ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 07.08.2022 r.

  1. Witam ser­decz­nie na naszym dorocz­nym odpu­ście para­fial­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go wszyst­kich para­fian i wszyst­kich gości. Życzę, by modląc się z wia­rą i ufno­ścią upro­si­li sobie jak naj­wię­cej łaski i Bożej pomo­cy u Tajem­ni­cy Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

  1. Sło­wo Boże gło­si i sumę cele­bru­je ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.

  1. Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.

  1. W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wi­my tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

  1. Dru­gi nasz odpust Naro­dze­nia NMP czy­li Mat­ki Bożej Siew­nej odbę­dzie się w nie­dzie­lę 11 wrze­śnia br.

  2. Cza­so­pi­sma:.….….….……

  1. Za tydzień w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Suma odpu­sto­wa w Odrach o godz. 12.00, a we wto­rek 16 sierp­nia w Osiecz­nie o godz. 11.00 .

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(08.08.2022r.)

godz. 16.30

++ Marian­nę Waryn i jej męża Jana (w dniu uro­dzin Marian­ny) oraz Kazi­mie­rza Chmieleckiego

Wto­rek

(9.08.2022r.)

godz. 16.30

++ bra­ci, męża i teściów

Śro­da

(10.08.2022r.)

godz. 16.30

+ Bry­gi­dę Lan­gow­ską (w VI rocz. śm.)

Czwar­tek

(11.08.2022r.)

godz. 16.30

++ Zofię Mazur i rodzi­ców z oboj­ga str.

Pią­tek

(12.08.2022r.)

godz. 18.00

++ z rodzi­ny Kie­drow­skich i Megger

Sobo­ta

(13.08.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka i Mar­tę Włoch (w rocz. Hen­ry­ka) ich rodzi­ców i zię­cia Wie­sła­wa i Romana

++ Józe­fa Banach, rodzi­ców z oboj­ga str. i rodzeństwo

Nie­dzie­la

(14.08.2022r.)

godz. 8.15

++ Euge­nię, Sta­ni­sła­wa Ska­jew­skich oraz Maria­na, Kry­sty­nę i Marzenę

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szy­dłow­skich oraz Marię i Kazi­mie­rza Mania (w rocz. śm. Marty)

godz.11.30

++ Miro­sła­wa Krzo­ska (  III rocz.) rodzi­ców: Joan­nę, Edwar­da i bra­ta Wiesława