OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela Wielkanocy 2.05.2021r.

  1. Prze­ży­wa­my czas wiel­ka­noc­ny. Budzą­ca się wokół nas przy­ro­da kie­ru­je naszą myśl do Boga Stwór­cy wszech­świa­ta i Pana każ­de­go cza­su. Jak ten dany mi przez Opatrz­ność czas prze­ży­wam? Czy odby­łem już wiel­ka­noc­ną spowiedź?
  1. Spo­wiedź I – piąt­ko­wa od godz. 17.00. – 18.00.
  1. Jutro w ponie­dzia­łek przy­pa­da Uro­czy­stość N.M.P Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. o godz. 8.15, 10.00, 11.30 . Pod­czas sumy odno­wie­nie Mile­nij­ne­go Aktu Odda­nia Polski.
  1. Nabo­żeń­stwo majo­we ku czci N. M. P. razem ze Mszą św. wie­czor­ną o godz. 18.00.. Wier­ni w poszcze­gól­nych wio­skach ( o ile pogo­da pozwo­li) gro­ma­dzą się przy przy­droż­nych krzy­żach i kaplicz­kach, aby wezwa­nia­mi Lita­nii Lore­tań­skiej oraz śpie­wem „Chwal­cie łąki uma­jo­ne ”- pozdra­wiać Mary­ję .Niech i nas nie zabrak­nie na tych pięk­nych nabo­żeń­stwach ( pamię­taj­my o masecz­kach i zacho­wa­niu odpo­wied­niej odle­gło­ści mię­dzy sobą).
  1. W śro­dę Nowen­na po Mszy św. wieczornej.
  1. Piel­grzym” — pre­nu­me­ra­ta na II kwar­tał br. (6 nr – 21 zł.)
  1. Nabór do WSD w Pelplinie…………
  1. Za tydzień 9 maja zapra­szam dzie­ci klas III wraz z rodzi­ca­mi na Mszę św. o godz. 11.30. — zosta­ną poświę­co­ne ksią­żecz­ki „ Z Panem Bogiem”. Po Mszy św. odbę­dzie się spo­tka­nie z rodzi­ca­mi ( obec­ność obowiązkowa).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Adrian Zakrze­wic­ki, kawa­ler, par. Czapielsk

Mar­ta Banach, pan­na, Łąg – Wądoły

INTENCJE MSZY ŚW

Ponie­dzia­łek

(3.05.2021r.) Uro­czy­stość Kró­lo­wej Polski

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 11.30

++ rodzi­ców: Annę i Anto­nie­go Wycinka

++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego

++ rodzi­ców : Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich ich rodzi­ców i rodzeń­stwo z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jażdżewskich

Wto­rek

(4.05.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Nel­ke (z oka­zji 50 urodzin) 

++ zm. Stra­ża­ków z naszej parafii

Śro­da

(5.05.2021r.)

godz. 18.00

++ zm. rodzi­ców: Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Zasa­dow­skich, Lucja­na i Marię oraz Ste­fa­na Musiał, Micha­ła i Wie­sła­wa Kurzeję

Czwar­tek

(6.05.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Jana Wojak (w 75 rocz. uro­dzin) oraz jego rodzi­ców Zofię i Ludwika

++ Bogu­sła­wę Stel­mach, Ryszar­da Kujaw­skie­go oraz bab­cie i dziadków

Pią­tek

(7.05.2021r.)

godz.18.00

+ Hali­nę Rulaf

Sobo­ta

(8.05.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Ste­fa­na i Cze­sła­wę oraz Urszu­lę Pastwa (w rocz. śm. Stefana)

++Sta­ni­sła­wa Lewan­dow­skie­go i rodziców 

Nie­dzie­la

(9.05.2021r.)

godz. 8.15

++ sio­strę elż­bie­tan­kę – Wła­dy­sła­wę Ste­fa­nię Wasi­niew­ską (w 1 rocz. śm.) oraz Anie­lę, Leona i Józe­fa Wasiniewskich

godz. 10.00

++ Fran­cisz­ka Dudziń­skie­go (w 26 rocz. śm.), zm. z oboj­ga str. oraz Ilo­nę Helta

godz.11.30

++ Andrze­ja i Lubo­mi­łę Pellowskich