OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XV Niedziela Zwykła 10.07.2022r.

  1. Kolek­ta dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  2. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.
  3. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać
  4. W śro­dę po Mszy św. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  5. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 7 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  6. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym”.
  7. Msze św. wie­czor­ne w cią­gu tygo­dnia: od ponie­dział­ku do czwart­ku o godz. 17.00, w pią­tek i sobo­tę o godz. 18.00

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLIUBNE

  • Ryszard Anto­ni Der­kow­ski, sta­nu wol­ne­go, para­fia Łąg

Gra­ży­na Jani­na Klo­ska, wdo­wa , para­fia Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(11.07.2022r.)

godz. 17.00

++ Marię i Mie­czy­sła­wa oraz Hen­ry­ka Leczek i zm. z rodziny

Wto­rek

(12.07.2022r.)

godz. 17.00

++ rodzi­ców: Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich , bra­ta Artu­ra oraz dziad­ków z oboj­ga str.

Śro­da

(13.07.2022r.)

godz. 17.00

++ Wła­dy­sła­wę i Jana Jani­kow­skich, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

Czwar­tek

(14.07.2022)

godz. 16.30

+ Lesz­ka Eber­tow­skie­go (w V rocz. śm.)

- w modli­twie powszech­nej – w 90 rocz. uro­dzin Hali­ny Ebertowskiej

Pią­tek

(15.07.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Marię Kiżew­ską z Zim­nych Zdro­jów m‑c po pogrzebie

++ Anto­nie­go i Annę Wycin­ka oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego

Sobo­ta

(16.07.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za śp. Kazi­mie­rza Weso­łow­skie­go z Gotel­pia m‑c po śm.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Mał­go­rza­ty i Maria­na w 40 rocz. małżeństwa

++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz zm. z rodziny 

Nie­dzie­la

(17.07.2022r.)

godz. 8.15

++ Anie­lę, Leona, Józe­fa Wasi­niew­skich oraz sio­strę zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasiniewską 

godz. 10.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o błog. Boże i zdro­wie z oka­zji ur. Marii 

godz.11.30

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o zdro­wie i błog. Boże w 55 rocz. mał­żeń­stwa Ste­fa­nii i Jana oraz dal­szą opie­kę i zdro­wie na następ­ne lata