OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV Niedziela Wielkiego Postu

  1. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 8.15. (za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny)
  2. W śro­dę o godz. 18.00. Mszą św. i Nowen­ną do M.B.N.P.
  3. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 16.00 – 17.00, a nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej o godz. 17.00.
  4. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy myślą o kwia­tach do Gro­bu Pań­skie­go i wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofiary.
  5. Spo­wiedź z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków 7 kwiet­nia w czwar­tek przed Nie­dzie­lą Palmową.
  6. W przy­szłą nie­dzie­lę pro­szę zgła­szać w zakry­stii cho­rych do spo­wie­dzi i komu­nii wielkanocnej.
  7. Cza­so­pi­sma „ Pielgrzym” ……………………….
  8. Zapra­szam para­fian do udzia­łu w kon­kur­sie pt. „Pal­ma wiel­ka­noc­na”. W kon­kur­sie mogą brać udział zarów­no dzie­ci jak i doro­śli. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą po Mszy św. o godz. 11.30.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(28.03.2022 r.)

godz. 8.15

- o pokój w Ukra­inie oraz w inten­cji uchodźców

Wto­rek

(29.03.2022 r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Klau­dię Woj­cie­chow­ską ( w 2 rocz.)

++ Zeno­na Gref­ka, Kry­sty­nę i Edmun­da Kołodziejskich

Śro­da

(30.03.2022 r.)

godz. 18.00

++ Bog­da­na i Kry­sty­nę Sowiń­skich ( w 30 rocz. Krystyny)

Czwar­tek

(31.03.2022 r.)

godz. 18.00

++ Bar­ba­rę i Tade­usza Giełdon

Pią­tek

(1.04.2022 r.)

godz. 17.00

ok. godz.18.00

DROGA KRZYŻOWA

+ Andrze­ja Cie­śliń­skie­go ( w 5 rocz. śm.)

Sobo­ta

(2.04.2022 r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Febro­nię, Józe­fa, Sabi­nę i Zyg­mun­ta Pałubickich 

++ Jana, Marię Che­rek i rodzi­ców z oboj­ga str.

CHRZEST: Józef Kosecki

V Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(3.04.2022 r.)

godz. 8.15

++ Jana i Leoka­dię Szmelter

godz. 10.00

++ rodzi­ców chrzest­nych: Anto­nie­go i Tere­sę Zakrzew­skich, Ger­tru­dę Strom­ską i Bogu­mi­ła Niesiołowskiego

godz.11.30

++ Ksa­we­rię i Józe­fa Galikowskich