OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII Niedziela Zwykła 5 IX 2021r.

 1. Dzie­ci, któ­re chcą sypać kwia­ty pod­czas pro­ce­sji przy­cho­dzą z koszy­ka­mi do kościo­ła w nie­dzie­lę na godz. 11.30 ( sia­da­ją w pierw­szych ławkach)
 2. Odwie­dzi­ny cho­rych z posłu­gą sakramentalną:

- w śro­dę od godz. 9.00.

Cho­rych pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii

 1. Pią­tek 10 wrze­śnia to dzień spo­wie­dzi z udzia­łem księ­ży dekanatu:
 • przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.
 • po połu­dniu od godz. 16.30. – 17.30.
 1. Sprzą­ta­nie kościo­ła w śro­dę od godz. 9.00. ( miesz­kań­cy Jastrzę­bia i Zim­nych Zdrojów)
 1. W pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej bio­rą udział dele­ga­cje poszcze­gól­nych wio­sek z koro­na­mi żniw­ny­mi, któ­re usta­wia­my przy ołta­rzach bocznych.
 2. Sumę odpu­sto­wą cele­bro­wał będzie ks. Wie­sław Bajor ze Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Misjo­na­rzy. Po sumie odpu­sto­wej bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion.
 1. Pro­szę o wyzna­cze­nie czte­rech dru­hów z jed­nost­ki OSP Łąg do nie­sie­nia bal­da­chi­mu pod­czas pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej o godz. 11.30. w przy­szłą niedzielę.
 1. Piel­grzym” ( III kwar­tał – 7 nr – 24,50 zł.)
 2. W przy­szłą nie­dzie­lę w koście­le o godz. 17.00 kon­cert Toma­sza Kamiń­skie­go — na któ­ry ser­decz­nie zapraszam.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 6.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ Fran­cisz­ka i Anie­lę Prill ( w rocz. śm. Franciszka)
Wto­rek

( 7.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ Hele­nę i Edmun­da oraz z rodzi­ny Mianowanych
Śro­da

( 8.09.2021r.)

godz. 18.00 ++ Zofię i Józe­fa Oller ( w 9 rocz. Zofii) oraz Jerze­go i Tadeusza
Czwar­tek

(9.09.2021r.)

godz. 18.00 + Wal­de­ma­ra Sowinskiego
Pią­tek

( 10.09.2021r.)

godz. 18.00

godz. 18.30

++ Wan­dę i Igna­ce­go Wąs oraz Leona Fierek

+ Miro­sła­wa Zabroc­kie­go ( w I rocz. śm.)

Sobo­ta

( 11.09.2021r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pest­ka ( w 12 rocz. Stefanii 

Msza św. ślub­na: Dag­ma­ra Ryba­kow­ska – Tomasz Powieczko

++ Hele­nę, Józe­fa i Sta­ni­sła­wa Mokwa oraz zm. z rodziny 

Chrzest: Wero­ni­ka Krzoska

Nie­dzie­la

Odpust Naro­dze­nia N.M.P.

(12.09.2021r.)

godz. 8.15 ++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.
godz. 10.00 ++ Witol­da Zabroc­kie­go ( z oka­zji uro­dzin) oraz rodzi­ców Zabro­ic­kich, Oso­wic­kich i Andrze­ja Kropidłowskiego
godz.11.30 - w inten­cji rodzin naszej parafii