OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Wielkanoc 17.04.2022

Bło­go­sła­wio­nych w PANU Świąt Wielkanocnych !!!

Pra­gnę wszyst­kim zło­żyć ser­decz­ne życze­nia by Zmar­twych­wsta­ły Pan wlał w wasze życie swo­ją nadzie­ję, prze­mie­nił wszel­kie prze­ciw­no­ści życia w radość.

Pozwo­lił wró­cić do codzien­no­ści naszych powo­łań i zadań.

Niech Was wszyst­kich obda­rzy swo­im poko­jem, strze­że i bło­go­sła­wi na dro­gach życia !

  1. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go: Msze św. o godz. 7.00 – pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na, 10.00 i 11.30
  2. Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny – Msze św. jak w nie­dzie­lę tj. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30
  3. W tygo­dniu Msze św. o godz. 18.00
  4. Przez cały tydzień prze­ży­wać będzie­my Okta­wę Wielkiejnocy. 
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzi­my Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go i roz­po­czy­na­my Tydzień Miło­sier­dzia Chrze­ści­jań­skie­go.– zachę­cam do wej­ścia do kościo­ła zgod­nie z wymo­ga­mi i pry­wat­nej modli­twy Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go o usta­nie woj­ny w Ukra­inie i zacho­wa­nie naszych Rodzin, Para­fii, Ojczy­zny i świa­ta od cho­ro­by i wojny.
  6. W tygo­dniu kościół jest otwar­ty każ­de­go dnia od g. 9.00 – 18.30 dla oso­bi­stej pry­wat­nej ado­ra­cji – zachę­cam do wej­ścia i pole­ca­nie modlitw by Bóg zacho­wał nas od nie­szczęść a nasza Patron­ka Mat­ka Boża Łaska­wa wypra­sza­ła potrzeb­ne łaski. 
  7. Z racji Świąt Wiel­ka­noc­nych zawsze dzię­ko­wa­łem za wspól­ną obec­ność na spra­wo­wa­niu Litur­gii Wiel­kie­go Tygo­dnia a szcze­gól­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go. Dziś dzię­ku­ję że jeste­ście, dzię­ku­ję, że trwa­cie na modli­twie i jeste­śmy razem w tych trud­nych chwilach. 
  8. Pra­gnę podzię­ko­wać Rodzi­nom, za prze­ka­za­ne ofia­ry na rzecz kolekt. Dzię­ku­ję tak­że, za ofia­ry na kwia­ty do Gro­bu Pań­skie­go, a pani Mar­cie Acker­man­n­za pięk­ną deko­ra­cję w kościele
  1. Zachę­cam do śle­dze­nia inter­ne­to­wej stro­ny para­fial­nej, gdzie będą zawsze poja­wia­ły się bie­żą­ce infor­ma­cje naszej wspólnoty.

Wszyst­kim jesz­cze raz życzę Rado­ści Świąt w gro­nie naj­bliż­szej Rodzi­ny, dbaj­my o swo­je zdro­wie i wszyst­kich wokół, a Bóg niech nas wszyst­kich strze­że i zacho­wa w zdro­wiu i bezpieczeństwie.

Patron­ka zaś naszej para­fii – Mat­ka Boża Łaska­wa niech wypra­sza nam peł­nię Boże­go Bło­go­sła­wień­stwa i opie­ki – Mat­ko Boża wsta­wiaj się za nami !