OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.2023 r.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, któ­re prze­pro­wa­dzi wer­bi­sta ks. Fran­ci­szek Laka z Indonezji.
  2. Gorz­kie Żale – dziś po Mszy św. o godz. 11.30 ( za udział w Gorz­kich Żalach moż­na uzy­skać odpust zupełny).
  3. W ponie­dzia­łek o godz. 16.00 Msza św. z nauką dla osób star­szych i cho­rych – z udzie­le­niem sakra­men­tu namaszczenia.
  4. Odwie­dzi­ny cho­rych w Łęgu w ponie­dzia­łek , a w tere­nie we wto­rek od godz. 14.00 (Oso­by star­sze i cho­re pro­szę zgła­szać dziś po Mszach św. w zakrystii )
  5. Spo­wiedź reko­lek­cyj­na w śro­dę 15 mar­ca od godz. 16.00 – 17.00.
  6. Zachę­cam mał­żeń­stwa i wszyst­kich rodzi­ców do udzia­łu w naukach sta­no­wych w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę o godz. 18.00.
  7. W pią­tek o godz. 17.00. Dro­ga Krzyżowa.
  8. Cza­so­pi­sma: „Piel­grzym” ……….
  9. Dzi­siaj po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie w koście­le z kan­dy­da­ta­mi do bierz­mo­wa­nia ( pro­szę pamię­tać o indeksach).
  10. POGRZEB: + Ire­ny Dys­arz ( lat 93) z ul. Ogro­do­wej w ponie­dzia­łek o godz. 10.00. Róża­niec w k‑le w nie­dzie­lę o godz. 14.00, a w ponie­dzia­łek o godz. 9.30. w kapli­cy cmentarnej.

Intencje Mszy Św.

Ponie­dzia­łek (13.03.2023r.)

godz. 8:00

godz. 10:00

godz. 16:00

godz. 18.00

+ za Jaro­sła­wa Ferens

Pogrzeb ś.p. Ire­ny Dysarz

Msza św. z udzie­le­niem sakra­men­tu namasz­cze­nia chorych

+ za Zdzi­sła­wa Pry­chła (od kole­gów z dzia­łu elek­trycz­ne­go „STEICO”)

Wto­rek (14.03.2023r.)

godz. 8:00

godz. 18.00

++ za Fran­cisz­kę i Felik­sa Meca oraz Jana i Józefa

++ za Hele­nę, Jana, Ire­nę Klaman

Śro­da

(15.03.2023r.)

godz. 8:00

godz. 9:30

godz. 18.00

+ za Anto­nie­go Michal­skie­go ( II rocz. śm.)

Msza św. z nauką dla klas 1–8

++ za Wła­dy­sła­wę i Józe­fa Żalikowskich
oraz synów Sta­ni­sła­wa i Józefa

Czwar­tek

(16.03.2023r.)

godz. 18.00 + za Mate­usza Kola­siń­skie­go (z oka­zji urodzin)

Pią­tek

(17.03.2023r.)

godz. 17:00

oko­ło

godz. 18.00

Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzyżowej

++ za Lesz­ka Oksen­to­wicz, Jadwi­gę i Józefa
oraz Jana Lan­dow­skich (w 80. rocz. ur. Leszka)

Sobo­ta

(18.03.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ za Klau­dię Woj­cie­chow­ską (o spo­kój duszy
i radość nieba)

++ za Cze­sła­wę Kogut ( w I rocz. śm.)
oraz jej rodziców

IV Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu

(19.03.2023r.)

godz. 8.15 ++ za Łucję i Anto­nie­go Pry­chła oraz Jerze­go, Doro­tę i Anastazego
godz. 10.00 + za Sta­ni­sła­wa Megier ( w 35. rocz. śm.)
godz.11.30 ++ za Annę i Józe­fa Kreft oraz rodziców
i rodzeń­stwo z oboj­ga stron