OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08.2020r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. W śro­dę przy­pa­da Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Suma odpu­sto­wa w Czar­nej Wodzie w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 11.00.
  3. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Pro­szę, aby poszcze­gól­ne sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożynkowe.
  4. Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia N.M.P. w nie­dzie­lę 13 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  5. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbie­rać w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościołem.
  6. W przy­szłą nie­dzie­lę odpust Mat­ki Bożej Pocie­sze­nia w Śli­wi­cach, suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Narloch Bar­tło­miej Paweł, kawa­ler, Czar­na Woda

Pra­buc­ka Mag­da­le­na Anna, pan­na, Łąg

  • Mar­cin Weltrow­ski, kawa­ler, Jastrzębie

Adria­na Cza­piew­ska, pan­na, Czersk

  • Seba­stian Wła­dy­sław Pachul­ski, kawa­ler, Piece

Emi­lia Moni­ka Lac­kow­ska, pan­na ‚Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(24.08.2020r.)

godz. 18.00.

+ Msza św. zb. za śp. Hele­nę Gor­no­wicz z Gdań­ska (pocho­dzą­cą z Gotel­pia) m‑c po śm.)

Wto­rek

(25.08.2020r.)

godz. 18.00.

++ Annę i Augu­sty­na Kla­man oraz bra­ci Jerze­go i Zygmunta

Śro­da

(26.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

godz. 18.00.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie w inten­cji Jadwi­gi Kędzier­skiej (w dniu 94 urodzin)

++ Lesz­ka Rostan­kow­skie­go (w I rocz. śm.)

++ Roza­lię i Fran­cisz­ka Nie­sio­łow­skich oraz Zofię i Mar­ce­le­go Dorau

Czwar­tek

(27.08.2020r.)

godz. 18.00

++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Pią­tek

(28.08.2020r.)

godz. 18.00.

+ Kazi­mie­rza Nowa­kow­skie­go z Zim­nych Zdro­jów m‑c po śm.

Sobo­ta

(29.08.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Jerze­go Narloch z Szysz­chow­ca (w I rocz. śm.)

++ Zofię i Józe­fa Redzimskich

Nie­dzie­la

(30.08.2020r.)

godz. 8.15.

+ Józe­fa Kurow­skie­go (w XXIV rocz. śm.)

godz. 10.00.

++ Zyg­mun­ta Siwiak (w II rocz. śm.) oraz zm. z rodzi­ny Siwiak i Hintz

godz.11.30.

++ Kry­sty­nę Del­klok (w X rocz. śm. ) oraz bra­ci i bratowe

Visits: 338