UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 22 XI 2020r.

  1. Dziś Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la – po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Ser­ca Jezu­sa z aktem poświęcenia.
  2. Z dzi­siej­szą nie­dzie­lą koń­czy się litur­gicz­ny rok kościel­ny. Przy­szła nie­dzie­la to już I nie­dzie­la adwen­tu i roz­po­czę­cie nowe­go roku litur­gicz­ne­go – czas, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, do nasze­go spo­tka­nia ze Zba­wi­cie­lem w wieczności.

  3. W obec­nym cza­sie zawsze odby­wa­ły się zbiór­ki na Misje. Z racji ogra­ni­czeń w naszych kościo­łach nie mogli­śmy wes­przeć swo­imi ofia­ra­mi tego celu. Z naszej para­fii pra­gnie­my prze­słać pacz­kę do O. Fran­cisz­ka Laaki dobrze nam zna­ne­go i zaprzy­jaź­nio­ne­go misjo­na­rza z Indo­ne­zji (w naszej wspól­no­cie dwu­krot­nie prze­pro­wa­dzał reko­lek­cje wiel­ko­post­ne) O. Fran­ci­szek obec­nie prze­by­wa w swo­ich rodzin­nych stro­nach na wyspie Lam­ba­ta i powró­ci naj­praw­do­po­dob­niej na wio­snę. Wspo­mniał kie­dyś, że w ich rodzin­nym koście­le bory­ka­ją się z bra­kiem szat litur­gicz­nych. Zamó­wi­łem 4 nowe orna­ty, obrus na ołtarz, bie­li­znę kie­li­cho­wą. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na ten cel. 

  4. Opła­tek wigi­lij­ny będzie moż­na naby­wać od I nie­dzie­li adwen­tu do Świąt Boże­go Naro­dze­nia w każ­dą nie­dzie­lę przed i po Mszach św. w Grocie.

  1. „ Piel­grzym”……….

6. Dzię­ku­ję wszyst­kim za prze­ka­za­ne ofia­ry w minio­nym tygo­dniu na utrzy­ma­nie nasze­go kościo­ła i dzia­łal­ność duszpasterską. 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(23.11.2020r.)

godz. 17.00.

++ Lidię i Toma­sza Cymanowskich

Wto­rek

(24.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

+ Msza św. zb. za śp. Jana Wojak m‑c po śm. 

++ Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go i jego rodzi­ców (w 13 rocz. Bolesława)

Śro­da

(25.11.2020r.)

godz. 17.00.

+ Andrze­ja Narloch (w 4 rocz. śm.)

Czwar­tek

(26.11.2020r.)

godz. 17.00.

++ rodzi­ców: Albi­na i Kla­rę Pelowskich

Pią­tek

(27.11.2020r.)

godz. 16.00.

godz. 17.00.

++ Msza św. zb. za śp. Edmun­da Sadow­skie­go z ul. Polnej ( m‑c po śm.)

++ Augu­sty­na i Moni­kę Wons, Ryszar­da oraz dziad­ków Elż­bie­tę i Franciszka

Sobo­ta

(28.11.2020r.)

godz. 8.00.

godz. 17.00.

++ Leoka­dię, Aloj­ze­go i Bro­ni­sła­wa One­zor­ge oraz Ana­sta­zję i Zyg­mun­ta Walkowskich

+ Kazi­mie­rza Pisa­rek ( z oka­zji urodzin)

I Nie­dzie­la Adwentu

(28.11.2020r.)

godz. 8.15.

++ Annę i Józe­fa Kreft, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str. 

godz. 10.00.

++ rodzi­ców: Anto­nie­go i Annę Wycinka 

godz.11.30.

++ Hele­nę i Jana Plu­ta ( w 8 rocz. Hele­ny), cór­kę Tere­sę, syna Józe­fa oraz rodzi­ców z oboj­ga str.