OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE XV Niedziela Zwykła 16.07.2023r.

  1. W każ­dą nie­dzie­lę i świę­to przez uczest­ni­cze­nie we Mszy św. daje­my świa­dec­two naszej praw­dzi­wie kato­lic­kiej posta­wy. Trwa­ją waka­cje- czas urlo­pów. Nasze zacho­wa­nie w cza­sie zwie­dza­nia świą­tyń, niech będzie nace­cho­wa­ne powa­gą i należ­ną czcią dla Boga obec­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.

  1. Nie zapo­mi­naj­my o tych , dla któ­rych lato jest cza­sem wytę­żo­nej pra­cy, zwłasz­cza o pra­cu­ją­cych na roli, na budo­wach, w szpi­ta­lach, pozo­sta­ją­cych na koniecz­nych dyżu­rach. Módl­my się, by Pan Bóg bło­go­sła­wił im w ich tru­dzie. Oni czę­sto pra­cu­ją, by inni mogli wypoczywać.
  1. W śro­dę po Mszy św. ran­nej Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.
  2. Odpust brac­ki Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my w nie­dzie­lę 6 sierp­nia br. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30.
  3. Po Mszy św. w zakry­stii moż­na odbie­rać zapre­nu­me­ro­wa­ne cza­so­pi­smo Piel­grzym” oraz naby­wać poza prenumeratą.
  4. W cią­gu tygo­dnia tyl­ko Msza św. rano o godz. 8.00, a w sobo­tę rów­nież wie­czo­rem o godz. 18.00.
  5. W sobo­tę 22 lip­ca w Czer­sku odpust św. Marii Mag­da­le­ny – suma odpu­sto­wa o godz. 11.00.
  6. W imie­niu uczest­ni­ków Pie­szej Piel­grzym­ki z Choj­nic do Częstochowy…………

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLIUBNE

  • Krzysz­tof Babiń­ski, kawa­ler, par. Łąg

Wik­to­ria Mar­ta Pepliń­ska, pan­na, par. Odry

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(17.07.2023r.)

godz. 8.00

++ Cze­sła­wa i Geno­we­fę Berendt oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Wto­rek

(18.07.2023r.)

godz. 8.00

++ bra­ci: Jana, Tade­usza i Wło­dzi­mie­rza Wojak

Śro­da

(19.07.2023r.)

godz. 8.00

++ Annę Pest­ka i zm. z rodzi­ny Pestka

Czwar­tek

(20.07.2023)

godz. 8.00

++ dziad­ków: Mun­dry i Niklarz

Pią­tek

(21.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 8.00

++ Hele­nę Gor­no­wicz ( zd. Wasi­niew­ską) z Gotel­pia, męża Cze­sła­wa (w 3 rocz. Hele­ny) oraz rodzi­ców z oboj­ga str.

Sobo­ta

(22.07.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich

++ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich oraz ich rodziców

Nie­dzie­la

(23.07.2023r.)

godz. 8.15

++ Anie­lę, Leona, Józe­fa Wasi­niew­skich oraz sio­strę zakon­ną elż­bie­tan­kę Władysławę

godz. 10.00

++ Moni­kę i Hen­ry­ka Gra­bow­skich ( w 20 rocz. Moniki)

godz.11.30

++ Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( w 9 rocz. śm. , z oka­zji imie­nin Marii)