OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII Niedziela Zwykła 2 X 2022r.

 1. Podzię­ko­wa­nie: w związ­ku z zakoń­cze­niem wizy­ta­cji kano­nicz­nej połą­czo­nej z udzie­le­niem naszej mło­dzie­ży sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia przez ks. bpa Arka­diu­sza – pra­gnę ser­decz­nie podziękować:

 • Dyrek­cji oraz nauczy­cie­lom szkół pod­sta­wo­wych w Łęgu i Gotel­piu oraz har­ce­rzom, mini­stran­tom, paniom nio­są­cym cho­rą­gwie, panu orga­ni­ście, gitarzystkom………..

 • Pani Joan­nie za przy­go­to­wa­nie naszej mło­dzie­ży do bierzmowania

 • Pani Mar­cie Acker­mann za pięk­ną deko­ra­cję w kościele

 1. Kolek­ta dzi­siej­szej z nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmen­ta­rza na wysy­pi­sko w Nowym Dworze.

 1. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komunijnych.

 1. Nabo­żeń­stwo różań­co­we o godz. 17.30.

 1. W nabo­żeń­stwach różań­co­wych ( w ponie­dzia­łek, wto­rek, czwar­tek i pią­tek) uczest­ni­czą ucznio­wie szko­ły pod­sta­wo­wej oraz wszy­scy kan­dy­da­ci do bierzmowania.

 1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 16.30. – 17.30 ( rów­nież dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia – kla­sy 7 i 8)

 1. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na skła­dać wypo­min­ki za naszych dro­gich zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne, a tak­że opła­ty od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu – będę spi­sy­wał przed Msza­mi św. w koście­le.. Kart­ki wypo­min­ko­we wyło­żo­ne są na sto­li­ku w środ­ko­wym ganku.

 1. Week­end dla narze­czo­nych w Czer­sku ( od 7 do 9 paź­dzier­ni­ka br. w LO w Czer­sku) Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu takie­go kur­su jest obo­wiąz­ko­we przy zała­twia­niu for­mal­no­ści przed­ślub­nych. ( kon­takt : ks. Mate­usz Prycz­kow­ski, tel. kom. 508379756 lub 690521561).

 1. Piel­grzym…………………

 2. Za tydzień w nie­dzie­lę o godz. 11.30. Msza św. z udzia­łem kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia (klas 7 i 8).

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 03.10.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Msza św. zb. m‑c po pogrze­bie za śp. Pio­tra Prabuckiego

++ rodzi­ców: Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Prą­dziń­skich oraz krew­nych z oboj­ga str.

Wto­rek

( 04.10.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Ada­ma i Krzysz­to­fa Ossow­skich, rodzi­ców Banach i zm. z rodziny

++ Geno­we­fę , Cze­sła­wa Berendt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Śro­da

( 05.10.2022r.)

godz. 18.00

++ Anie­lę, Wła­dy­sła­wa Duraj oraz Ire­nę, Fran­cisz­kę i Jana Pruskich

Czwar­tek

(06.10.2022r.)

godz.18.00

++ Ber­nar­da Che­rek z Łąg – Kol. i jego żonę Barbarę

Pią­tek

( 07.10.2022r.)

godz. 18.00

++ Marian­nę i Fran­cisz­ka Szyn­wel­skich oraz ich rodzeń­stwo: Łucję i Sta­ni­sła­wa Szyfelbein

Sobo­ta

( 08.10.2022r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Andrze­ja Bie­liń­skie­go ( w I rocz. śm.)

++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztormowskich

Nie­dzie­la

(09.10.2022r.)

godz. 8.15

++ żonę Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( w V rocz.) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz syna Bogdana

godz.11.30

++ Feli­cję, Wła­dy­sła­wa Pału­bic­kich oraz synów Kazi­mie­rza i Romana

Visits: 1671