Ogłoszenia duszpasterskie XXIV Niedziela Zwykła — 17.09.2023 r.

 1. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli nam god­nie prze­żyć nasz para­fial­ny odpust ku czci Naro­dze­nia N.M.P

 • Mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia i star­szej za przy­go­to­wa­nie litur­gii sło­wa pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Ani 

 • Naszej Służ­bie litur­gicz­nej i gościn­nie z Para­fii w Sierosławiu 

 • Dziew­czyn­kom za sypa­nie kwiat­ków pod opie­ką Pani Kate­chet­ki Małgorzaty 

 • Od stro­ny muzycz­nej: Panu Mak­sy­mi­lia­no­wi Grze­lak – skrzyp­ce i Pani Annie Ferens – organy 

 • Dele­ga­cjom rol­ni­ków za koro­ny żniwne 

 • Paniom nio­są­cym chorągwie 

 • Dru­hom OSP Łąg nio­są­cym bal­da­chim i Sztandar

 • Pani Mar­cie Acker­man za pięk­ne deko­ra­cje kwiatowe 

 • Miesz­kań­com Sta­rych i Nowych Prus i Sza­ła­mai za posprzą­ta­nie świątyni 

 • Panom Jano­wi Krzo­ska i Pio­tro­wi Prill

 1. Dzi­siaj przy­pa­da rocz­ni­ca napa­ści Związ­ku Radziec­kie­go na Pol­skę w 1939 r. – w modli­twach pamię­taj­my o wszyst­kich pole­głych w obro­nie naszej ojczy­zny na Wschodzie.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 18 wrze­śnia — Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na dzie­ci i mło­dzie­ży, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Naszą modli­twą ota­cza­my mło­de poko­le­nie, aby wzra­sta­ło w wie­rze i bli­sko­ści Pana.

 • wto­rek 19 wrze­śnia – Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z La Salette 

 • śro­da 20 wrze­śnia – św. Andrze­ja Kim Taegon, Paw­ła Chong Hasang
  i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków z Korei 

 • czwar­tek 21 wrze­śnia — świę­to św. Mate­usza, Apo­sto­ła i Ewangelisty

 • sobo­ta 23 wrze­śnia – św. Ojca Pio — czci­cie­la Naj­święt­szej Eucharystii
  i Mat­ki Bożej, nie­zwy­kłe­go charyzmatyka 

 1. Dziś przed­sta­wi­cie­le rol­ni­ków naszej para­fii z Sołec­twa Łąg z koro­ną żniw­ną razem z dele­ga­cją z para­fii Huta Kal­na repre­zen­tu­ją nasz deka­nat na Dożyn­kach Samo­rzą­do­wo — Die­ce­zjal­nych w Lubaniu.

 2. Dzię­ku­je za ofia­ry skła­da­ne na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. We wto­rek po Mszy św. w koście­le zbiór­ka ministrantów. 

 4. W nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka na Mszy św. o 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzie­ci do I komu­nii św. i potem spotkanie. 

 5. Jest nowy numer Piel­grzy­ma i „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 6. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślubu. 

 7. Zmar­ła + Jadwi­ga Meca l.73 z Lipek Dol­nych. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­ła + Tere­sa Krzo­ska l. 80 z Złe­go Mię­sa. Pogrzeb w ponie­dzia­łek o 11.00 Róża­niec dziś o 13.00 i w ponie­dzia­łek o godz. 10.30. Zmar­łe poleć­my miło­sier­dziu Boga.

Inten­cje mszalne 

od 18 do 24 wrze­śnia 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (18.09.2023r.)

godz.11.00

godz. 18:00

Pogrzeb : + Tere­sa Krzoska 

++ Jerze­go Ossow­skie­go w 4 r. śm. oraz rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (19.09.2023r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Jac­ka Orze­chow­skie­go z Nowych Prus mie­siąc po śmierci

Śro­da

(20.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Tade­usza oraz 

Marian­nę i Grze­go­rza Połom

Czwar­tek

(21.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Hele­nę i Edmun­da zm. z rodzi­ny Mianowanych 

Pią­tek

(22.09.2023r.)

godz. 18.00

+ Łukasz Gieł­don ( w 3 r. śm.) 

Sobo­ta

(23.09.2023r.)

godz.15.00

godz. 18:00

Msza św. Ślub­na: Julia Hen­ning – Maik Klebba

++ Mela­nię i Sta­ni­sła­wa Wąs ( w35 – tą r. śmier­ci Stanisława)

Nie­dzie­la

(24.09.2023r.)

godz. 8:15

+ Stef­na Wycin­ka (w 30 r. śm.) oraz zm. rodzi­ców i siostrę 

godz. 10:00

+ + Jana i Zofię Macie­je­wicz ( w r. śm. Jana) 

+ Boże­nę Brzo­skow­ską + bra­ta Pawła 

godz. 11:30

++ Mar­tę, Leona oraz Bole­sła­wę Hoppe