OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XII Niedziela Zwykła 19.06.2022 r.

 1. Wycho­wa­nie reli­gij­ne? Kto swo­je dzie­ci wycho­wu­je tak – by nie czu­ły się skrę­po­wa­ne war­to­ścia­mi i reli­gią, niech się nie dzi­wi, jeśli któ­re­goś dnia się oka­że, że te dzie­ci nie mają nicze­go, cze­go mogły­by się trzy­mać w życiu. Wycho­wy­wać reli­gij­nie zna­czy: wypo­sa­żać dziec­ko na dro­gę życia w wia­rę, w dobro, w nie­skoń­czo­ny sens, w Boga. To jest znacz­nie wię­cej, niż może zapew­nić naj­lep­szy sys­tem edukacyjny.
 2. Dzie­ci komu­nij­ne przy­cho­dzą codzien­nie w okta­wie Boże­go Cia­ła na Mszę św. wie­czor­ną o godz. 18.00
 3. Udział Stra­ży Pożar­nej w pro­ce­sji eucharystycznej:
 • nie­dzie­la( 11.30 ) i ponie­dzia­łek – Gotelp
 • wto­rek i śro­da – Łąg
 • czwar­tek i pią­tek – Złe Mięso
 1. W czwar­tek o godz. 9.00 – Msza św. z na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go z udzia­łem uczniów i nauczy­cie­li Zespo­łu szkół w Łęgu.
 1. Spo­wiedź dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VII i VIII) oraz uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej w śro­dę od godz. 17.00 – 18.00
 1. W cza­sie waka­cji nie zapo­mi­naj­my o nie­dzie­li, że jest to dzień szcze­gól­nie poświę­co­ny Panu. W każ­dą, więc nie­dzie­lę uczest­nicz­my we Mszy św. bez wzglę­du na to gdzie jeste­śmy. Jeże­li nie będzie­my mogli tego uczy­nić w nie­dzie­lę, to uczest­ni­czy­my we Mszy św. w sobo­tę wie­czo­rem. Pamię­taj­my jed­nak, że nie może to być regu­łą, ale tyl­ko koniecz­nym wyjątkiem.
 1. Wszyst­kim wyjeż­dża­ją­cym na urlo­py , let­nie wyciecz­ki, obo­zy, kolo­nie życzę uda­ne­go i rado­sne­go wypo­czyn­ku, ale też przy­po­mi­nam, że nie ma cza­su wol­ne­go od Pana Boga. Nie bój­my się mani­fe­sto­wać naszej przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Kościoła.
 1. Cza­so­pi­smo „Piel­grzym” – opła­ta pre­nu­me­ra­ty na III kwar­tał 25,90 zł. ( 7 nr)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Sta­ni­sław Szy­fel­be­in, kawa­ler, Zim­ne Zdro­je 15

Wik­to­ria Waj­dzik, pan­na, Mala­chin, ul. Pod­le­śna 25

 • Karol Mate­usz Lewan­dow­ski, kawa­ler, Złe Mię­so 32

Nata­lia Elż­bie­ta Babiń­ska, pan­na, Łąg ul. Dwor­co­wa 22B

 • Eryk Kola­siń­ski, kawa­ler, Czar­na Woda , ul. Sosno­wa 13

Anna Engler, pan­na, Czar­na Woda , ul. Sosno­wa 13

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 20.06.2022r.)

godz.17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Mate­usza Wiśniew­skie­go z ul. Cichej m‑c po śm.

++ Andrze­ja Sprę­ga , rodzi­ców i teściów ( w 20 rocz. śm. Andrzeja)

Wto­rek ( 21.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Cze­sła­wa Krau­ze i Zbi­gnie­wa Kołatka

Śro­da

( 22.06.2022r.)

17.00 ‑18.00

godz. 18.00

SPOWIEDŹ ŚW.

++ Jana Glisz­czyń­skie­go oraz z rodzi­ny Glisz­czyń­skich i Rompkowskich

Czwar­tek

(23.06.2022)

godz. 9.00

godz. 17.00

godz. 18.00

- Msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego 

++ Jana Hal­l­man oraz synów Witol­da i Marka 

( z oka­zji imie­nin Jana)

+ Marię i Bie­sek ( w dniu 70 urodzin)

Pią­tek( 24.06.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana i Marię Che­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta ( 25.06.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Bole­sła­wa Fie­rek ( z oka­zji uro­dzin), syna Adama

Fie­rek oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

++ Jana, Marię i Bole­sła­wa Gibas

CHRZTY: Niko­la Węsier­ska, Gabrie­la Paz­da, Niko­dem Czarnecki

Nie­dzie­la (26.06.2022r.)

godz. 8.15

++ Mal­wi­nę i Edwar­da Dudziń­skich, synów: Fran­cisz­ka i Zyg­mun­ta oraz Ilo­nę Helta

godz. 10.00

+ sio­strę zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską ( z oka­zji imienin)

godz.11.30

++ Jaku­ba i Jadwi­gę Cha­bow­skich oraz Aloj­ze­go Kunkiel