OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II Niedziela Zwykła 15.01.2023 r.

 1. Dzi­siaj w całym koście­le roz­po­czy­na­my „Tydzień powszech­nej modli­twy o jed­ność chrze­ści­jan”. Naszej wia­ry, żywej i głę­bo­kiej, potrze­bu­je bar­dzo Zachód na histo­rycz­nym eta­pie budo­wa­nia nowe­go sys­te­mu wie­lo­ra­kich odnie­sień. Moc­ne­go zna­ku zawie­rze­nia Chry­stu­so­wi potrze­bu­je Wschód, ducho­wo spu­sto­szo­ny przez lata pro­gra­mo­wej ate­iza­cji. Euro­pa potrze­bu­je nas wszyst­kich zebra­nych soli­dar­nie wokół Krzy­ża i Ewan­ge­lii. W to nawo­ły­wa­nie Kościo­ła włącz­my, tak­że nasze oso­bi­ste modli­twy. Niech będą one skrom­nym wkła­dem w budo­wa­nie jed­no­ści w dzie­ło ekumenizmu. 

 2. W sobo­tę – 21 stycz­nia przy­pa­da Dzień Bab­ci , a w nie­dzie­lę – 22 stycz­nia Dzień Dziad­ka. Pamię­taj­my i módl­my się w tych dniach za naszych kocha­nych dziad­ków, tych żyją­cych i tych któ­rzy już ode­szli do Pana. Bar­dzo czę­sto tyle im zawdzię­cza­my! Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia św. i ser­decz­na pamięć.

 1. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na jest na WSD w Pelplinie.

 1. W okre­sie kolę­do­wym w śro­dę po Mszy św. ran­nej — Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Msza św. w sobo­tę o godz. 18.00.

 1. „Piel­grzym”…..

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 16.01.2023r.)

godz. 8.00

++ Mał­go­rza­tę i Leona Wal­kow­skich ( w II rocz. Małgorzaty)

Śro­da

(18.01.2023r.)

godz. 8.00

++ dziad­ków: Jana i Ana­sta­zję oraz Jana i Wik­to­rię – Nowen­na do N.M.P.

Sobo­ta

( 21.01.2023)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za śp. Ire­nę Bie­sek z Łąg Kolo­nii m‑c po śmierci

++ Marię i Kazi­mie­rza Mania ( w rocz. śm. Marii – w Dniu Babci )

Nie­dzie­la

(22.01.2023r.)

godz. 8.15

++ Euge­nię i Sta­ni­sła­wa Ska­jew­skich ‚Maria­na, Kry­sty­nę oraz Marzenę

godz. 10.00

++rodzi­ców: Ger­tru­dę, Jana Borchardt

godz.11.30

++ dziad­ków: Annę, Teo­fi­la, Wacła­wa Klicz­kow­skich, Hen­ry­ka Jani­kow­skie­go oraz Fran­cisz­ka Karnowskiego

PLAN KOLĘD 2023

Data

Dzień

Miejscowość/ulica

Godzi­na

       

16.01.2023r.

ponie­dzia­łek

Nowe Pru­sy

od godz. 12.00

18.01.2023r.

śro­da

ul. Choj­nic­ka od figury

od godz. 12.00

19.01.2023r.

czwar­tek

 • ul. Kościel­na ( od szosy)

od godz. 11.30

 • Lip­ki Dolne

       

20.01.2023r.

pią­tek

 • Złe Mię­so ( od szko­ły do wioski)

od godz. 10.00

 • Złe Mię­so ( wio­ska od remizy)

       

24.01.2023r.

wto­rek

 • ul. Dwor­co­wa od dworca

 • ul. Dwor­co­wa od szosy

od godz. 10.00

       

26.01.2023r.

czwar­tek

 • Wądo­ły od torów ul. Głów­na do p. Libe­ra i ul. Okrężna

od godz. 10.00

 • od p. Mar­ci­na Bie­sek, ul. Sosno­wa, Brzo­zo­wa, Bocz­na, głów­na do p. Libera

       

27.01.2023r.

pią­tek

 • ul. Dłu­ga od torów do nr 78

od godz. 14.00

 • ul. Dłu­ga od nr 44 do 80

       

29.01.2023r.

nie­dzie­la

 • ul. Dłu­ga od k‑ła do ul. Chojnickiej

od godz. 14.00

 • ul Dłu­ga od nr 42 do ul. Chojnickiej