OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ODPUST NARODZENIA N.M.P. 13.09.2020r.

  1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym ku czci Naro­dze­nia N.M.P. wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy przed cudow­nym obra­zem N.M.P. – Patron­ki naszej parafii.

W prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny, a zyska­ne odpu­sty ofia­ru­je­my za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej. 

Dzi­siaj pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion.

  1. Suma odpu­sto­wa w int. para­fian i piel­grzy­mów, a tak­że o błog. Boże dla naszych rolników.

  1. Dzi­siaj Sło­wo Boże gło­si ks. kano­nik dr Jan Dop­p­ke z Pel­pli­na oraz prze­wod­ni­czy sumie odpu­sto­wej z pro­ce­sją eucharystyczną.

Po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.

  1. Z całe­go ser­ca zwra­cam się do rodzi­ców i wycho­waw­ców z gorą­cą proś­bą o doło­że­nie wszel­kich sta­rań, aby uczest­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w szko­le od same­go począt­ku było żywe i sys­te­ma­tycz­ne. Wzrost wia­ry i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści na Pra­wo Boże, nie doko­nu­je się oka­zjo­nal­nie, ale poprzez sys­te­ma­tycz­ne słu­cha­nie i roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go na kate­che­zie i pod­czas nie­dziel­nej Eucharystii.

  2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na będzie na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  1. Spo­wiedź świad­ków i kan­dy­da­tów przed bierz­mo­wa­niem w sobo­tę od godz. 15.00. – 16.00. ( Pró­by do bierz­mo­wa­nia w sobo­tę o godz. 10.00.)
  2. POGRZEB: śp. Miro­sła­wa Zabroc­kie­go ze Sta­rych Prus ( lat 58) w ponie­dzia­łek o godz. 9.30. Róża­niec dzi­siaj w koście­le o godz. 13.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 14.09.2020r.)

godz. 9.30.

godz. 18.00.

POGRZEB: śp. Miro­sła­wa Zabroc­kie­go ze Sta­rych Prus

++ Jerze­go Krzo­ska i Jana Wojdak

Wto­rek

( 15.09.2020r.)

godz. 18.00. ++ Sta­ni­sła­wa Bac­khaus i rodzi­ców z oboj­ga str. ( w rocz. uro­dzin Stanisława)
Śro­da

( 16.09.2020r.)

godz. 18.00. ++ Ste­fa­nię i Wacła­wa Kujawskich
Czwar­tek

(17.09.2020r.)

godz. 18.00. + Jerze­go Ossow­skie­go z Łąg Kolo­nii ( w I rocz. śm.) 
Pią­tek

( 18.09.2020r.)

godz. 17.00.

godz. 18.00.

++ Miro­sła­wa Krzo­ska ( w 55 rocz. uro­dzin) i rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Bar­ba­rę i Tade­usza Giełdon

Sobo­ta

( 19.09.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 18.00.

++ Mie­czy­sła­wa i Boże­nę Dul­skich oraz dziad­ków z oboj­ga str.

++ Tere­sę Szan­drach ( w9 9 rocz. ) oraz rodzi­ców i rodzeństwo

 

Nie­dzie­la

(20.09.2020r.)

godz. 8.15. ++ Zofię i Pio­tra Gutowskich
godz. 10.00. ++ Hen­ry­ka Kubisz ( w 16 rocz. śm.)
godz.11.30. ++ Euge­niusz Hel­ta ( z oka­zji uro­dzin) cór­kę Ilo­nę oraz Ger­tru­dę i Jana Szczodrowskich