OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3.01.2021r.

  1. W śro­dę 6 stycz­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Trzech Kró­li – Obja­wie­nie Pań­skie. Msze św. w tym dniu o godz. 8.15., 10.00. i 11.30.

Kolek­ta tego dnia prze­zna­czo­na jest na misje katolickie.

  1. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo Kolę­dy będą w naszej para­fii mia­ły inny cha­rak­ter. W tym roku obec­nie nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach a w to miej­sce będą odpra­wia­ne Msze św. o g. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny, któ­ry otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, węgie­lek, bute­lecz­kę z wodą świę­co­ną oraz oko­licz­no­ścio­wy para­fial­ny obra­zek kolę­do­wy, w tym roku uzu­peł­nio­ny o tekst modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w ogło­sze­niach i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy pro­szę, by w zakry­stii podać oso­by cho­re nie tyl­ko na covid, ale wszyst­kich cho­rych w swo­ich domach, któ­rych imio­na dołą­czy­my do spra­wo­wa­nej Mszy św. 

W Pol­sce jedy­ną for­mą wspar­cia i utrzy­ma­nia para­fii są dobro­wol­ne dat­ki, któ­re pozwa­la­ją utrzy­mać nasze świą­ty­nie, a tak­że pro­wa­dzić dzia­łal­ność dusz­pa­ster­ską. Ogrom­nym wspar­ciem na wszel­kie pra­ce w para­fii sta­no­wi­ły Kolę­dy. Gdy­by jakaś Rodzi­na pra­gnę­ła wes­przeć nas swo­ją ofia­rą moż­na je prze­ka­zać po Mszach Kolę­do­wych z dopi­skiem „Ofia­ra kolędowa”.

  1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2021r. ‑21 zł – 6 numerów.
  2. Kolek­ta przy­szłej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na wywóz śmie­ci z cmentarza.

 

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(04.01.2021r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa - Jastrzę­bie

Wto­rek

(05.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Domi­ni­ka Janu­szew­skie­go, rodzi­ców z oboj­ga str. i zm. rodzeństwo

- Msza św. kolę­do­wa – Kęsza, Sza­ry Kesz

Śro­da

Uro­czy­stość Trzech Króli

(06.01.2021r.)

godz.8.15

godz. 10.00

godz.11.30

+ Tere­sę Warn­ke ( w rocz. urodzin)

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go ( w 8 rocz. śm.)

++ Ste­fa­nię i Hele­nę West­fal oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(07.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Marię Bac­khaus z ul. Dłu­giej – m‑c po śm.

- Msza św. kolę­do­wa — Szyszkowiec

Pią­tek

(08.01.2021r.)

godz. 17.00

+ Janu­sza Babiń­skie­go m‑c po śm.

Sobo­ta

(09.01.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Roma­na Pest­ka ( w 9 rocz. śm.) rodzi­ców i rodzeństwo

+ Tere­sę Jankowską

Nie­dzie­la

(10.01.2021r.)

godz. 8.15

++ Kla­rę i Karo­la Sowa ( w 50 rocz. śm. Karola)

godz. 10.00

++ Ilo­nę Hel­ta ( w 2 rocz.) oraz ojca Eugeniusza 

godz.11.30

++ Andrze­ja Kro­pi­dłow­skie­go ( w 2 rocz.) ‚zm. rodzi­ców oraz Witol­da Zabrockiego