OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Niedziela Chrztu Pańskiego 08.01.2022 r.

  1. Dzi­siej­sza uro­czy­stość, kie­dy w litur­gii wspo­mi­na­my chrzest Pana Jezu­sa niech będzie dla nas oka­zją do uprzy­tom­nie­nia sobie, że i my kie­dyś zosta­li­śmy włą­cze­ni do wspól­no­ty Kościo­ła przez chrzest. Chrzest jest więc sakra­men­tem naszej wia­ry, jak rów­nież odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół.

  2. W okre­sie kolę­do­wym Msze św. w cią­gu tygo­dnia o godz. 8.00., zaś w sobo­tę o godz. 18.00.

  1. Trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie zwa­ne kolę­dą. Nie wypa­da, aby dopie­ro po wej­ściu kapła­na gasić tele­wi­zor, przy­go­to­wy­wać stół, czy gro­ma­dzić domow­ni­ków. Pro­szę, aby dzie­ci i mło­dzież uczą­ca się w szko­łach mia­ła przy­go­to­wa­ne zeszy­ty lub ćwi­cze­nia z religii.

  1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na WSD w Pelplinie.

  1. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odno­wić pre­nu­me­ra­tę „ Piel­grzy­ma” na I kwar­tał ( 7 nr – 27,30 zł ).

  1. Pogrzeb śp. Szcze­pa­na Mści­chow­skie­go (lat 87 ) z Wądo­łów w ponie­dzia­łek o godz. 10.00 . Róża­niec w koście­le w nie­dzie­lę o godz. 12.30; a w ponie­dzia­łek w kapli­cy cmen­tar­nej o godz. 9.30

  1. Dzi­siaj w Domu Kul­tu­ry o godz. 17.00 kon­cert kolęd ( bile­ty 25 zł)

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(9.01.2023r.)

godz. 10.00

POGRZEB: śp. Szcze­pa­na Mści­chow­skie­go z Wądo­łów

Śro­da

(11.01.2023r.)

godz. 8.00

+ zm. księ­ży pro­bosz­czów para­fii Łąg z Nowenną

Pią­tek

(13.01.2023r.)

godz. 18.00

++ Zdzi­sła­wę, Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska oraz bra­ta Maria­na ( w rocz. śm. Mariana)

Sobo­ta

( 14.01.2023)

godz. 8.00

godz. 18.00

++ Edmun­da Banach i rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeń­stwo i rodzi­ców chrzestnych

++ Hele­nę i Józe­fa Mokwa oraz Sta­ni­sła­wa Megger

Nie­dzie­la

(15.01.2023r.)

godz. 8.15

++ Józe­fa, Jadwi­gę Połom oraz rodzi­ców: Anto­nie­go i Łucję Prychła

godz. 10.00

++ Hele­nę i Józe­fa Szynwelskich

godz.11.30

- z podz. za ode­bra­ne łaski, proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdro­wie w int. Hen­ry­ki i Wie­sła­wa w 45 rocz. małżeństwa

PLAN KOLĘD 2023

Data

Dzień

Miejscowość/ulica

Godzi­na

8.01.2023r.

nie­dzie­la

ul. Polna od ul. Cichej do koń­ca oraz ul. ks. Worzały

od godz. 14.00

   

Zawa­da, Klonowice

od godz. 14.00

       

9.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Gotelp i wybudowania

od godz. 9.00

 

10.01.2023r.

wto­rek

Przy­jaź­nia i wybudowania

od godz. 10.00

   

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

od godz.10.00

 

11.01.2023r.

śro­da

Kęsza , Sza­ry Kesz

od godz. 11.00

 

12.01.2023r.

czwar­tek

Łąg — Kolo­nia Środek

od godz. 11.00

 

13.01.2023r.

pią­tek

Łąg – Kolo­nia pod Przyjaźnię

od godz. 10.00

 

14.01.2023r.

15.01.2023 r.

nie­dzie­la

ul. Dłu­ga od ple­ba­nii do torów kolejowych

od godz. 14.00

       

16.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Nowe Pru­sy

od godz. 12.00