OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU 11 XII 2022r.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą wkra­cza­my w okres bez­po­śred­nie­go przy­go­to­wa­nia do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Może to wła­śnie moment na korek­tę nasze­go postę­po­wa­nia, na pojed­na­nie się z Bogiem i bliź­ni­mi poprzez szcze­rą spo­wiedź św.

  2. Spo­tka­nie z rodzi­ca­mi dzie­ci komu­nij­nych dzi­siaj w koście­le po Mszy św. o godz.11.30

W naszej para­fii spo­wiedź adwen­to­wa z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków w czwar­tek 15 grudnia.

- przed połu­dniem od godz. 10.00. – 11.00.

- po połu­dniu od godz. 16.00 – 17.00.

  1. Msze św. wie­czor­ne w tym tygo­dniu o godz. 18.00

  1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Nie lek­ce­waż­my współ­cze­snych zagro­żeń i zor­ga­ni­zo­wa­nych ata­ków wro­gów rodzi­ny. Jest ona prze­cież pierw­szym, pod­sta­wo­wym i natu­ral­nym śro­do­wi­skiem chrze­ści­jań­skie­go wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia wiary.

  1. Przy­go­to­wu­jąc się do Świąt Boże­go Nara­dze­nia pamię­taj­my o naszych chrze­ści­jań­skich i naro­do­wych tra­dy­cjach. Niech nie zabrak­nie w naszych domach wigi­lij­ne­go opłat­ka i pło­ną­cej świe­cy Caritas.

  1. Opła­tek wigi­lij­ny moż­na naby­wać w kapli­cy bocz­nej w nie­dzie­lę przed i po Mszach św., rów­nież „Piel­grzym”.

  1. W sobo­tę o godz. 9.00. pro­szę panów elek­try­ków, mecha­ni­ków oraz eme­ry­tów dys­po­nu­ją­cych wol­nym cza­sem – o usta­wie­nie żłob­ka w gro­cie oraz świer­ków, a panie z Łęga o pomoc w wysprzą­ta­niu świą­ty­ni w sobo­tę o godz. 10.00.

  1. Pre­nu­me­ra­ta: „ Piel­grzym” – I kwar­tał 2023 – 25,90 zł ( 7 nr)

  1. W sobo­tę zmarł ks. Pra­łat Sta­ni­sław Cie­nie­wicz ( lat 82) — daw­ny wika­riusz posłu­gu­ją­cy w para­fii Łąg).

Pogrzeb odbę­dzie się w Para­fii Mat­ki Kościo­ła w Tcze­wie w śro­dę o godz. 10.30 .

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek ( 12.12.2022r.)

godz.18.00

++ Kazi­mie­rza Pału­bic­kie­go, rodzi­ców: Feli­cję i Wła­dy­sła­wa oraz bra­ta Romana

Wto­rek ( 13.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Marian­nę War­dyn oraz jej męża Jana ( w 22 rocz. śm. Marianny)

Śro­da

(14.12.2022r.)

godz.17.00

godz. 18.00

+ Msza żałob­na w dniu pogrze­bu za śp. ks. Sta­ni­sła­wa Cieniewicza

++ syna Janu­sza Babiń­skie­go ( w 2 rocz. śm.) oraz męża Jerzego

Czwar­tek

(15.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Zdzi­sła­wa Osow­skie­go oraz rodzi­ców: Bole­sła­wę i Władysława 

 

Pią­tek

(16.12.2022r.)

godz. 18.00

++ Anto­nie­go Nel­ke oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

(17.12.2022r.)

godz. 8.00

godz. 17.00

godz.18.00

++ Bar­ba­rę i Hen­ry­ka Nakiel­skich oraz cór­kę Dorotę

+Msza św. zbio­ro­wa za śp. Jana Narloch z Lipek Gór­nych- m‑c po śm.

++ Bro­ni­sła­wa Stor­mow­skie­go i rodzi­ców z oboj­ga str.

IV Nie­dzie­la Adwentu

(18.12.2022r.)

godz. 8.15

++ Mar­tę, Leona, Bole­sła­wę Hop­pe oraz Szcze­pa­na i Ewe­li­nę Truskawa

godz. 10.00

++ Alfon­sa Pastwa oraz rodzi­ców: Wik­to­rię i Jana

godz.11.30

++ męża Witol­da Che­rek ( w 2 rocz.), teściów: Wik­to­rię i Jana, szwa­gier­kę Tere­sę, rodzi­ców Mar­tę i Sta­ni­sła­wa Łan­gow­skich oraz szwa­grów Sta­ni­sła­wa i Alfonsa