OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XX Niedziela ZWYKŁA 20.08.2023

 • W sobo­tę przy­pa­da uro­czy­stość Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej.

Suma odpu­sto­wa w Czar­nej Wodzie w sobo­tę o godz. 11.00.

Po Mszy o godz. 10:00 odno­wie­nie Jasno­gór­skich Ślu­bów Narodu.

 • Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii obcho­dzić będziemy
  w nie­dzie­lę 3 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30. Proszę,
  aby poszcze­gól­ne wio­ski i sołec­twa przy­go­to­wa­ły koro­ny dożynkowe.

 • Odpust para­fial­ny ku czci Naro­dze­nie NMP w nie­dzie­lę 10 września.
  Suma odpu­sto­wa o godz. 11.30
  Poświę­ce­nie ziar­na siewnego.

 • W śro­dę o godz. 18.00 Msza św. z Nowen­ną do M.B. Nie­usta­ją­cej Pomocy.

 • W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkolnych.

 • Cza­so­pi­smo „Piel­grzym” w ramach pre­nu­me­ra­ty moż­na odbierać
  w zakry­stii, a poza pre­nu­me­ra­tą u mini­stran­tów przed kościołem.

 • Pogrzeb śp. +Jac­ka Orze­chow­skie­go (l.57) z Nowych Prus
  we wto­rek o godz. 13.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­działek (21.08.2023r.)

godz. 18.00

Inten­cja wolna

Wto­rek (22.08.2023r.)

godz. 13.00


godz. 18.00

Pogrzeb śp. +Jac­ka Orze­chow­skie­go (l.57) z Nowych Prus

Inten­cja wolna

Śro­da

(23.08.2023r.)

godz. 18.00

++ za Marię i Edmun­da Bac­khaus oraz rodziców
z oboj­ga stron

Czwar­tek

(24.08.2023r.)

godz. 18.00

inten­cja wolna

Pią­tek

(25.08.2023r.)

godz. 18.00

z podzię­ko­wa­niem za ode­bra­ne łaski, z prośbą
o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdrowie
w inten­cji Jadwi­gi z oka­zji 97 urodzin

Sobo­ta

(26.08.2023r.)

godz. 18.00

++ za Zofię i Józe­fa Redzim­skich oraz Marię Beling

Nie­dzie­la

(27.08.2023r.)

godz. 8.15

++ za Ger­tru­dę Pry­chła (w 2 r. śm.)

godz. 10.00

++ za Ger­tru­dę Niklasz oraz dziadków
Igna­ce­go i Bolesławę

godz.11.30

++ za Zyg­mun­ta Siwiak (w 5 r. śm.) oraz
zmar­łych z rodzi­ny Siwiak i Hintz