OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02.2022 r.

  1. Pra­gnę bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Wszyst­kim za prze­ka­za­ne ofia­ry z oka­zji Mszy św. Kolę­do­wych Budzi to we mnie ogrom­ne wzru­sze­nie, że w tak trud­nym dla wszyst­kich cza­sie oka­zu­je­cie swo­ją tro­skę o naszą para­fię a szcze­gól­nie utrzy­ma­nie nasze­go pięk­ne­go kościo­ła. Za dar ser­ca i prze­ka­za­ne jakie­kol­wiek ofia­ry w imie­niu całej para­fii skła­dam ser­decz­ne Bóg Zapłać !
  2. Pra­gnę ser­decz­nie podzię­ko­wać za upo­rząd­ko­wa­nie żłób­ka w naszym kościele:
  • Paniom z ul. Polnej, Cichej, Sło­necz­nej, Ks. Worzały………..
  • Paniom Mar­cie Acker­mann i Zdzi­sła­wie Szy­dłow­skiej, Łęgow­skiej ze Złe­go Mięsa
  • Panom: Jano­wi Krzo­ska , Pio­tro­wi i Sta­ni­sła­wo­wi Pril, Lesz­ko­wi i Grze­go­rzo­wi Bie­sek, Hen­ry­ko­wi Ska­jew­skie­mu, Dys­arz oraz oso­bom z Fir­my BEMAR
  1. W pią­tek 11 lute­go — wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­rych. Mamy, więc szcze­gól­ną oka­zję do pogłę­bie­nia posta­wy wraż­li­wo­ści, reflek­sji i czyn­ne­go dzia­ła­nia wobec cier­pią­cych i cho­rych, osa­mot­nio­nych, dla tych, któ­rych mamy bar­dzo bli­sko sie­bie, i dla tych, któ­rych nie zna­my. Współ­cze­sny świat bar­dzo potrze­bu­je wie­lu dobrych Samarytan. 

  1. Cari­tas Die­ce­zji Pelplińskiej……………… 

5. Cza­so­pism „Piel­grzym – kwar­tał 22,20 zł. (6 nr)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(7.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Józe­fa Strom­skie­go z Lipek Gór­nych od Zakła­du Pogrze­bo­we­go „Pinex”

Wto­rek

(8.02.2022r.)

godz. 17.00

++ dziad­ków Rekow­skich i Bie­sek, zm. dzie­ci i wnuki

Śro­da

(9.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Edmun­da Gle­isner (w 6 rocz.) 

Czwar­tek

(10.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Ber­na­de­tę Bie­sek (w rocz. urodzin)

Pią­tek

(11.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Felik­sa Wró­bel (w 1 rocz.)

Sobo­ta

(12.02.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Józe­fa, Zofię i Leoka­dię Nie­sio­łow­skich (w dniu śm. Józefa) 

++ Ber­nar­dę, Kon­ra­da oraz Mar­tę Lilla

- CHRZEST: Nata­lia Brzezińska

Nie­dzie­la

(13.02.2022r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs (w 7 rocz. Melanii)

godz. 10.00

++ Jadwi­gę i Józe­fa Połom oraz Mar­tę War­czak i Ali­cję Hassa

godz.11.30

++ Jana Szczo­drow­skie­go (z oka­zji uro­dzin), zm. z oboj­ga str. oraz Ilo­nę Helta