Ogłoszenia duszpasterskie XXI Niedziela Zwykła — 27.08.2023 r.

 1. Zgod­nie z dekre­tem ks. Bisku­pa Ryszar­da Kasy­ny z dniem 20 sierp­nia ks. Lesław Idzik został mia­no­wa­ny Pro­bosz­czem para­fii pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu. Jako nowy Pro­boszcz naj­pierw wyra­żam podzię­ko­wa­nie Księ­dzu Senio­ro­wi Jano­wi za dłu­go­let­nią i odda­ną posłu­gę Pro­bosz­cza tutej­szej para­fii. Pro­szę o modli­twę za naszą para­fię i za mnie. 

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek 28 sierp­nia – św. Augu­styn (354−430), syn św. Moniki

 • Wto­rek 29 sierp­nia — Męczeń­stwo Świę­te­go Jana Chrzciciela.

 1. W pią­tek 1 wrze­śnia będzie­my obcho­dzić 84. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy odda­li życie w obro­nie ojczy­zny na wszyst­kich fron­tach. Otocz­my modli­twą tak­że tych, któ­rzy po jej zakoń­cze­niu wal­czy­li o suwe­ren­ność i nie­pod­le­głość Pol­ski i zło­ży­li ofia­rę swo­je­go życia.

 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota.

 • spo­wiedź I piąt­ko­wa i na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go od 17.00–18.00

 • W sobo­tę Msza św. i modli­twy Róż Różań­co­wych o godzi­nie 8.00

 1. Za tydzień w nie­dzie­lę 3 wrze­śnia będzie­my dzię­ko­wać Panu Bogu za tego­rocz­ne plo­ny. Niech to będzie dzień dzięk­czy­nie­nia Bogu nas wszyst­kich naszej wspól­no­cie para­fial­nej. Msza świę­ta dożyn­ko­wa o godz. 11.30.

 2. Dobie­ga koń­ca czas waka­cji. Dzię­ku­jąc Panu Bogu za wypo­czy­nek, pra­gnie­my zawie­rzać czas nowe­go roku szkol­nej i kate­che­tycz­nej pra­cy. Msza Świę­ta z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia o 8.00. Zapra­szam dzie­ci, mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i młodzieży.

 3. We wto­rek po Mszy św. zapra­szam na spo­tka­nie Radę Parafialną 

 4. W związ­ku z odpu­stem moż­na zgła­szać oso­by star­sze i cho­re do spo­wie­dzi św. i komu­nii św. 

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę Dożyn­ki Jasno­gór­skie. Do ode­bra­nia w zakry­stii jest Pielgrzyma 

 6. Pogrzeb śp.+ Zofii Fie­rek z ul. Kościel­nej we wto­rek o godz. 11.00. Zmar­łą pole­caj­my miło­sier­dziu Boga 

Intencje mszalne

od 28 sierpnia do 3 września 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (28.08.2023r.)

godz. 18:00

+ Ste­fa­na Sło­miń­skie­go w dniu uro­dzin + rodzi­ców z ob. stron braci 

Wto­rek (29.08.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Pogrzeb śp.+ Zofii Fierek 

+ Pio­tra Pra­buc­kie­go ( w I r. śm.)

Śro­da

(30.08.2023r.)

godz. 18:00

O zdro­wie i bło­go­sła­wień­stwo Boże w int. rodzi­ny Grzenkowskich 

Czwar­tek

(31.08.2023r.)

godz. 18:00

+ Jerze­go Narloch w 4 r. śm.

Pią­tek

(1.09.2023r.)

godz. 15.30

godz. 18:00

Msza św. ślub­na: Mario­la Gełdon

i Patryk Nieżurawski 

+ Mar­tę i Edmun­da Leper 

Sobo­ta

(2.09.2023r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18:00

+ Ilo­nę Hel­ta z oka­zji uro­dzin, męża Euge­niu­sza oraz zm. z ob. stron 

Msza św. ślub­na: Ange­li­ka Komoś

i Sła­wo­mir Sabiniarz 

++ Hele­ny, Józe­fa Mokwów i zm. rodzeństwo

Chrzest: Olaf Piekarski

Nie­dzie­la

(3.09.2023r.)

godz. 8:15

++ za Zbi­gnie­wa Grad­kow­skie­go (w 4. r. śm.) oraz Wik­to­rę i Bernarda

godz. 10:00

++ za Hen­ry­ka, syna Krzysz­to­fa Jani­kow­skich oraz dziad­ków Wik­to­rię i Alfon­sa Janikowskich 

godz. 11:30

Uro­czy­stość Dożyn­ko­wa naszej para­fii – Msza św. dzięk­czyn­na za tego­rocz­ne plo­ny i wszel­kie otrzy­ma­ne łaski.