OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5–12.04.2020, Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

 1. W tygo­dniu do piąt­ku włącz­nie Msze Św. o godz. 18.00

 2. Wiel­ki Tydzień był zawsze naszym para­fial­nym cza­sem pojed­na­nia – spo­wie­dzi św. Z racji obec­nej sytu­acji i ogra­ni­cze­nia zgro­ma­dzeń wzbudź­my szcze­ry ŻAL ZA GRZECHY i DUCHOWE PRAGNIENIE PRZYJĘCIA KOMUNII ŚW. Odsy­łam do wyja­śnie­nia zamiesz­czo­ne­go poni­żej ogło­szeń. Przy naj­bliż­szej oka­zji po usta­niu epi­de­mii dopeł­ni­my spo­wiedź i komu­nię św. wiel­ka­noc­ną wyni­ka­ją­cą z obo­wiąz­ku zacho­wa­nia Przy­ka­zań Kościelnych.

 3. Wiel­ki Czwar­tek — godz. 18.00 Litur­gia Wie­cze­rzy Pańskiej

 4. Wiel­ki Pią­tek — godz. 18.00 – cere­mo­nie wiel­ko­piąt­ko­we ( ado­ra­cja krzy­ża tyl­ko przez kapłana)

 • W Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je nas post ści­sły, powstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych i ogra­ni­cze­nie posiłków !
 • W Wiel­ką Sobo­tę post nie jest obo­wiąz­ko­wy, ale wska­za­ny do głę­bo­kie­go prze­ży­cia posił­ku z poświę­co­nych pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny.
 1. Wiel­ka Sobota

Bło­go­sła­wień­stwo pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny w obec­nej sytu­acji w naszych Domach !. Pro­szę Ojców Rodzin lub wyzna­czo­ną oso­bę doro­słą o pobło­go­sła­wie­nie pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny przed uro­czy­stym śnia­da­niem. For­ma poświę­ce­nia pokar­mów poni­żej ogło­szeń !

godz. 21.00.Wigi­lia Pas­chal­na ( odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzcielnych) 

W tak trud­nym okre­sie dla nas wszyst­kich pogłę­biaj­my swo­ją wia­rę, nadzie­ję i miłość świad­czo­ną bli­skim ! Zachę­cam znajdź­my czas poprzez prze­kaz inter­ne­to­wy na żywo bio­rąc udział w nabo­żeń­stwach a tak­że w oso­bi­stej chwi­li sku­pie­nia i modli­twy by jak naj­głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

 1. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego

- Msze św. godz. 8.15 (w inten­cji para­fian). 10.00. i 11.30.

Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny – Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. g.8.15., 10.00. i 11.30

 • W związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi doty­czą­cy­mi uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej i nabo­żeń­stwach, Biskup Pel­pliń­ski wraz z insty­tu­cja­mi die­ce­zjal­ny­mi pro­po­nu­ją udział on-line w nastę­pu­ją­cych cele­bra­cjach i wydarzeniach. 

Msze Świę­te są trans­mi­to­wa­ne na stro­nie Radio Głos (rów­nież na kana­le YouTu­be i Face­bo­oku) w nastę­pu­ją­ce dni:

Trans­mi­sje nabo­żeństw w Nie­dzie­lę Palmową:

– przez Radio „Głos” http://www.radioglos.pl/
o godz. 10.00 – Msza św. z Bazy­li­ki katedralnej
o godz. 15.00 – Msza św. z rezy­den­cji Księ­dza Bisku­pa Diecezjalnego
o godz. 17.30 – retrans­mi­sja nabo­żeń­stwa Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyjnym

W Wiel­kim Tygo­dniu Msze św. wie­czor­ne oraz całe Tri­du­um Pas­chal­ne (Wiel­ki Czwar­tek, Wiel­ki Pią­tek, Wiel­ka Sobo­ta) trans­mi­sje nabo­żeństw przez Radio „Głos” http://www.radioglos.pl/


TRIDUUM PASCHALNE W BAZYLICE KATEDRALNEJ

Wiel­ki Czwartek
godz. 18.00 – Msza Wie­cze­rzy Pań­skiej pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Pomoc­ni­cze­go  (trans­mi­sja przez Radio „Głos”
http://www.radioglos.pl/)

Wiel­ki Pią­tek Męki Pańskiej
godz. 17.00 – Litur­gia na cześć Męki Pań­skiej pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Pomoc­ni­cze­go (trans­mi­sja przez Radio „Głos”
http://www.radioglos.pl/)
godz. 21.00 – Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym (trans­mi­sja przez Radio „Głos”
http://www.radioglos.pl/)

Wigi­lia Pas­chal­na w Wiel­ką Noc
godz. 21.00 – Msza św. pod prze­wod­nic­twem Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go (trans­mi­sja przez Radio „Głos”
http://www.radioglos.pl/)

 1. W trans­mi­sji na żywo Litur­gii Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Świąt Wiel­ka­noc­nych obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czy mło­dzież przy­go­to­wu­ją­ca się do Bierz­mo­wa­nia i Dzie­ci I Komunijne !

