OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.08.2022r.

  1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
  • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com Kęszy i Łąg Kolo­nii Śro­dek któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świą­ty­ni oraz pani Łan­gow­skiej ze Złe­go Mięsa,
  • Pani Mar­cie i Ada­mo­wi Acker­mann za pięk­ną dekorację,
  • Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej,
  • Dru­hom OSP Sta­re Pru­sy, któ­rzy nie­śli baldachim.
  1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my 4 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30.
  2. Odpu­sty w naszym deka­na­cie: dzi­siaj w nie­dzie­lę – para­fia Odry – suma o godz. 12.00, a we wto­rek para­fia Osiecz­na – suma o godz. 11.00.
  3. W ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15., 10.00, 11.30.
  4. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. Cza­so­pi­sma:…………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P.

(15.08.2022r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz.11.30

++ Fran­cisz­kę i Józe­fa Kotlęga

+ Kle­men­sa Gerwatowskiego

++ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

Wto­rek

( 16.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Zofię Sza­la ( w I rocz. śm.) oraz jej męża Franciszka

Śro­da

( 17.08.2022r.)

godz. 17.00

godz.18.00

+ Edmun­da Leper ( w 5 rocz. śm.)

+ Gerar­da Nie­brze­gow­skie­go ( w 27 rocz. śm.)

Czwar­tek

(18.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Zofię, Józe­fa i Leoka­dię Nie­sio­łow­skich ( w rocz. śm. Zofii)

Pią­tek

( 19.08.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

- zjazd rodzin­ny Leper….

++ Kry­sty­nę Pią­tek ( w 8 rocz.) oraz zm. rodzi­ców i teściów

Sobo­ta

( 20.08.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Miro­sła­wy i Andre­asa w 25 rocz. małżeństwa

++ Lidię i Józe­fa Sło­miń­skich oraz bra­ci rodzi­ców z oboj­ga str.

Nie­dzie­la

(21.08.2022r.)

godz. 8.15

++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

+ Ger­tru­dę Pry­chła ( z Kęszy) – w I rocz. śm.

godz.11.30

++ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go oraz rodzi­ców i bra­ci z oboj­ga str.

Visits: 994