STANOWISKO   RADY   STAŁEJ    KEP W   SPRAWIE   PRAWNEJ   OCHRONY   LUDZKIEGO   ŻYCIA

Dekla­ra­cja „Digni­tas infinita”o god­no­ści czło­wie­ka to doku­ment Dyka­ste­rii Nauki Wia­ry zaapro­bo­wa­ny przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, poru­sza­ją­cy klu­czo­we zagad­nie­nia ludz­kie­go życia. W związ­ku z nara­sta­ją­cą w prze­strze­ni publicz­nej i dzia­ła­niach rzą­du pre­sją doty­czą­cą zmia­ny praw­nej ochro­ny życia ludz­kie­go w kie­run­ku lega­li­za­cji zabi­ja­nia dzie­ci w łonie matek, pra­gnie­my przy­po­mnieć jed­no­znacz­ne i nie­zmien­ne sta­no­wi­sko Kościo­ła w tej kwestii.

„Kościół nie prze­sta­je przy­po­mi­nać, że «god­ność każ­dej isto­ty ludz­kiej ma cha­rak­ter isto­to­wy i obo­wią­zu­je od chwi­li poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Uzna­nie tej god­no­ści jest nie­zby­wal­nym warun­kiem wstęp­nym ochro­ny egzy­sten­cji oso­bi­stej i spo­łecz­nej, a tak­że nie­zbęd­nym warun­kiem tego, by bra­ter­stwo i przy­jaźń spo­łecz­na mogły się urze­czy­wist­niać mię­dzy wszyst­ki­mi naro­da­mi na zie­mi». Opie­ra­jąc się na tej nie­na­ru­szal­nej war­to­ści ludz­kie­go życia, magi­ste­rium Kościo­ła zawsze wypo­wia­da­ło się prze­ciw­ko aborcji.

Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszyst­kich prze­stępstw prze­ciw życiu, jakie czło­wiek może popeł­nić, prze­rwa­nie cią­ży ma cechy, któ­re czy­nią z nie­go wystę­pek szcze­gól­nie poważ­ny i god­ny potę­pie­nia. […] Dzi­siaj jed­nak świa­do­mość jego zła zacie­ra się stop­nio­wo w sumie­niach wie­lu ludzi. Akcep­ta­cja prze­ry­wa­nia cią­ży przez men­tal­ność, oby­czaj i nawet przez pra­wo jest wymow­nym zna­kiem nie­zwy­kle groź­ne­go kry­zy­su zmy­słu moral­ne­go, któ­ry stop­nio­wo tra­ci zdol­ność roz­róż­nie­nia mię­dzy dobrem i złem, nawet wów­czas, gdy cho­dzi o pod­sta­wo­we pra­wo do życia. Wobec tak groź­nej sytu­acji szcze­gól­nie potrzeb­na jest dziś odwa­ga, któ­ra pozwa­la spoj­rzeć praw­dzie w oczy i nazy­wać rze­czy po imie­niu, nie ule­ga­jąc wygod­nym kom­pro­mi­som czy też poku­sie oszu­ki­wa­nia siebie. […]

Wła­śnie w przy­pad­ku prze­ry­wa­nia cią­ży moż­na się dziś czę­sto spo­tkać z dwu­znacz­ny­mi okre­śle­nia­mi, jak na przy­kład ‘zabieg’, któ­re zmie­rza­ją do ukry­cia jego praw­dzi­wej natu­ry i zła­go­dze­nia jego cię­ża­ru w świa­do­mo­ści opi­nii publicz­nej. Być może, samo to zja­wi­sko języ­ko­we jest już obja­wem nie­po­ko­ju nur­tu­ją­ce­go sumie­nia. Jed­nak żad­ne sło­wo nie jest w sta­nie zmie­nić rze­czy­wi­sto­ści: prze­rwa­nie cią­ży jest – nie­za­leż­nie od tego, w jaki spo­sób zosta­je doko­na­ne – świa­do­mym i bez­po­śred­nim zabój­stwem isto­ty ludz­kiej w począt­ko­wym sta­dium jej życia, obej­mu­ją­cym okres mię­dzy poczę­ciem a naro­dze­niem». Nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci są zatem «naj­bar­dziej bez­bron­ne i nie­win­ne ze wszyst­kich, a dzi­siaj odzie­ra się je z ludz­kiej god­no­ści, aby robić z nimi to, co się chce, pozba­wia­jąc je życia i usta­na­wia­jąc pra­wa, by nikt nie mógł temu prze­szko­dzić».  Nale­ży zatem stwier­dzić z całą mocą i jasno­ścią, nawet w naszych cza­sach, że «obro­na rodzą­ce­go się życia jest ści­śle zwią­za­na z obro­ną jakie­go­kol­wiek pra­wa czło­wie­ka»” (Dekla­ra­cja Digni­tas infi­ni­ta, 47).

