INTENCJE MSZY ŚW.

Wto­rek

( 19.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Toma­sza Duraj ( w 2 rocz.)

++ Sta­ni­sła­wa i Ire­ne­usza Czapiewskich

Śro­da

( 20.04.2022r.)

godz. 18.00

++ Bog­da­na Nie­brze­gow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

Czwar­tek

(21.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Toma­sza Różańskiego

++ Ludwi­ka Dywel oraz zmar­łych rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(22.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Marian­nę Bac­khaus ( w 1 rocz.) i męża Stanisława

++ Bro­ni­sła­wa Brze­ziń­skie­go rodzi­ców i rodzeństwo

Sobo­ta

(23.04.2022r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 16.00

godz. 18.00

++ Józe­fa Che­rek ( w 7 rocz.), rodzi­ców z oboj­ga str. i syna Kazimierza

Msza św. ślub­na: Karol Weso­łow­ski – Moni­ka Zięba

- z podz. za odebr. łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże w int. Hali­ny i Zbi­gnie­wa w 50 rocz. małżeństwa

++ Agniesz­kę, Leona Gro­mow­skich oraz zm. z rodziny

CHRZEST:

  • Miko­łaj Marynowski

Nie­dzie­la

(24.04.2022r.)

godz. 8.15

++ Mela­nię, Sta­ni­sła­wa Wąs, rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz Bog­da­na ( w 40 rocz. śm. Bogdana)

godz.11.30

++ Albi­na Węsier­skie­go ( w 1 rocz. śm.)