OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02.2021 r.

Pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Wszyst­kim za prze­ka­za­ne ofia­ry z oka­zji Mszy św. Kolę­do­wych Budzi to we mnie ogrom­ne wzru­sze­nie, że w tak trud­nym dla wszyst­kich cza­sie oka­zu­je­cie swo­ją tro­skę o naszą para­fię a szcze­gól­nie utrzy­ma­nie nasze­go pięk­ne­go kościo­ła. Za dar ser­ca i prze­ka­za­ne jakie­kol­wiek ofia­ry w imie­niu całej para­fii skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać !

Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za upo­rząd­ko­wa­nie żłób­ka w naszym kościele:
Paniom z ul. Kościel­nej i Dworcowej………..
Paniom Mar­cie Acker­mann i Zdzi­sła­wie Szydłowskiej
Panom: Jano­wi Krzo­ska , Pio­tro­wi i Sta­ni­sła­wo­wi Prill….

W czwar­tek 11 lute­go — wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy, więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Samarytan.

Cza­so­pi­sma „Piel­grzym”…………….

Rodzi­ny, któ­re nie były z róż­nych powo­dów na Mszach św. kolę­do­wych mogą wziąć z bocz­ne­go ołta­rza: wodę świę­co­ną, kre­dę z kadzi­dłem i węgiel­kiem oraz obra­zek kolę­do­wy z tek­stem modli­twy bło­go­sła­wień­stwa i dopeł­nić oso­bi­ście obrzęd we wła­snym domu.