OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Wielkanocy 24.04.2022 r.

1) Dzię­ku­ję ser­decz­nie człon­kom wszyst­kich jed­no­stek Stra­ży Pożar­nej za trzy­ma­nie hono­ro­wej war­ty przy Gro­bie Pań­skim i udział w pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­dam wier­nym za kwia­ty, wystrój i deko­ra­cję Gro­bu Pańskiego.

2) Podzię­ko­wa­nia:

a) ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­dam wier­nym za kwiaty

b) Pani Mar­cie Acker­mann za pięk­ny wystrój naszej świą­ty­ni i deko­ra­cję Gro­bu Pańskiego

c) Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji rezurekcyjnej 

3) Dzi­siej­szą nie­dzie­lę, zwa­ną w litur­gii Nie­dzie­lą Prze­wod­nią prze­ży­wa­my jako Świę­to Boże­go Miło­sier­dzia – przy­wo­łu­je­my dzi­siaj na pamięć Apo­stoł­kę Boże­go Miło­sier­dzia, pol­ską zakon­ni­cę Sio­strę Fau­sty­nę Kowalską.

4) Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na cele cha­ry­ta­tyw­ne Cari­tas, a w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci cmentarza.

5) W śro­dę Nowen­na do M.B.N.P. po Mszy św. wieczornej.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

  • Bar­tło­miej Schulz, kawa­ler, Czersk ul. Gen. Bema 4A

Saman­ta Tere­sa Gref­ka, pan­na, Zim­ne Zdro­je 9

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 25.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Bru­no­na Sar­now­skie­go z Łąg Kolo­nii m‑c po pogrzebie

++ Fran­cisz­kę, Annę, Marian­nę Lepak oraz rodzi­ców Kata­rzy­nę i Józefa

Wto­rek

( 26.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za Cze­sła­wę Kogut ( m‑c po pogrzebie)

++ Jadwi­gę i Igna­ce­go Wojak

Śro­da

( 27.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Lidię Kie­drow­ską z ul. Dłu­giej (m‑c po śm.)

++ rodzi­ców, szwa­grów, zm. z rodzi­ny Block i Libera

Czwar­tek

(28.04.2022r.)

godz. 18.00

++ Elż­bie­tę i Sta­ni­sła­wa Szmaglińskich

Pią­tek

( 29.04.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Wła­dy­sła­wa i Prak­se­dę Babiń­skich ( w I rocz. Władysława)

+ Mar­tę Eber­tow­ską ( w XX rocz. śm.)

Sobo­ta

( 30.04.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus , rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

+ Mate­usza Prill ( w dniu ur.)

CHRZEST: Nata­lia Piekarska

Nie­dzie­la

( 1.05.2022r.)

godz. 8.15

++ Pela­gię, Bro­ni­sła­wa, Ire­nę Dura­jew­skich oraz bra­ta Józefa

godz.10.00

++rodzi­ców: Wan­dę i Zyg­mun­ta Gref­ka ( z oka­zji imie­nin Zygmunta)

godz. 11.30

++ Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usz Błocińskiego