OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2023

  1. Kolek­ta z dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na remont WSD w Pelplinie.

  2. Trwa kar­na­wał. Czy w ty cza­sie nie zapo­mi­na­my o Bogu i o naszych reli­gij­nych obo­wiąz­kach? Czy po sobot­niej zaba­wie nie zwal­nia­my się z uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii? Posta­wie­nie sobie tych pytań i danie zgod­nych z sumie­niem odpo­wie­dzi jest naszym moral­nym obowiązkiem.

  1. Naszą modli­twą i czyn­ną ofia­rą wspie­raj­my wszyst­kich potrze­bu­ją­cych nasze­go dobre­go ser­ca. Czas zimo­wy to tak­że trud­ny okres dla bar­dzo wie­lu ludzi. Pomóż­my go prze­żyć naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym, tych nigdy wśród nas nie zabraknie.

  1. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek: „ Pomoc poszko­do­wa­nym na sku­tek trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii”

  1. Przed kościo­łem roz­pro­wa­dzam cza­so­pi­sma: „ Piel­grzym”, a w zakry­stii w ramach prenumeraty.

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(13.02.2023r.)

godz. 18.00

+ Ada­ma Fie­rek z oka­zji urodzin

Wto­rek

(14.02.2023r.)

godz. 18.00

+ Józe­fa Nie­sio­łow­skie­go (w 18 rocz. śm.)

Śro­da

(15.02.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ rodzi­ców: Edwi­na i Hele­nę oraz z rodzi­ny Pestków

++ Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich (w rocz. śm. Ignacego)

Czwar­tek

(16.02.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Msza św. zb. za Hele­nę Babiń­ską z ul. Dłu­giej m‑c po śm.

++ rodzi­ców Weltrow­skich i Berendt

Pią­tek

(17.02.2023r.)

godz. 17.00

++ dziad­ków Rekow­skich i Bie­sek oraz zm. dzieci

Sobo­ta

(18.02.2023r.)

godz. 8.00

godz. 17.30

godz. 18.00

++ z rodzi­ny Kiedrowskich

+ Mar­ci­na Sar­now­skie­go ( w 10 rocz. śm.)

++Józe­fa, Zofię i Leoka­dię Nie­sio­łow­skich ( w rocz. śm. Józefa)

Nie­dzie­la

(19.02.2023r.)

godz. 8.15

++ rodzi­ców: Ste­fa­na i Ire­nę Zblewskich

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Jaku­ba i Jadwi­gę Cha­bow­skich oraz Aloj­ze­go Kunkiel

godz.11.30

++ Kata­rzy­nę i Józe­fa Labon ( w 8 rocz. Katarzyny)