OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 — 14.06.2020r.

  1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz. 18.00.

  2. W czwar­tek obcho­dzi­my Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa — Boże Cia­ło. Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. o 8.15., 10.00, 11.30. W tym roku z racji obostrzeń spo­wo­do­wa­nych epi­de­mią zgod­nie z zale­ce­nia­mi Ks. Bisku­pa Die­ce­zjal­ne­go Uro­czy­stość będzie mia­ła inny prze­bieg. Nie będzie ogól­nej pro­ce­sji uli­ca­mi naszej para­fii do 4 sta­cji ! Nato­miast po Mszy św. o godz. 11.30. będzie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła z lita­nią pole­ca­jąc Ser­cu Jezu­so­we­mu usta­nie epi­de­mii, opie­kę dla naszych rodzin, Para­fii i Ojczy­zny. Na zakoń­cze­nie w koście­le uro­czy­ste bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem ( Bal­da­chim nio­są dru­ho­wie Stra­ży Pożar­nej ze Złe­go Mięsa)

  1. Zapra­szam para­fian na wybra­ną Mszę św. z naj­bliż­szy­mi pamię­ta­jąc o obo­wiąz­ku nosze­nia masecz­ki i zacho­wu­jąc wszel­kie zalecenia. 

  1. Na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii znaj­du­ją się wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje i ogło­sze­nia – zachę­cam do śledzenia. 

  1. W Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła o godz. 15.00. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do ado­ra­cji, któ­ra zakoń­czy się o godz. 16.30. W cza­sie ado­ra­cji Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go zachę­cam wier­nych do spowiedzi.

Spo­wiedź od godz. 15.00. – 16.30. ( dwóch spowiedników) 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 8.06.2020r.)

godz. 18.00.

++ Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w dniu uro­dzin Marty)

Wto­rek

( 9.06.2020r.)

godz. 18.00

++ Bro­ni­sła­wę i Józe­fa Wons oraz Józe­fa i Cecy­lię Giełdon

Śro­da

( 10.06.2020r.)

godz. 18.00.

+ Zbi­gnie­wa Gradowskiego

Czwar­tek Uro­czy­stość Cia­ła i Krwi Chrystusa

(11.06.2020r.)

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 11.30.

++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego

++ Bro­ni­sła­wa, Leoka­dię i Zbi­gnie­wa Kloska

+ Marian­nę Banach

- PROCESJA EUCHARYSTYCZNA

Pią­tek

( 12.06.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Anto­nie­go Nel­ke i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Wan­dę Gra­bow­ską ( w 17 rocz.) męża Józe­fa oraz Hen­ry­ka i Helenę

Sobo­ta

( 13.06.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.00.

godz. 18.00.

++ Anto­nie­go Zabroc­kie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Msza św. ślub­na: Ali­na Cza­piew­ska – Dawid Zawadzki

++ Ire­nę Sale­witz ( w 10 rocz.) i syna Roberta

CHRZEST: Zuzan­na Kliczkowską

Nie­dzie­la

(14.06.2020r.)

godz. 8.15.

++ Marię Orze­chow­ską ( w 3 rocz.) oraz rodzi­ców i teściów

godz. 10.00.

+ Tade­usza Oller ( w 8 rocz.) 

godz.11.30.

++ Hele­nę i Józe­fa Mokwa oraz Sta­ni­sła­wa Megger