 

W kon­tek­ście tro­ski o życie i roz­wój dzie­ci, Rada Sta­ła KEP zachę­ca wszyst­kich wier­nych do włą­cze­nia się w ini­cja­ty­wę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, któ­ry usta­no­wił pierw­sze Świa­to­we Dni Dzie­ci. Będą one obcho­dzo­ne 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modli­twach pamię­taj­my tak­że o tych dzie­ciach, któ­rym nigdy nie było dane ujrzeć bla­sku słońca.

 

List Biskupa Pelplińskiego informujący o śmierci Biskupa Piotra Krupy

Dro­dzy Kapłani,
Kocha­ni Sio­stry i Bracia,

Ze smut­kiem infor­mu­ję, że 4 mar­ca 2024 r. odszedł do wiecz­no­ści biskup senior Piotr Kru­pa – eme­ry­to­wa­ny biskup pomoc­ni­czy die­ce­zji pel­pliń­skiej, któ­ry w latach 1984 – 1992 był tak­że bisku­pem pomoc­ni­czym die­ce­zji kosza­liń­sko – koło­brze­skiej. Smu­tek ten jest jed­nak prze­peł­nio­ny wia­rą, że Jezus Chry­stus jest zwy­cięz­cą śmier­ci oraz nadzie­ją, że życie nasze zmie­nia się, ale się nie koń­czy.

Biskup Kru­pa uro­dził się w Bra­cie­jo­wej na tere­nie dzi­siej­szej die­ce­zji tar­now­skiej w 1936 r. Stu­dio­wał w Gorzow­skim Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym w Gości­ko­wie – Para­dy­żu. Po świę­ce­niach kapłań­skich w 1961 r. posłu­gi­wał jako wika­riusz w para­fiach w Gubi­nie, Świe­bo­dzi­nie, Koł­czy­gło­wach i Zie­lo­nej Górze. Stu­dio­wał teo­lo­gię moral­ną w Stras­bur­gu, gdzie uzy­skał sto­pień dok­to­ra. W nowo­pow­sta­łej die­ce­zji kosza­liń­sko koło­brze­skiej był nota­riu­szem Kurii, rek­to­rem semi­na­rium w Kosza­li­nie, a od 1984 r. bisku­pem pomoc­ni­czym. W 1992 r. został bisku­pem pomoc­ni­czym die­ce­zji pel­pliń­skiej oraz wika­riu­szem gene­ral­nym. Wykła­dał tak­że w naszym semi­na­rium. To nie tyl­ko suche fak­ty, ale histo­ria czło­wie­ka, któ­ry z zaan­ga­żo­wa­niem poświe­cił swo­je życie na służ­bę Bogu, Kościo­ło­wi i ludziom.

Zna­łem bisku­pa Pio­tra, kie­dy posłu­gi­wa­łem jesz­cze w archi­die­ce­zji gdań­skiej, ale stał się on jed­nym z moich naj­bliż­szych współ­pra­cow­ni­ków jako bisku­pa pel­pliń­skie­go. Był już wów­czas bisku­pem senio­rem, ale wspo­ma­gał mnie i całą die­ce­zję naj­pierw aktyw­ną służ­bą w die­ce­zji, a w sze­ściu ostat­nich latach modli­twą w zaci­szu swo­jej kano­nii. Żywo inte­re­so­wał się życiem naszej wspól­no­ty i całe­go Kościo­ła. Ujmo­wał swo­im spo­ko­jem, roz­wa­gą oraz skrom­no­ścią. Takim pew­nie go pamię­ta­cie, kie­dy przy­jeż­dżał do para­fii na odpust, wizy­ta­cję oraz udzie­la­jąc sakra­men­tu bierzmowania.

