Ogłoszenia Duszpasterskie 1- 8.11.2020

  1. W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją obostrzeń pan­de­micz­nych i nowych zasad ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z zali­cze­nia całe­go kra­ju do Stre­fy Czer­wo­nej poda­ję nastę­pu­ją­ce informacje :

* w naszym koście­le wewnątrz może gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie na nabo­żeń­stwach do 150 osób nie licząc służ­by litur­gicz­nej i osób na zewnątrz kościo­ła. Wszy­scy z zacho­wa­niem dystan­su i obo­wiąz­ko­wo w maseczkach !

* Komu­nię św. będzie­my udzie­la­li na rękę. Oso­by, któ­re z innych racji chcą przy­jąć komu­nię św. do ust pod­cho­dzą na końcu.

* Obec­nie obo­wią­zu­ją nowe ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pogrze­ba­mi. W naszym koście­le może być do 150 osób .Nato­miast na cmen­ta­rzu przy trum­nie może stać do 10 osób, pozo­sta­łe mogą się roz­pro­szyć sta­jąc z daleka.

* Wszyst­kie bie­żą­ce infor­ma­cje będą poda­wa­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, któ­rą pro­szę śledzić.

  1. W tygo­dniu Msze św. codzien­nie o godz.17.00.

  2. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych – Dzień Zadusz­ny. Msze św. o godz.8.15., 10.00., 11.30., 17.00.

  3. Zgod­nie z zarzą­dze­niem władz Pań­stwo­wych w dniach od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da cmen­ta­rze są zamknięte ! 

  4. Papież Fran­ci­szek ogło­sił, że odpust zupeł­ny za zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały mie­siąc listo­pad a nie tyl­ko w Okta­wie Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych. Nale­ży być jedy­nie w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej oraz odmó­wić modli­twę w inten­cjach Papie­ża tj. usta­nia epi­de­mii na całym świecie.

  5. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
  6. Cza­so­pi­smo „ Pielgrzym”………
  7. POGRZEB: śp. Bro­ni­sła­wy Wons z Wądo­łów w ponie­dzia­łek o godz. 11.30 ( róża­niec: nie­dzie­la godz.12.30., ponie­dzia­łek godz. 11.00. w kościele)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 02.11.2020r.)

DZIEŃ ZADUSZNY

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 11.30.

godz. 17.00.

+Ste­fa­na Wasi­niew­skie­go ( w V rocz.)

++ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łen­gow­skich ( w rocz. śm. Urszuli) 

POGRZEB: śp. Bro­ni­sła­wy Wons z Wądołów

++ Ire­nę i Józe­fa Lewan­dow­skich oraz Jani­nę ( w 18 rocz. Ireny)

Wto­rek

( 03.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Łuka­sza Gieł­don ( w rocz. ur.)

++ Bro­ni­sła­wę i męża Cze­sła­wa Kala ( w 10 rocz. Bro­ni­sła­wy oraz Zofię, Józe­fa i Jerze­go Kosiedowskich)

Śro­da

( 04.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Zbi­gnie­wa Ros ( w 1 rocz. śm.)

++ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Wojak

Czwar­tek

(05.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

Msza wspól­na za naszych zmarłych

++ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztor­mow­skich oraz Ste­fa­na Czarnowskiego

Pią­tek

( 06.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Marię Beling ( w 1 rocz. śm.)

+ Ste­fa­na Cie­śliń­skie­go ( w dniu urodzin)

Sobo­ta

( 07.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

++ Marię i Ryszar­da Schmidt

++ Leona Fie­rek oraz rodzi­ców Wan­dę i Igna­ce­go Wons

CHRZEST: Woj­ciech Kaszubowski

Nie­dzie­la

(08.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ rodzi­ców Hali­nę i Sta­ni­sła­wa oraz bra­ci: Wal­de­ma­ra i Tade­usza Sowińskich

godz. 10.00.

++ Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( w 14 rocz. Antoniego)

godz.14.00.

z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w int. Sta­ni­sła­wa w 60 rocz. uro­dzin oraz w 80 rocz. uro­dzin Romana