OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX Niedziela Zwykła 17 X 2021 r.

 1. Za tydzień kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny, sta­raj­my się wyno­sić pla­sti­ko­we i szkla­ne zni­cze do pojem­ni­ków na śmie­ci, a liście na gro­ma­dę przy śmietniku.
 3. Na kart­kach wypo­min­ko­wych wyło­żo­nych na sto­li­ku w nawie głów­nej moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych: jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne – przed Msza­mi św. w koście­le, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmentarzu.
 4. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w cią­gu tygo­dnia o godz. 17.30.
 5. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać nowy nr cza­so­pi­sma „ Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościo­łem ( pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 21 zł. – 6 nr)
 6. Kalen­da­rze katolickie:
  • „Spi­ra­la” – 8 zł., mały 5 zł.
  • Trój­dziel­ny – 8 zł.
 1. POGRZEB: śp. Cze­sła­wa Sikor­skie­go z ul. Dłu­giej w ponie­dzia­łek o godz. 11.00 róża­niec w koście­le: sobo­ta godz. 19.00, nie­dzie­la – 12.30, ponie­dzia­łek­godz. 10.30 – kapli­ca cmentarna

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 18.10.2021r.)

godz. 11.00

godz. 17.30

godz. 18.00

Pogrzeb: śp. Cze­sła­wa Sikorskiego

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Annę Narloch, rodzi­ców i rodzeń­stwo ( w 5 rocz. Anny

Wto­rek

( 19.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Cze­sła­wę Pastwa oraz Ste­fa­na i Urszulę 

Śro­da

( 20.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców Jana i Cecy­lię Bie­sek oraz Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyńskich

Czwar­tek

(21.10.2021r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Józe­fa Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str. i syna Kazimierza

Pią­tek

(22.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich ( w 13 rocz. Wła­dy­sła­wa) rodzi­ców z oboj­ga str. oraz Cze­sła­wę Kwaśniewską

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ rodzi­ców: Leona i Mał­go­rza­tę Wal­kow­skich ( w 20 rocz. śm Leona)

Sobo­ta

( 23.10.2021r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Jana Wojak ( w I rocz. śm.)

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Doro­tę Che­rek z Jastrzębia

Nabo­żeń­stwo różańcowe

++ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich oraz rodziców

Nie­dzie­la

(24.10.2021r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00

++ Jana i Józe­fa oraz rodzi­ców: Hele­nę i Fran­cisz­ka Wegner

godz.11.30

++ Kon­ra­da i Roza­lię Lan­gow­skich oraz Ger­tru­dę Langowską