 2. Od 2 kwiet­nia br. będzie dostęp­na bez­płat­na wer­sja Piel­grzy­ma w for­mie pdf na stro­nie pielgrzym.pelplin.pl

 3. Pra­gnę podzię­ko­wać kolej­nym Rodzi­nom, za prze­ka­za­ne ofia­ry na rzecz kolekt. Para­fie nie posia­da­ją innych form wspar­cia na swo­ją dzia­łal­ność jak tyl­ko skła­da­ne dat­ki od wier­nych. Za jaką­kol­wiek prze­ka­za­ną ofia­rę w tak trud­nym cza­sie dla wszyst­kich Rodzin skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać ! Dzię­ku­ję tak­że za ofia­ry skła­da­ne na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.
 4. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od g. 9.00 – 18.30 na moż­li­wość oso­bi­stej pry­wat­nej ado­ra­cji – zachę­cam do wej­ścia i pole­ca­nie modlitw, by Bóg zacho­wał nas od nie­szczęść, a nasza Patron­ka Mat­ka Boża Łaska­wa wypra­sza­ła potrzeb­ne łaski.
 5. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej orga­ni­zu­je zbiór­kę na zakup nie­zbęd­nych środ­ków ochro­ny bez­po­śred­niej dla szpi­ta­li i innych pla­có­wek nio­są­cych pomoc cho­rym w cza­sie trwa­ją­cej epi­de­mii. Okaż­my ser­ce tym, któ­rzy dba­ją o nasze zdro­wie. Pomóż­my zadbać o ich bez­pie­czeń­stwo. Ofia­ry moż­na wpła­cać na rachu­nek ban­ko­wy Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopi­skiem „pomoc dla szpi­ta­li”. Infor­ma­cje na stro­nie Cari­tas Die­ce­zji: pelplin.caritas.pl oraz pod nume­rem tele­fo­nu 585361531.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Ponie­dzia­łek

( 06.04.2020r.)

godz. 18.00.

++ Kry­sty­nę Pią­tek ( z oka­zji ur.) oraz rodzi­ców i teściów

Wto­rek

( 07.04.2020r.)

godz. 18.00.

godz. 19.00.

+ Leona Banach + Msza św. zb. za śp. Hele­nę Krzo­ska z Lipek Gór­nych m‑c po śm.

Śro­da

( 08.04.2020r.)

godz. 18.00.

+męża Andrze­ja Narloch ( w dniu ur.) i jego ojca Zygmunta

godz. 19.00.

+ Msza zb. za śp. Jani­nę Miszew­ską z ul. Dwor­co­wej m‑c po śm.)

Wiel­ki Czwar­tek (09.04.2020r.)

godz. 18.00.

Litur­gia Wie­cze­rzy Pańskiej

+ Jerze­go Babiń­skie­go m‑c po śm.

Wiel­ki Piątek

( 10.04.2020r.)

godz. 18.00.

Litur­gia Męki Pańskiej

Wiel­ka Sobota

( 11.04.2020r.)

godz. 21.00.

Wigi­lia Paschalna

Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego

(12.04.2020r.)

godz. 8.15.

- w inten­cji parafian

godz. 10.00.

++ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

godz.11.30.

++ Emi­lię i Jana Jażdżewskich

Ponie­dzia­łek Wielkanocny

(13.04.2020r.)

godz.8.15.

 

godz. 10.00.

godz.11.30.

++ rodzi­ców Marię i Kazi­mie­rza Mania oraz Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich (w XIX rocz. Kazimierza)

++ rodzi­ców Gwiz­da­ła, Acker­mann, Ire­nę Sale­witz oraz syna Roberta

++ Sta­ni­sła­wa i syna Ire­ne­usza Cza­piew­skich ( w rocz. ur. Stanisława)

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed roz­po­czę­ciem moż­na zapa­lić świe­cę, sym­bol Chry­stu­sa zmar­twych­wsta­łe­go. Następ­nie ojciec rodzi­ny lub pro­wa­dzą­cy modli­twę roz­po­czy­na słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen.

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Gro­ma­dzi­my się dzi­siaj w naszej rodzi­nie, aby świę­to­wać pamiąt­kę Zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. On jako Zwy­cięz­ca powstał z gro­bu, aby rów­nież nam ofia­ro­wać pokój i nadzieję.

Następ­nie ktoś z domow­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świętego.

