OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.07.2022r.

1. W pią­tek 22 lip­ca w Czer­sku odpust św. Marii Mag­da­le­ny – suma odpu­sto­wa o godz. 17.00.

2. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 7 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
Zatroszcz­my się o przy­droż­ne krzy­że i kaplicz­ki na tere­nie naszej para­fii. Te świę­te miej­sca są nie tyl­ko zna­ka­mi naszej wia­ry, ale może jesz­cze w więk­szym stop­niu wia­ry naszych ojców. Niech taki­mi pozo­sta­ną na dal­sze lata.

3. Cza­so­pi­sma kato­lic­kie : „Piel­grzym” pre­nu­me­ra­ta na III kwar­tał (7 nr – 25,90 zł.)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Łukasz Łachwa, kawa­ler, para­fia Czersk
Rok­sa­na Gorzu­la, pan­na, para­fia Łąg

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(18.07.2022r.)

godz. 18.00

++ Lidię i Bog­da­na Różań­skich oraz Tomasza

Wto­rek

(19.07.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

- w 46 rocz. ślu­bu: w int. Ali­cji i Sta­ni­sła­wa z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. i zdrowie

++ rodzi­ców: Geno­we­fę i Zeno­na Łęgowskich 

w 4 rocz. Genowefy

++ Zofię i Fran­cisz­ka Sza­la oraz rodzi­ców z oboj­ga str. (w 15 rocz. śm. Franciszka)

Śro­da

(20.07.2022r.)

godz. 18.00

++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich (w 7 rocz. śm. Teresy)

Czwar­tek

(21.07.2022r.)

godz. 18.00

++ Wie­sła­wa, Łucję i Ada­ma Utnik (w 3 rocz. Wiesława)

Pią­tek

(22.07.2022r.)

godz. 15.30

++ Cze­sła­wa i Geno­we­fę Berendt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

(23.07.2022r.)

godz. 8.00

godz. 9.00

godz. 18.00

++ Annę Pest­ka i zm. z rodzi­ny Pestków

++ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Jana Eber­tow­skie­go z Jastrzę­bia m‑c po śm.

++ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich oraz ich rodziców

Nie­dzie­la

(24.07.2022r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę i Leona Hoppe

godz. 10.00

++ Hele­nę i Dawi­da Sikor­skich (w rocz. śm. Heleny)

godz.11.30

++ rodzi­ców: Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz Hele­nę i Józe­fa Narloch