Nasza modli­twa niech będzie naj­lep­szym dowo­dem wdzięcz­no­ści Dobre­mu Bogu, że posta­wił na naszej dro­dze bisku­pa Pio­tra i podzię­ko­wa­niem za wszel­kie dobro, któ­re uczy­nił nam przez jego pośrednictwo.

Razem z bisku­pem Arka­diu­szem zapra­szam Was zatem Sio­stry i Bra­cia do wspól­nej modli­twy zarów­no w cza­sie uro­czy­sto­ści pogrze­bo­wych, któ­re będą mia­ły miej­sce w bazy­li­ce kate­dral­nej w Pel­pli­nie: w pią­tek 8 mar­ca br. o godz. 18.00 Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem abpa Tade­usza Woj­dy – Metro­po­li­ty Gdań­skie­go oraz w sobo­tę, 9 mar­ca 2024 r. o godz. 11.00 pod moim prze­wod­nic­twem. Zachę­cam rów­nież do modli­twy indy­wi­du­al­nej lub we wspól­no­cie para­fial­nej.  W dniu pogrze­bu o godz. 11.00 będą biły dzwo­ny w naszych kościo­łach. Przy­stań­my wów­czas na chwi­lę i pomó­dl­my się ze Zmar­łe­go. Niech biskup Piotr oto­czo­ny naszą pamię­cią wej­dzie do domu Ojca w nie­bie: Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie…

+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Odpis podatkowy

„W bie­żą­cym roku Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zbie­ra 1,5% podat­ku razem z Cari­tas Pol­ska. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku docho­do­we­go na rzecz Cari­tas Pol­ska (któ­ra następ­nie prze­ka­że je naszej die­ce­zji). Numer KRS 0000198645. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

Włącz­my się jak naj­licz­niej w to wiel­kie dzie­ło pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. Cari­tas poma­ga dzie­ciom, wspie­ra mło­dzież, nie­peł­no­spraw­nych oraz oso­by star­sze i cho­rych. Okaż­my ser­ce, tym któ­rzy potrze­bu­ją naszej pomo­cy. Za każ­de wspar­cie ser­decz­nie dziękujemy”.

 

Ogłoszenia duszpasterskie V Niedziela Zwykła — 4.02.2024 r.

 1. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy uczest­ni­czy­li w ado­ra­cji w czwartek. 

 2. Podzię­ko­wa­nia:

 • za upo­rząd­ko­wa­nie żłob­ka, deko­ra­cji świą­tecz­nych kościo­ła oraz posprzą­ta­nie kościo­ła Paniom z Zim­nych Zdroi, wybu­do­wań i Jastrzębia. 

 • Panom, któ­rzy porząd­ko­wa­li wej­ście na wieżę 

 1. Zakoń­czy­li­śmy czas wizy­ty dusz­pa­ster­skiej czy­li kolę­dy. Dzię­ku­ję za wspól­ną modli­twę, życz­li­we spo­tka­nia, tro­skę o Para­fię i Wspól­no­tę Kościo­ła. Za ofia­ry skła­da­ne na remon­ty. Ser­decz­ne Bóg zapłać. 

 2. We wto­rek od godzi­ny 17 do Mszy św. Ado­ra­cja w inten­cji powo­łań w ramach codzien­nej modli­twy poszcze­gól­nych para­fii naszej die­ce­zji o powo­ła­nia. Zapra­szam do modlitwy. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • Ponie­dzia­łek – Św. Aga­ty, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy; po Mszy św. pobło­go­sła­wi­my przy­nie­sio­ny chleb oraz wodę. 