Z Ewan­ge­lii według świę­te­go Marka.

Po upły­wie sza­ba­tu Maria Mag­da­le­na, Maria, mat­ka Jaku­ba, i Salo­me naku­pi­ły won­no­ści, żeby pójść nama­ścić Jezu­sa. Wcze­snym ran­kiem, w pierw­szy dzień tygo­dnia przy­szły do gro­bu, gdy słoń­ce wze­szło. Gdy spoj­rza­ły, zauwa­ży­ły, że kamień był odsu­nię­ty. Weszły więc do gro­bu i ujrza­ły mło­dzień­ca, sie­dzą­ce­go po pra­wej stro­nie, ubra­ne­go w bia­łą sza­tę; i bar­dzo się prze­stra­szy­ły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bój­cie się. Szu­ka­cie Jezu­sa z Naza­re­tu, ukrzy­żo­wa­ne­go; powstał, nie ma Go tu. Oto miej­sce, gdzie Go zło­ży­li. Lecz idź­cie, powiedz­cie Jego uczniom i Pio­tro­wi: „Idzie przed wami do Gali­lei, tam Go ujrzy­cie, jak wam powiedział”».

Po odczy­ta­niu tek­stu pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Chry­stus zmar­twych­wstał i żyje mię­dzy nami. Dał nam moc, aby­śmy się sta­li dzieć­mi Boży­mi, dla­te­go ośmie­la­my się mówić:

Wszy­scy: Ojcze nasz…

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Ogar­nij­my tak­że modli­twą i ser­cem wszyst­kich naszych krew­nych i przy­ja­ciół. Módl­my się szcze­gól­nie o usta­nie epi­de­mii, za cho­rych i służ­by medycz­ne, za samot­nych, opusz­czo­nych i przy­gnę­bio­nych, aby Zmar­twych­wsta­ły Pan otwo­rzył ich ser­ca na nadzie­ję. Ogar­nij­my modli­twą cały świat i pro­śmy zwra­ca­jąc się do Maryi:

Wszy­scy: Zdro­waś Maryjo…

Pro­wa­dzą­cy modli­twę: Pomó­dl­my się tak­że za zmar­łych. Wiecz­ny odpo­czy­nek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Pro­wa­dzą­cy modli­twę mówi:

Módl­my się. 

Wysła­wia­my Cie­bie, Panie Jezu Chry­ste, któ­ry po swo­im zmar­twych­wsta­niu uka­za­łeś się uczniom przy łama­niu chle­ba i zasia­dłeś z nimi do sto­łu. Bądź z nami, kie­dy z wdzięcz­no­ścią będzie­my spo­ży­wać te dary: chleb przy­po­mi­na­ją­cy „chleb żywy, któ­ry zstą­pił z nie­ba” i dają­cy życie świa­tu; mię­so, wędli­ny i wszel­kie pokar­my, któ­re będzie­my jedli na pamiąt­kę baran­ka pas­chal­ne­go i potraw, jakie Ty spo­ży­łeś z Apo­sto­ła­mi pod­czas Ostat­niej Wie­cze­rzy; jaj­ka, znak nowe­go życia i nasze­go odro­dze­nia w chrzcie świę­tym. Pozwól nam z wia­rą prze­ży­wać Two­ją obec­ność między

nami i dojść do wiecz­nej uczty w domu Ojca. Któ­ry żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wieków.

Wszy­scy: Amen.

Na zakoń­cze­nie posił­ku moż­na wspól­nie odmó­wić modli­twę: Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świętemu…

Moż­na tak­że zaśpie­wać odpo­wied­nią pieśń, np. Zwy­cięz­ca śmierci…

INSTRUKCJA DO KOMUNII DUCHOWEJ:

Sobór Try­denc­ki (1551) naucza: “Odno­śnie do korzy­sta­nia z tego świę­te­go sakra­men­tu ojco­wie nasi słusz­nie i mądrze roz­róż­ni­li trzy spo­so­by jego przyj­mo­wa­nia. Uczy­li, że: jed­ni przyj­mu­ją go tyl­ko sakra­men­tal­nie, jak grzesz­ni­cy; inni tyl­ko ducho­wo, mia­no­wi­cie ci, któ­rzy w pra­gnie­niu spo­ży­wa­jąc ów poda­wa­ny nie­biań­ski chleb — żywą „wia­rą, któ­ra dzia­ła przez miłość” — odczu­wa­ją jego owoc i poży­tek; inni wresz­cie przyj­mu­ją go zarów­no sakra­men­tal­nie, jak i ducho­wo” — Sobór Try­denc­ki, Dekret o Naj­święt­szym Sakra­men­cie Eucha­ry­stii, r. 8.

