OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8 XI 2020r.

  1. Dziś w Pol­sce „Dzień modli­twy i soli­dar­no­ści z Kościo­łem prze­śla­do­wa­nym w Repu­bli­ce Środkowoafrykańskiej”…………….
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. W śro­dę 11 listo­pa­da – dzień modlitw w inten­cji Ojczy­zny – rocz­ni­ca Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści. (Po dłu­giej nie­wo­li i zabo­rach Pol­ska na nowo odro­dzi­ła się. Tak­że i dziś potrze­ba nam odro­dze­nia i to w róż­nych wymia­rach nasze­go życia). Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15., 10.00. i 11.30. Po każ­dej Mszy św. modli­twa w int Ojczyzny. 
  1. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  1. We wto­rek i pią­tek – Msze św. wspól­ne za naszych zmar­łych o godz. 16.00.
  1. Wypa­lo­ne szkla­ne i pla­sti­ko­we zni­cze pro­szę wyrzu­cać do pojem­ni­ka na śmieci.
  1. Po Mszy św. przez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo „ Piel­grzym”. Ulot­ki „ Przy­wró­cić nadzie­ję” doty­czą­ce kościo­ła prze­śla­do­wa­ne­go w Afry­ce roz­pro­wa­dzam przez ministrantów.

W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją obostrzeń pan­de­micz­nych i nowych zasad ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z zali­cze­nia nasze­go powia­tu do Stre­fy Czer­wo­nej poda­ję nastę­pu­ją­ce informacje:

* w naszym koście­le wewnątrz może gro­ma­dzić się jed­no­cze­śnie na nabo­żeń­stwach do 80 osób nie licząc służ­by litur­gicz­nej. Wszy­scy z zacho­wa­niem dystan­su i obo­wiąz­ko­wo w maseczkach.

* Komu­nię św. będę udzie­lał na rękę. Oso­by, któ­re z innych racji chcą przy­jąć komu­nię św. do ust pod­cho­dzą na końcu.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(09.11.2020r.)

godz. 17.00.

++ Jani­nę, Józe­fa i Sta­ni­sła­wa Lewandowskich

Wto­rek

(10.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

Msza św. wspól­na za naszych zmarłych

++ Hen­ry­ka i Ste­fa­nię Sztur­mow­skich oraz Bro­ni­sła­wa Brańka 

Śro­da

(11.11.2020r.)

Naro­do­we Świę­to Niepodległości

godz. 8.15.

godz. 10.00.

godz. 11.30.

++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik, rodzi­ców z oboj­ga str. (w 7 rocz. Czesławy)

- z podz. za ode­bra­ne łaski proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w inten­cji Anny i Jac­ka w 25 rocz. małżeństwa

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go, dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych

Czwar­tek

(12.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w rodzi­nie w int. Zofii i Andrze­ja w 9 rocz. małżeństwa

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go, rodzi­ców i teściów

Pią­tek

(13.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

Msza św. wspól­na za naszych zmarłych

++ Marię i Leona Giełdon

Sobo­ta

(14.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go (w dniu urodzin)

- w podzię­ko­wa­niu za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie dla Jubi­la­tów: Ger­tru­dy i Cze­sła­wa Sikor­skich z oka­zji 60 lecia małżeństwa

++ Sta­ni­sła­wa Schi­fel­be­in (w 24 rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(15.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ Ewę i Win­cen­te­go, Sta­ni­sła­wa, Mie­czy­sła­wa i Roma­na Megger

godz. 10.00.

++ Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz z rodzi­ny Szyn­gwel­skich, Jaż­dżew­skich i Narloch

godz.11.30.

++ Marię, Bene­dyk­ta i Mak­sa Kuch­ta, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.