OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Roz­po­czy­na­my Tydzień Modlitw o ochro­nę życia. Życie jest darem

Bez­cen­nym choć kru­chym. Naj­pięk­niej­szym, choć cza­sem trud­nym do przy­ję­cia, hoj­nym, choć cza­sem może wyda­wać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na WSD w Pel­pli­nie, a w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 11.30. /za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny/
  2. W śro­dę o godz. 17.00. Mszą św. i Nowen­ną do M.B.N.P.
  1. W pią­tek o godz. 16.00 nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej -Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – Dzień Świę­to­ści Życia.
  2. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na ten cel.
  3. Cza­so­pi­sma : „ Pielgrzym”…..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 21.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Wan­dę Resz­ka, syna Wacła­wa i wnucz­kę Marzenę

Wto­rek

( 22.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Sta­ni­sła­wa i Jadwi­gę Mania ( w rocz. śm. Stanisława)

+

Śro­da

( 23.03.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

+ Ste­fa­na Zabroc­kie­go ( w dniu urodzin) 

+ Msza św. zb. za śp. Mał­go­rza­tę Cheł­mow­ską z ul. Kościelnej

Czwar­tek

(24.03.2022r.)

godz. 17.00

++ Msza św. zb. za śp. Ire­nę Skwiercz z Buko­wej Góry m‑c po śm.

Pią­tek

( 25.03.2022r.)

godz. 16.00

ok. godz.17.00

DROGA KRZYŻOWA

- w podzię­ko­wa­niu za dar modli­twy, proś­bą o zdro­wie i błog. oraz wytrwa­łość w modli­twie dla człon­ków Różań­ca pw. Zwia­sto­wa­nia Pańskiego

Sobo­ta

( 26.03.2022r.)

godz. 16.00

godz. 17.00

+ Bar­ba­rę Koso­buc­ką ( w II rocz. śm.)

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże dla Elż­bie­ty i Hen­ry­ka w 55 rocz. małżeństwa

IV Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(27.03.2022r.)

godz. 8.15

++ Annę, Józe­fa Kreft oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ Ire­nę i Joachi­ma Salewitz

godz.11.30

++ Fran­cisz­kę Pepliń­ską ( w IV rocz.) oraz Józe­fa, Wie­sła­wa i Stefana