W PRAKTYCE ZATEM: 

W sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści przy­ję­cia komu­nii św. poprzez spo­ży­cie Ciała/Krwi Pań­skiej, moż­na — jeśli się jest w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej — wzbu­dzić pra­gnie­nie przy­ję­cia komu­nii i powie­dzieć o nim Bogu w dowol­nej for­mie, pro­sząc o sakra­men­tal­ne zjed­no­cze­nie z Chrystusem. 

Skut­ku­je to fak­tycz­nym przy­ję­ciem łaski Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

Opty­mal­ną sytu­acją jest uczy­nie­nie tego w trak­cie uczest­nic­twa w trans­mi­sji mszy św. (ale UCZESTNICTWA — a nie tyl­ko oglą­da­nia z robie­niem jed­no­cze­śnie innych rze­czy…). W innych przy­pad­kach zacząć war­to od aktu poku­ty, roz­wa­że­nia czy­tań z dnia, a przed aktem komu­nii ducho­wej odmó­wić Modli­twę Pań­ską oraz “Panie, nie jestem godzien…”. 

INSTRUKCJA DO „ŻALU DOSKONAŁEGO”

Czę­ścią Tra­dy­cji Kościo­ła kato­lic­kie­go jest prze­ko­na­nie, że „żal dosko­na­ły”, czy­li taki, któ­ry prze­ży­wa­my ze wzglę­du na miłość do Boga, połą­czo­ny z pra­gnie­niem spo­wie­dzi, skut­ku­je odpusz­cze­niem grze­chów ciężkich.

Sobór Try­denc­ki (1551) naucza: „Ponad­to [sobór] naucza, że cho­ciaż zda­rza się, iż skru­cha ta jest nie­kie­dy dzię­ki miło­ści dosko­na­ła i pojed­nu­je czło­wie­ka z Bogiem zanim jesz­cze sakra­ment zosta­nie przy­ję­ty, nie­mniej jed­nak pojed­na­nia tego nie nale­ży przy­pi­sy­wać samej skru­sze bez zawar­te­go w niej pra­gnie­nia sakra­men­tu. Skru­cha zaś nie­do­sko­na­ła — zwa­na «atri­tio», któ­ra zwy­kle powsta­je z prze­my­śle­nia brzy­do­ty grze­chu lub ze stra­chu przed gehen­ną i kara­mi — jeśli w nadziei prze­ba­cze­nia wyklu­cza wolę grze­sze­nia, oświad­cza [sobór], nie tyl­ko nie czy­ni czło­wie­ka hipo­kry­tą i więk­szym grzesz­ni­kiem, ale jest praw­dzi­wym darem Boga i poru­sze­niem Ducha Świę­te­go, nie zamiesz­ku­ją­ce­go jesz­cze w duszy, ale tyl­ko poru­sza­ją­ce­go, przez co wspar­ty peni­tent przy­go­to­wu­je sobie dro­gę do spra­wie­dli­wo­ści” (Sobór Try­denc­ki, Nauka o sakra­men­cie poku­ty, r. 4).

Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go naucza w nr 1452: „Gdy żal wypły­wa z miło­ści do Boga miło­wa­ne­go nade wszyst­ko, jest nazy­wa­ny ‘żalem dosko­na­łym’ lub ‘żalem z miło­ści’ (con­tri­tio). Taki żal odpusz­cza grze­chy powsze­dnie. Przy­no­si on tak­że prze­ba­cze­nie grze­chów śmier­tel­nych, jeśli zawie­ra moc­ne posta­no­wie­nie przy­stą­pie­nia do spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej, gdy tyl­ko będzie to moż­li­we” [pod­kre­śle­nie moje – K.G.].

W PRAKTYCE ZATEM: 

W sytu­acji, gdy nie ma moż­li­wo­ści wyzna­nia grze­chów przed kapła­nem, należy: 

1) wzbu­dzić w sobie pra­gnie­nie przy­ję­cia sakra­men­tu poku­ty (z posta­no­wie­niem przy­stą­pie­nia do nie­go przy naj­bliż­szej okazji); 

2) zro­bić rachu­nek sumie­nia i w odnie­sie­niu do wykry­tych grze­chów posta­no­wić nie popeł­niać ich w przy­szło­ści (jak w ramach przy­go­to­wa­nia do spo­wie­dzi sakramentalnej); 

3) wzbu­dzić w sobie żal za popeł­nio­ne grze­chy ze wzglę­du na miłość do Boga – tak uczci­wie, jak tyl­ko potrafimy; 

4) [poży­tecz­ne, lecz nie­ko­niecz­ne:] przy­jąć sobie jakiś czyn pokut­ny w ramach poku­ty za grzechy; 

5) przy­jąć Komu­nię świę­tą (sakra­men­tal­nie lub duchowo).