OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVII niedziela zwykła 30.07.2023r.

 1. W naszej para­fii odpust Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w nie­dzie­lę 6 sierp­nia. Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30. Sumę cele­bro­wał będę z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z proś­bą o dal­sze błog. Boże i zdrowie.

Bal­da­chim w cza­sie pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej nie­sie 4 stra­ża­ków OSP ze Złe­go Mię­sa. Po sumie odpu­sto­wej ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich para­fian na poże­gnal­ny poczę­stu­nek na podwó­rze plebanii.

 1. Oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne do Spo­wie­dzi i Komu­nii św. z oka­zji odpu­stu para­fial­ne­go, pro­szę zgła­szać po Mszach św. w zakrystii.

 1. Spo­wiedź przed odpu­stem z udzia­łem zapro­szo­nych spo­wied­ni­ków czwar­tek 3 sierp­nia br.

     1. przed połu­dniem od godz. 10.00 – 11.00

     2. po połu­dniu od godz. 15.30 – 16.30

 1. Cho­rych z posłu­gą sakra­men­tal­ną odwie­dzę w śro­dę od godz. 9.00. ( samo­chód pro­szę na godz. 9.00.)

 1. Spo­wiedź I piąt­ko­wa od godz. 17.00 – 18.00

 1. W pią­tek o godz. 9.00. pro­szę o pomoc w wysprzą­ta­niu i przy­go­to­wa­niu naszej świą­ty­ni na uro­czy­stość odpu­sto­wą miesz­kań­ców ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia, a wie­czo­rem o godz. 18.00 pro­szę męż­czyzn do sprzą­ta­nia tere­nu przy­ko­ściel­ne­go i wokół plebanii.

 1. Cza­so­pi­sma:……………

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

( 31.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

+ Msza św. zb. m‑c po śm. za śp. Patry­ka Wyski­da z Będźmierowic

+ Jerze­go Berendt ( w 27 rocz. śm.)

Wto­rek

( 01.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Krauze

Śro­da

( 02.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Pest­kę, rodzi­ców z oboj­ga str. oraz rodzeństwo

Czwar­tek

(03.08.2023r.)

godz. 17.30

godz. 18.00

++ Hen­ry­ka Gór­ne­go ( w 16 rocz. śm.), jego rodzi­ców i teściów

++ męża Roma­na, rodzi­ców i teściów

Pią­tek

04.08.2023r.)

godz. 18.00

++ Edmun­da Gle­isner oraz rodzi­ców: Bro­ni­sła­wę i Wojciecha

Sobo­ta

( 05.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 15.00

godz. 18.00

++ z Róży Żywe­go Różań­ca z Łąg Kolonii

Msza św. ślub­na: Piotr Lan­dow­ski – Moni­ka Kosecka

++ rodzi­ców: Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz zm. z rodziny

Nie­dzie­la

Prze­mie­nie­nie Pańskie 

(06.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Paw­ła Cie­śliń­skie­go ( w 9 rocz.) oraz Leona Wasiniewskiego

godz. 10.00

++ Paw­ła Odya, rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz.11.30

Suma odpu­sto­wa – Msza św. dziękczynna

w modli­twie powszech­nej: + Zdzi­sła­wę Krzo­ska ( z oka­zji urodzin)

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Mate­usz Jezier­ski, kawa­ler, para­fia Łąg

Nata­lia Pulis, pan­na, para­fia św. Jana Chrzci­cie­la, Sierakowice