UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 20 XI 2022r.

 1. Dziś Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la – po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa z aktem poświęcenia.
 2. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie śmie­ci z cmentarza.
 3. W pią­tek o godz. 17.00. Msza św. za zm. z naszej para­fii w tym roku od fir­my pogrze­bo­wej „BEMAR” z Łęga.
 4. Z dzi­siej­szą nie­dzie­lą koń­czy się litur­gicz­ny rok kościel­ny. Przy­szła nie­dzie­la to już I nie­dzie­la adwen­tu i roz­po­czę­cie nowe­go roku litur­gicz­ne­go – czas, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do Świąt Boże­go Naro­dze­nia, do nasze­go spo­tka­nia ze Zba­wi­cie­lem w wieczności.
 5. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 – spo­tka­nie z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VIII). Pro­szę, aby kan­dy­da­ci zaję­li miej­sca w pierw­szych ławkach
 6. Reko­lek­cje keryg­ma­tycz­ne dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ( kla­sy VIII) odbę­dą się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Łęgu:
   • w pią­tek od godz. 17.00 – 18.00 oraz 
   • w sobo­tę od godz. 9.00 – 13.30

(udział w reko­lek­cjach jest obowiązkowy)

7. W sobo­tę o godz. 11.00 – suma odpu­sto­wa św. Kata­rzy­ny w Śliwicach

8. „Piel­grzym”………………………..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek (21.11.2021r.)

godz. 18.00

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka

Wto­rek (22.11.2021r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz, zm. rodzeń­stwo z oboj­ga str. i sio­strę Bożenę

Śro­da

(23.11.2021r.)

godz. 18.00

+ Andrze­ja Narloch ( w VI rocz. śm.) 

Czwar­tek

(24.11.2021r.)

godz. 18.00

++ Jana Glisz­czyń­skie­go, Marię i Ger­tru­dę oraz Ber­nar­da Rompkowskiego

Pią­tek

(25.11.2021r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Msza św. za zm. z naszej para­fii w tym roku od fir­my pogrze­bo­wej „BEMAR” z Łęga

+ Jadwi­gę Gla­ner – od Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca z Łąg Kolonii

Sobo­ta

( 26.11.2021r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Bru­no­na Pru­skie­go ( w III rocz.) i jego rodziców: 

Fran­cisz­kę i Leona

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Anny Milew­skiej z oka­zji 90 urodzin

++ Hele­nę i Jana Plu­ta ( w X rocz. Hele­ny) oraz pokrew­nych z oboj­ga str.

I Nie­dzie­la Adwentu

(27.11.2021r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa, Jani­nę i Sta­ni­sła­wa Lewandowskich

godz. 10.00

++ Wan­dę i Jana Jarzombek

godz.11.30

++ rodzi­ców: Hali­nę i Sta­ni­sła­wa oraz bra­ci Sowiń­skich ( w rocz. Stanisława)