OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.01.2022 r.

  1. Dzi­siej­sza uro­czy­stość, kie­dy w litur­gii wspo­mi­na­my chrzest Pana Jezu­sa niech będzie dla nas oka­zją do uprzy­tom­nie­nia sobie, że i my kie­dyś zosta­li­śmy włą­cze­ni do wspól­no­ty Kościo­ła przez chrzest. Chrzest jest więc sakra­men­tem naszej wia­ry, jak rów­nież odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół.

  2. Dzi­siej­sza uro­czy­stość, kie­dy w litur­gii wspo­mi­na­my chrzest Pana Jezu­sa niech będzie dla nas oka­zją do uprzy­tom­nie­nia sobie, że i my kie­dyś zosta­li­śmy włą­cze­ni do wspól­no­ty Kościo­ła przez chrzest. Chrzest jest więc sakra­men­tem naszej wia­ry, jak rów­nież odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my kolej­ny Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem : „Zoba­czy­li­śmy Jego gwiaz­dę na Wscho­dzie i przy­szli­śmy oddać Mu pokłon”.

  1. Mając na uwa­dze przede wszyst­kim zdro­wie wszyst­kich oraz bez­pie­czeń­stwo rów­nież w tym roku nie odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne spo­tka­nie Kolę­do­we w Waszych domach, a będą odpra­wia­ne Msze św. o godz. 17.00 w inten­cji Rodzin z danej uli­cy. Na Mszę św. zapra­szam przed­sta­wi­cie­la Rodzi­ny wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą. Przed­sta­wi­ciel rodzi­ny otrzy­ma na zakoń­cze­nie Mszy św. poświę­co­ną kre­dę, kadzi­dło, ksią­żecz­kę oko­licz­no­ścio­wą „ Powróć­my na Eucha­ry­stię” oraz pro­gram dusz­pa­ster­ski z tek­stem modli­twy kolę­do­wej, któ­rą odmó­wi w domu Gło­wa Rodzi­ny. Porzą­dek Mszy św. Kolę­do­wych jest umiesz­czo­ny w gablo­tach ogło­szeń i na stro­nie para­fial­nej. Przed Mszą św. w inten­cji miesz­kań­ców danej uli­cy, czy wio­ski pro­szę, w zakry­stii podać oso­by star­sze i cho­re, w inten­cji któ­rych będę się modlił. Indy­wi­du­al­nie odwie­dzę po Mszy św. kolędowej:

  • Rodzi­ny, któ­re zamiesz­ka­ły w nowym domu i pro­szą o jego poświę­ce­nie i bło­go­sła­wień­stwo rodziny

  • Oso­by, któ­re w okre­sie ostat­nich dwóch lat zamiesz­ka­ły w naszej parafii

( Pro­szę o pojazd )

  1. W zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „Piel­grzy­ma” na I kwar­tał 2022r. — 25,90 zł – 7 nr
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.

  1. POGRZEB: śp. Zbi­gnie­wa Bucholc z Łąg – Kolo­nii w ponie­dzia­łek o godz. 10.30

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 10.01.2022r.)

godz. 8.15

godz. 17.00

++ Bar­ba­rę i Ada­ma Szar­mach oraz ich dzie­ci ( w 25 rocz. Barbary

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Choj­nic­ka – od figu­ry ( pra­wa i lewa str.) w stro­nę Czar­nej Wody

Wto­rek

( 11.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Dłu­ga – od nr 42 do ul. Choj­nic­kiej i od kościo­ła do ul. Chojnickiej

Śro­da

( 12.01.2022r.)

godz.8.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Urszu­lę Babiń­ską z ul. Dłu­giej m‑c po śmierci

- Msza św. kolę­do­wa Nowe Pru­sy

Czwar­tek

(13.01.2022r.)

godz. 13.00

- Kolę­da deka­nal­na w Śliwicach

Pią­tek

( 14.01.2022r.)

godz. 17.00

- Msza św. kolę­do­wa – Przy­jaź­nia i wybu­do­wa­nia oraz Łąg- Kolo­nia pod Przyjaźnię

Sobo­ta

( 15.01.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Edmun­da i Anto­nie­go Pie­sik ( w 10 rocz. Edmunda) 

++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Jana Bor­chardt ( w 7 rocz. Gertrudy)

Nie­dzie­la

(17.01.2022r.)

godz. 8.15

++ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Ska­jew­skich oraz Maria­na, Kry­sty­nę i Marlenę 

godz. 10.00

Hele­nę i Józe­fa Szynwelskich 

godz.11.30

++ rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz Tade­usza i Jerzego