OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08.2022r.

  1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza.
  1. W pią­tek przy­pa­da Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Suma odpu­sto­wa w Czar­nej Wodzie w czwar­tek o godz. 11.00 – z oka­zji 40 lecia para­fii. Mszę odpu­sto­wą cele­bru­je ks. bp Ryszard Kasyna.

  1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 4 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Pro­szę, aby poszcze­gól­ne wio­ski i sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożynkowe.
  1. Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia NMP w nie­dzie­lę 11 wrze­śnia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkolnych.
  1. Cza­so­pi­smo „ Piel­grzym w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbie­rać w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościo­łem. (III kwar­tał – 25,90 zł. – 7 nr).
  1. Pro­szę zela­tor­ki Wspól­not Żywe­go Różań­ca o dostar­cze­nie aktu­al­ne­go spi­su członkiń.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 22.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana, Tade­usza i Wło­dzi­mie­rza Wojak

Wto­rek

( 23.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Roma­na Kry­czyk, Mał­go­rza­ty i Zbi­gnie­wa Uści­no­wicz oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 24.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Jana Glisz­czyń­skie­go, z rodzi­ny Glisz­czyń­skich i Rompkowskich

Czwar­tek

(25.08.2022r.)

godz. 18.00

++ Leona i Agniesz­kę Urbań­skich oraz syna Ryszarda

Pią­tek

( 26.08.2022r.)

Uro­czy­stość Mat­ki Boskiej Częstochowskiej

godz. 8.15

godz. 18.00

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże dla całej rodzi­ny z oka­zji 4 rocz. mał­żeń­stwa Seba­stia­na i Małgorzaty

++ Wik­to­rię i Leona Narloch oraz synów: Zyg­mun­ta, Tade­usza i syno­wą Felicję

Sobo­ta

( 27.08.2022r.)

godz. 8.00

 

godz. 18.00

- o zdro­wie i błog. Boże w int. Jadwi­gi Kędzier­skiej w dniu 96 urodzin 

++ Zofię i Józe­fa Redzim­skich oraz Marię Beling

Nie­dzie­la

(28.08.2022r.)

godz. 8.15

- w int. parafian

godz. 10.00

+ Jerze­go Narloch ( w 3 rocz. śm.)

godz.11.30

++ Zyg­mun­ta Siwiak ( w 4 rocz.) oraz zm. z rodz. Hintz i Siwiak