OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA 02.04.2023r.

TRIDUUM PASCHALNE

Męki, Śmier­ci i Zmar­twych­wsta­nia Pana

WIELKI CZWARTEK

 • Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej o godz. 18.00. Po Mszy św. Ado­ra­cja Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go w kapli­cy prze­cho­wa­nia ( Ciem­ni­cy) do godz. 22.00
 • Po Mszy św. Gorz­kie Żale
 • Kolek­ta w Wiel­ki Czwar­tek prze­zna­czo­na jest na misje katolickie

WIELKI PIĄTEK

 • Roz­po­czę­cie cere­mo­nii wiel­ko­piąt­ko­wych o godz. 18.00.
 • Po Komu­nii i Ado­ra­cji Krzy­ża prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Gro­bu i ado­ra­cja do godz. 22.00
 • Dro­ga Krzy­żo­wa o godz. 21.00
 • Ofia­ry wier­nych zło­żo­ne w łącz­no­ści z ado­ra­cją Krzy­ża są prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie Bazy­li­ki Gro­bu Pań­skie­go w Jero­zo­li­mie i innych miejsc świętych.

WIELKA SOBOTA

 • 8.00. – Modli­twa wspól­not Żywe­go Różań­ca w kościele
 • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu przy gro­bie Jezu­sa od godz. 16.00
 • Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00 ( przy­no­si­my ze sobą świe­ce w związ­ku z odno­wą przy­rze­czeń chrzcielnych)
 • ŚWIĘCENIE POKARMÓW
 • o godz. 11.00 – w kościele
 • o godz. 12.00 – w szko­le w Gotelpiu
 • o godz. 15.00 – w Zim­nych Zdro­jach ( w sta­rej szkole)
 • o godz. 16.00 – w kościele

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Pro­ce­sja rezu­rek­cyj­na o godz. 7.00 – pro­szę wszyst­kich Strażaków
 • Następ­ne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30


DRUGIE ŚWIĘTO

 • Msze św. o godz. 8.15, 10.00 i 11.30

INTENCJE MSZALNE

03.04 — 10.04. 2023r.

PONIEDZIAŁEK

18.00 – + Andrze­ja Cie­śliń­skie­go ( w X rocz. śm.)

WTOREK

18.00 — ++ rodzi­ców chrzest­nych: Anto­nie­go i Tere­sę Zakrzew­skich ( w rocz. śm. Anto­nie­go) oraz Ger­tru­dę Strom­ską i Bogu­mi­ła Niesiołowskiego

ŚRODA

18.00 — + Ryszar­da Urbań­skie­go ( w I rocz. śm.)

WIELKI CZWARTEK

18.00 – Msza św. Wie­cze­rzy Pańskiej

++ zm. księ­ży, któ­rzy pra­co­wa­li w para­fii Łąg

WIELKI PIĄTEK

18.00 – CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE

21.00 – DROGA KRZYŻOWA

WIELKA SOBOTA

8.00 — Róża­niec przy Gro­bie Pańskim

21.00 – WIGILIA PASCHALNA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

7.00 – PROCESJA REZUREKCYJNA

- Msza św. w int. parafian

10.00 — ++ rodzi­ców: Marię i Kazi­mie­rza Mania, Mar­tę i Ger­wa­ze­go Szydłowskich 

( w XXII rocz. Kazimierza)

11.30 – ++ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

8.15 — ++ rodzi­ców: Bar­ba­rę i Tade­usza oraz dziad­ków Giełdon

10.00 — + Andrze­ja Narloch ( w dniu urodzin)

11.30 — ++ Emi­lię i Jana Jażdżewskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA

02.04.2023r.

 1. W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą poświę­ca­my pal­my, tzn. doty­ka­my je modli­twą. Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Pal­mo­wa jest dla Chry­stu­sa nie­dzie­lą trium­fu i poni­że­nia . Zba­wi­ciel wie­dział, że wiwa­tu­ją­cy na jego cześć ludzie już wkrót­ce będą woła­li „ ukrzy­żuj Go”. Wynie­sio­ny przez ludzi, potem przez ludzi wyszy­dzo­ny i potę­pio­ny, ocze­ki­wać będzie na triumf jaki zgo­tu­je Mu Ojciec Nie­bie­ski, przy zmar­twych­wsta­niu i póź­niej przy koń­cu świa­ta. A jaka jest nasza, moja dro­ga życia? Jak ona wyglą­da? Czy spo­tka­łem się z nim w sakra­men­cie pojednania?
 1. Oka­zja do spo­wie­dzi wiel­ka­noc­nej jest jesz­cze jutro, tzn. w ponie­dzia­łek w Czar­nej Wodzie od godz. 9.30 – 10.30 oraz po połu­dniu od godz. 16.30 – 18.00
 1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję za wysprzą­ta­nie kościoła:……………
 1. Człon­ków Stra­ży Pożar­nej pro­szę o war­tę hono­ro­wą przy Gro­bie Pańskim.

- w pią­tek Sta­re Pru­sy od godz. 18.00 – 20.00, a Gotelp od godz. 20.00. – 22.00

- w sobo­tę Złe Mię­so od godz. 14.00 – 17.30

Łąg od godz. 17.30 – 21.00

 1. Wigi­lia Pas­chal­na o godz. 21.00 Prze­żyj­my ten tydzień, tak jak powi­nien go prze­żyć czło­wiek wie­rzą­cy, a więc god­nie po chrze­ści­jań­sku. Nie­chaj nie pochło­nie nas przed­świą­tecz­na krzą­ta­ni­na. Znajdź­my czas na medy­ta­cje Męki Pań­skiej. Nie­chaj pią­tek i sobo­ta będą dla nas uczest­nic­twem w Pas­chal­nym Miste­rium Chrystusa.
 2. Nie­dzie­la Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go – Msze św.: godz. 7.00 z pro­ce­sją rezu­rek­cyj­ną , 10.00 i 11.30

Pod­czas pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej o godz. 7.00 bal­da­chim nie­sie 4 dru­hów ze Sta­ży Pożar­nej z Gotel­pia , a pozo­sta­łe jed­nost­ki uczest­ni­czą w pro­ce­sji ze sztan­da­ra­mi (Łąg i Złe Mięso).
Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo „Piel­grzym”.

7. Pod­pi­sa­ne pal­my wiel­ka­noc­ne wyko­na­ne na kon­kurs zosta­wia­my w koszu wikli­no­wym wysta­wio­nym przy bocz­nym ołta­rzu. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su i wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się w Wiel­ki Czwar­tek przed Mszą św. wie­czor­ną.