OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.04- 3.05.2020

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Tydzień Biblijny. 

 2. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz. 18.00.

 3. W śro­dę prze­ży­wa­my Świę­to Św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej patron­ki Europy.

 4. W pią­tek przy­pa­da 1 dzień maja. W tygo­dniu po Mszy św. przez cały mie­siąc maj będą odpra­wia­ne nabo­żeń­stwa majowe. 

 5. W sobo­tę prze­ży­wa­my Uro­czy­stość N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski, w naszym koście­le Msze św. o godz. 8.15 , 10.00. i 18.00.

 6. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza — dzień modlitw w inten­cji powo­łań kapłań­skich i pol­skiej emigracji.

 7. W myśl prze­pi­sów pra­wa kano­nicz­ne­go (kan.1043) poda­je się do wia­do­mo­ści, że nasz para­fia­nin, dia­kon Patryk Ważyń­ski ma otrzy­mać świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu. Gdy­by ktoś wie­dział o prze­szko­dach sprze­ci­wia­ją­cych się udzie­le­niu kan­dy­da­to­wi świę­ceń, zobo­wią­za­ny jest w sumie­niu powia­do­mić o tym miej­sco­we­go dusz­pa­ste­rza. Wier­nych zachę­ca się do modli­twy za mają­cych otrzy­mać świę­ce­nia, a tak­że o licz­ne i dobre powo­ła­nia kapłańskie.

 8. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od godz. 9.00 – 18.00. Nato­miast w nie­dzie­lę po Mszach św. do godz. 16.00. – zachę­cam do oso­bi­stej adoracji.

 9. Zgod­nie z nowy­mi wymo­ga­mi doty­czą­cy­mi obec­no­ści wier­nych w kościo­łach pra­gnę poin­for­mo­wać, że w naszym koście­le łącz­nie z chó­rem nie licząc służ­by litur­gicz­nej może gro­ma­dzić się każ­de­go dnia do 80 osób ! Pamię­taj­my jed­nak o koniecz­no­ści nosze­nia masek. Jedy­nie kapłan w trak­cie spra­wo­wa­nia litur­gii jest zwol­nio­ny z tego obo­wiąz­ku ! Przy­po­mi­nam, że komu­nię św. przyj­mu­je­my na rękę. 

 10. Pra­gnę podzię­ko­wać tym Rodzi­nom, któ­re prze­ka­za­ły w ostat­nim cza­sie ofia­ry na rzecz kolekt. Para­fie nie posia­da­ją innych form wspar­cia na swo­ją dzia­łal­ność jak tyl­ko skła­da­ne dat­ki od wier­nych. Za jaką­kol­wiek prze­ka­za­ną ofia­rę w tak trud­nym cza­sie dla wszyst­kich Rodzin skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać ! 

 11. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 27.04.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 18.00.

++ rodzi­ców: Fran­cisz­kę i Felik­sa Meca 

++ Bro­ni­sła­wa i Mar­tę Brze­ziń­skich oraz zm. z rodziny

Wto­rek

( 28.04.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00

+ Bar­ba­rę Koso­budz­ką z Zawa­dy m‑c po śm.

++ Jerze­go Ossow­skie­go (z oka­zji imie­nin) oraz zm. teściów i rodziców

Śro­da

( 29.04.2020r.)

godz. 18.00.

++ Bog­da­na Nie­brze­gow­skie­go oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(30.04.2020r.)

godz. 18.00.

+ Mate­usza Prill (w dniu urodzin)

Pią­tek

( 1.05.2020r.)

godz. 18.00.

++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg

Sobo­ta

Uro­czy­stość Kró­lo­wej Polski

( 2.05.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 18.00.

+Igna­ce­go Wojak

++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz rodzeń­stwo z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jażdżewskich

++ Jana i Leoka­dię Szmelter

Nie­dzie­la

(3.05.2020r.)

godz. 8.15.

++ rodzi­ców: Pela­gię, Bro­ni­sła­wa, Ire­nę Dura­jew­skich oraz bra­ta Józefa

godz. 10.00.

++ Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka i zm. z rodziny

godz.11.30.

++ Sta­ni­sła­wę i Igna­ce­go oraz Zeno­na Stoppa