OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XIII Niedziela Zwykła 27.06.2021r.

  1. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.
  2. We wto­rek uro­czy­stość Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Msza św. o godz. 8.15 10.00 (kolek­ta na Sto­li­cę Apostolską)
  3. Dni eucha­ry­stycz­ne: oka­zja do spo­wie­dzi w pią­tek od godz. 17.00 – 18.00
  4. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 8 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. (Ks. Kano­nik Jan Dop­p­ke z Pelplina).
  6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo„ Pielgrzym”.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Joan­na Klof­czyń­ska, pan­na, Łąg Kolo­nia 44

Jan Schmidt, kawa­ler, Sil­no ul. Przy­rzecz­na 14

  • Syl­we­ster Gor­no­wicz, kawa­ler, Buko­wa Góra 9

Nata­lia Łąc­ka, pan­na, Czersk, ul. Łukow­ska 31a

  • Dag­ma­ra Ryba­kow­ska, pan­na, Łąg Kolo­nia 58

Tomasz Powiecz­ka, kawa­ler, Łąg Kolo­nia 58

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 28.06.2021r.)

godz.8.15

godz. 18.00

- o szczę­śli­wą ope­ra­cję i powrót do zdro­wia w int. Jac­ka Wiśniewskiego

++ Hele­nę i Paw­ła Bakhaus oraz Sta­ni­sła­wa i Kazimierza

Wto­rek

( 29.06.2021r.)

godz. 8.15

godz. 10.00

++ Hele­nę i Ber­nar­da oraz Jana Stanisławskich

+ Józe­fa Węsier­skie­go ( w III rocz.)

Śro­da

(30.06.2021r.)

16.30 ‑18.00

godz. 17.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ ŚW.

++ Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go ( w rocz. 80 uro­dzin) oraz rodzi­ców Leonar­dę i Maksymiliana

++ Jana Bor­hardt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(1.07.2021)

godz. 18.00

godz. 17.00

++ Mar­tę i Dama­ze­go Glisz­czyń­skich oraz Marię Łan­gow­ską, Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da Rompkowskich
Pią­tek

( 2.07.2021r.)

17.00 ‑18.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ ŚW.

++ Gra­ży­nę i Kazi­mie­rza Wil­czew­skich ( z oka­zji urodzin)

Sobo­ta

( 2.07.2021r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Jadwi­gę i Igna­ce­go Wojak

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go oraz bra­ci Jana i Jerzego

CHRZEST: Alek­san­der Widnicki

Nie­dzie­la

(3.07.2021r.)

godz. 8.15 ++ sio­strę zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską oraz rodzi­ców i rodzeństwo
godz. 10.00 ++ Ber­nar­dę i Fili­pa Stop­pa, ich zm. dzie­ci oraz dziadków
godz.11.30 ++ Paw­ła Odya oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
Visits: 772