OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Zwykła 30.01.2022 r.

  1. W śro­dę 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­goMat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze św. o godz. 8.15., 10.00. i 17.00. Kolek­ta prze­zna­czo­na na „Zako­ny klau­zu­ro­we” – Pomóż­my im trwać!

- poświę­ce­nie grom­nic pod­czas Mszy św. o godz. 10.00., a wie­czo­rem o godz. 17.00. świę­ce­nie świec komu­nij­nych uczniom klas III 

Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – w Bazy­li­ce Kate­dral­nej w łącz­no­ści z Bisku­pem Rzy­mu pono­wie­nie ślu­bów osób kon­se­kro­wa­nych żyją­cych w koście­le według Rad ewangelicznych.

  1. Pro­szę o upo­rząd­ko­wa­nie żłob­ka i wystro­ju bożo­na­ro­dze­nio­we­go w naszym koście­le w sobo­tę o godz. 9.30. Panie z ul. Polnej, Cichej, Sło­necz­nej, Ks. Worza­ły oraz dys­po­nu­ją­ce wol­nym cza­sem – pro­szę o pomoc wysprzą­ta­niu kościo­ła rów­nież w sobo­tę o godz. 9.30.

  1. I pią­tek mie­sią­ca – Spo­wiedź św. od godz. 16.00 – 17.00 (rów­nież dla wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierzmowania)

  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”, a poza pre­nu­me­ra­tą przed kościołem.

  1. Bur­mistrz Czer­ska zapra­sza mieszkańców……………..

  2. POGRZEB: śp. Ger­tru­dy Nadol­nej ( lat 95) z Jastrzę­bia w ponie­dzia­łek o godz. 10.00 , róża­niec w Koście­le: sobo­ta godz. 18.00, nie­dzie­la godz. 12.30, a w kapli­cy cmen­tar­nej w ponie­dzia­łek o godz. 9.30

  3. Wszyst­kim, któ­rzy w naj­bliż­szym tygo­dniu obcho­dzić będą swo­je imie­ni­ny, uro­dzi­ny bądź jubi­le­usze – skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(31.01.2022r.)

godz. 10.00

godz. 16.00

godz. 17.00

POGRZEB: śp. Ger­tru­dy Nadol­nej (lat 95) z Jastrzębia

+ Msza św. zb. za śp. Andrze­ja Boro­wiak z Kla­ska­wy m‑z po śm.

- Msza św. kolę­do­wa – Wądo­ły (od torów, ul. Głów­na, Okręż­na, Sosno­wa, Brzo­zo­wa i Boczna)

Wto­rek

(01.02.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Roma­na Ryba­kow­skie­go z Łąg Kolo­nii m‑c po śm.

- Msza św. kolę­do­wa – ul. Dłu­ga od ple­ba­nii do torów ( nr nieparzyste )

Śro­da

Mat­ki Bożej Gromnicznej

( 02.02.2022r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 17.00

++ Mar­tę i Hen­ry­ka Włoch ( w rocz. Mar­ty) ich rodzi­ców i zię­cia Wiesia 

++ Zofię i Alfon­sa Ossow­skich ( w rocz. śm. Alfonsa)

++ Tade­usza Sowin­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(03.02.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Marię Gór­no­wicz z Kęszy m‑c po śm.

- Msza św. kolę­do­wa – dla osób, któ­re nie mogły z powo­du cho­ro­by lub wyjaz­du w niej uczestniczyć

Pią­tek

(04.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Zbi­gnie­wa Bucholc z Łąg Kolonii

Sobo­ta

(05.02.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Msza św. zb. za śp. Józe­fa Strom­skie­go z Lipek Gór­nych — m‑c po śm.

+ Roma­na Fie­rek ( w I rocz. śm.)

Nie­dzie­la

(06.02.2022r.)

godz. 8.15

++ Sta­ni­sła­wa Żali­kow­skie­go, Annę i Anto­nie­go Wycinka

godz. 10.00

++ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go ( w dniu uro­dzin), cór­kę Bogu­sła­wę, rodzi­ców i bra­ta Stanisława

godz.11.30

++ rodzi­ców: Albi­na i Kla­rę, bra­ta Andrze­ja, Lubo­mi­łę Pelow­skich oraz dziad­ków ( w 3 rocz. Albina)

Visits: 925