OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022

l. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza………….

2. Każ­da nie­dzie­la jest wyjąt­ko­wą oka­zją do doj­rze­wa­nia naszej wia­ry, do pogłę­bia­nia i zacie­śnia­nia naszej oso­bi­stej rela­cji z Panem Bogiem. Jak­że jest waż­ne, aby w tym pro­ce­sie bra­ła udział każ­da nasza rodzi­na i cała wspól­no­ta para­fial­na. Pozwól­my Panu Jezu­so­wi prze­mie­niać nasze życie. Powie­rzaj­my mu tru­dy minio­ne­go tygo­dnia i nadzie­je, któ­re otwie­ra przed nami. Niech On dzia­ła w naszych ser­cach, a wów­czas codzien­ność wypeł­ni się dobrem.

3. W tym tygo­dniu we wto­rek, 22 lute­go, przy­pa­da świę­to Kate­dry św. Pio­tra Apo­sto­ła. Już od IV wie­ku wier­ni Rzy­mu obcho­dzi­li pamiąt­kę zało­że­nia gmi­ny chrze­ści­jań­skiej i obra­nia Wiecz­ne­go Mia­sta przez św. Pio­tra Apo­sto­ła na sto­li­cę Kościo­ła Chrystusowego.

4. W Przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta prze­zna­czo­na jest na zakup gazu do ogrze­wa­nia kościoła.

5. Przed kościo­łem poprzez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam poza pre­nu­me­ra­tą cza­so­pi­smo „Piel­grzym”

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 21.02.2022r.)

godz. 17.00

- w pew­nej intencji

Wto­rek

( 22.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Zofię Tuszyńską

Śro­da

( 23.02.2022r.)

godz. 17.00

+ Teo­do­rę Ostrowską

Czwar­tek

(24.02.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Msza św. zb. za śp. Ada­ma Fie­rek ( m‑c po śm.)

++ Jolan­tę i Sta­ni­sła­wa Kowalczyk

Pią­tek

( 25.02.2022r.)

godz. 17.00

++ Wie­sła­wa Szulc ( z oka­zji ur.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str. 

Sobo­ta

( 26.02.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

++ Józe­fa Zabroc­kie­go i rodzi­ców z oboj­ga str. 

++ Marię i Ryszar­da Schmidt

CHRZTY:

  • Igna­cy Piesik

  • Niko­la Kaszubowska

Nie­dzie­la

(27.02.2022r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Geł­don oraz Ali­cję i Ber­nar­da Wielewickich

godz. 10.00

++ Ane­tę Woj­dy­ła oraz Jana i Jani­nę Bladowskich 

godz.11.30

++ Euge­niu­sza Hel­ta ( w 7 rocz.), cór­kę Ilo­nę, zm. rodzi­ców i rodzeństwo