OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13 XI 2022 r.

  1. Dzi­siaj w Pol­sce dzień modli­twy i soli­dar­no­ści z Kościo­łem prześladowanym.
  2. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę prze­zna­czo­na będzie na WSD w Pelplinie.
  3. W śro­dę po Mszy św. wie­czor­nej Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  4. Listo­pad to mie­siąc smut­nych reflek­sji, a tak­że myśli owia­nych nadzie­ją. Powo­li dobie­ga koń­ca rok litur­gicz­ny. Trze­ba nam zasta­no­wić się nad cza­sem minio­nym, aby zoba­czyć świa­tła nadziei na przy­szłość – tę naj­bliż­szą i tę dal­szą się­ga­ją­cą aż po wieczność.
  5. W przy­szłą nie­dzie­lę obcho­dzić będzie­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa z aktem poświęcenia.
  6. Po Mszy św. poprzez mini­stran­tów roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­smo Piel­grzym” (pre­nu­me­ra­ta na IV kwar­tał – 22,20 zł. – 6 nr)
  1. Msza św. wspól­na za naszych zmar­łych we wto­rek o godz. 17.00
  1. Za tydzień w nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.30. spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nie (kla­sy VIII). Kan­dy­da­ci sia­da­ją w pierw­szych ław­kach i uczest­ni­czą we Mszy św. Pro­szę przy­nieść indek­sy. Obec­ność obowiązkowa.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (14.11.2022r.)

godz. 18.00

++ Aloj­ze­go i Hele­nę Sturmowskich

Wto­rek (15.11.2022r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza wspól­na za naszych zmarłych

++ z rodzi­ny Sawic­kich, Zyg­mun­ta i jego syna Sła­wo­mi­ra oraz jego rodziców

Śro­da

(16.11.2022r.)

godz.18.00

++ Bole­sła­wa oraz rodzi­ców: Leonar­dę i Mak­sy­mi­lia­na Klicz­kow­skich (w 15 rocz. Bolesława)

Czwar­tek

(17.11.2022r.)

godz. 17.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Roma­na Redzim­skie­go oraz w 110 rocz. uro­dzin Marii Romp­kow­skiej, a tak­że Ber­nar­da i Gertrudę

+ Msza św. zb. za śp. Zdzi­sła­wa Pry­chła (m‑c po śmierci) 

++ Lon­gi­na, Ger­tru­dę, Bro­ni­sła­wa, Kazi­mie­rza, Kazi­mie­rę Zabroc­kich (w IV rocz. śm. Longina) 

Pią­tek

(18.11.2022r.)

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Cha­bow­skie­go oraz zm. rodzi­ców: Bogu­mi­łę i Zygmunta

Sobo­ta

(19.11.2022r.)

godz. 8.00

godz. 8.45

godz. 18.00

++ Cze­sła­wę i Edwar­da Pie­sik oraz rodzi­ców z oboj­ga str. (w 9 rocz. Czesławy)

+ Lesz­ka Rostan­kow­skie­go (w dniu urodzin)

++ Ewę ‚Win­cen­te­go ‚Sta­ni­sła­wa oraz Roma­na i Mie­czy­sła­wa Megger

CHRZEST: Lilia­na Linda

Nie­dzie­la

Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszechświata

(20.11.2022r.)

godz. 8.15

++ Ire­nę, Bru­no­na Duszyń­skich (w rocz. śm. Brunona)

godz. 10.00

++ Witol­da Zabroc­kie­go (w 41 rocz. śm.), Annę i Kon­ra­da Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego

godz.11.30

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 15 rocz.) jego cór­kę Danu­tę Raczek oraz ks. Ana­sta­ze­go Lica

Visits: 781