OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII Niedziela Zwykła 3 X 2021r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej z nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza na wysy­pi­sko w Nowym Dworze.
  2. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych.

  3. Za tydzień „Dzień Papie­ski”, któ­ry roz­po­czy­na tego­rocz­ny „Tydzień Miło­sier­dzia”. Z tej oka­zji odbę­dzie się ogól­no­pol­ska zbiór­ka na fun­dusz sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Fun­da­cja finan­su­je sty­pen­dia dla uzdol­nio­nych gim­na­zja­li­stów z małych miej­sco­wo­ści o dużym bez­ro­bo­ciu. W naszej para­fii zbiór­kę do puszek przed kościo­łem prze­pro­wa­dzą kan­dy­da­ci do bierzmowania.

  4. Nabo­żeń­stwo różań­co­we o godz. 17.30.

  5. W nabo­żeń­stwach różań­co­wych (w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek) uczest­ni­czą ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej oraz wszy­scy kan­dy­da­ci do bierzmowania.

  6. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.

  7. Week­end dla narze­czo­nych w Czer­sku . ( od 8 do 10 paź­dzier­ni­ka br. w LO w Czer­sku) Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu takie­go kur­su jest obo­wiąz­ko­we przy zała­twia­niu for­mal­no­ści przedślubnych.

  8. Piel­grzym…………………

  9. Poświę­ce­nie krzy­ża przy­droż­ne­go w Jastrzę­biu dzi­siaj o godz. 15.00

  10. Za tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.30. Msza św. z udzia­łem kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia (klas 7 i 8).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(04.10.2021r.)

godz. 18.00

++ Cecy­lię, Wła­dy­sła­wa, Artu­ra, Zyg­mun­ta Paz­da, Regi­nę Przy­byl­ską, Augu­sty­na Stor­mow­skie­go (w 9 rocz. Artura)

Wto­rek

(05.10.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ger­tru­dę Pry­chła ( od kole­gów syna z dzia­łu elek­trycz­ne­go utrzy­ma­nia ruchu STEICO

++ Hele­nę, Wła­dy­sła­wa i Edwar­da Wojdanowskich

Śro­da

(06.10.2021r.)

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa Szulc i Paw­ła Moczyńskiego

Czwar­tek

(07.10.2021r.)

godz.18.00

++ Zeno­na Stop­pa (w II rocz. śm.)

Pią­tek

(08.10.2021r.)

godz. 18.00

godz. 19.00

++ rodzi­ców: Gra­ży­nę i Kazi­mie­rza Wilczewskich

++ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Ewę Kał­dun­ską z Łąg Kolonii

Sobo­ta

(09.10.2021r.)

godz. 16.00

godz. 18.00

Msza św. ślub­na : Ewe­li­na Orli­kow­ska – Piotr Jeziorski

++ Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Prą­dziń­skich oraz rodzi­ców i krew­nych z oboj­ga str.

CHRZEST: Iza­be­la Szczepańska

Nie­dzie­la

(10.10.2021r.)

godz. 8.15

++ Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz rodzi­ców z oboj­ga str. (w III rocz. śm. Zdzisławy)

godz. 10.00

++ Feli­cję i Wła­dy­sła­wa Pału­bic­kich, synów Kazi­mie­rza i Romana

godz.11.30

++ Ire­nę, Fran­cisz­kę i Jana Pru­skich oraz Anie­lę, Wła­dy­sła­wa i Toma­sza Duraj

Visits: 727