 • Wto­rek — Św. Paw­ła Miki i Towa­rzy­szy, męczen­ni­ków Japonii 

 • Pią­tek — bł. Anny Kata­rzy­ny Emme­rich, dziewicy 

 • Sobo­ta – św. Scho­la­sty­ki, dziewicy 

 • Nie­dzie­la — wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Lour­des. Dokład­nie tego dnia w 1858 roku, czte­ry lata po ogło­sze­niu dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu, Mat­ka Naj­święt­sza obja­wi­ła się ubo­giej paster­ce, Ber­na­de­cie Soubi­ro­us w Gro­cie Mas­sa­biel­skiej. Wzy­wa­ła do modli­twy oraz poku­ty. Lour­des zasły­nę­ło z licz­nych nawró­ceń i uzdro­wień. Do Lour­des przy­by­wa­ją cho­rzy piel­grzy­mi z całe­go świata

 • Świę­to Mat­ki Bożej z Lour­des łączy­my z obcho­da­mi Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go. Nasze para­fial­ne obcho­dy dnia cho­rych będą w cza­sie para­fial­nych reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w marcu. 

 1. Poświę­ce­nie świec dzie­ci do I komu­nii będzie w nie­dzie­lę za tydzień na Mszy św. o 11.30

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na remont Semi­na­rium w Pelplinie. 

 3. Zmarł w minio­nym tygo­dniu + Zenon Żabiń­ski z Łęga Kolo­ni l.71 Pogrzeb odbył w czwar­tek. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

 5. 2 lute­go roz­po­czę­ła się w Naszej Die­ce­zji pere­gry­na­cja Iko­ny Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – jako podzię­ko­wa­nie za to, że Mat­ka Boża Nie­usta­ją­cej Pomo­cy sta­ła się głów­ną patron­ką naszej die­ce­zji oraz jako przy­go­to­wa­nie do Roku Jubi­le­uszo­we­go 2025. 

W Naszej para­fii pere­gry­na­cję Iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy rozpoczniemy
w przy­szłą Nie­dzie­lę, we wspo­mnie­nie Obja­wień w Lour­des. Pere­gry­na­cja będzie się odby­wa­ła przez prze­ka­zy­wa­nie Iko­ny Maryi z rodzi­ny do rodzi­ny o wie­czor­nej porze ok 18.00. Rodzi­ny, oso­by, któ­re przy­ję­ły w danym tygo­dniu Iko­nę zapra­szam na Mszę św.
i nowen­nę w śro­dę. Roz­po­czy­na­my od Miesz­kań­ców Zim­nych Zdroi. Po naszej para­fii będą pere­gry­no­wa­ły 3 iko­ny Maryi, któ­re stop­nio­wo uro­czy­ście będę prze­ka­zy­wał miesz­kań­com na Mszach św. w świę­ta Maryjne. 

Inten­cje mszal­ne od 4 do 11 lute­go 2024 r.

Ponie­dzia­łek (5.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Marię Acker­mann w 25 r. śm. oraz + męża Damazego 

Wto­rek (6.2.2024r.)

Godz. 17.00

godz. 18.00.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMNETU
w INTENCJI POWOŁAŃ

+ Edmun­da Gle­isner w 8 r. śm. 

Śro­da

(7.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Zbi­gnie­wa Tylic­kie­go w dniu ur. + cór­kę Bogusławę
+ Jego rodzi­ców i bra­ta Stanisława 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

Czwar­tek

(8.2.2024r.)

godz. 18:00

+ Alfon­sa Geł­don w 9 r. śm. 

Pią­tek

(9.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Wan­dy, Edmun­da i Zeno­na Redzar­skich ( w 9 r. śm. Wandy) 

Sobo­ta

(10.2.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

+ Roma­na Czepowskiego
+ rodzi­ców Cze­pow­skich i Wesołowskich 

+ rodzi­ców Gwiz­da­ła, Acker­mann + Ire­nę Salewitz
+ Roberta 

Nie­dzie­la (11.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Mela­nii, Sta­ni­sła­wa Wąs w 9 r. śm. Melanii 

 

godz. 10:00

+ Józe­fa, Zofii i Leoka­dii Nie­sio­łow­skich w r. śm. Józefa 

godz. 11:30

+ żony Ber­na­de­ty Bie­sek w r. śm. 

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO, ZAPOWIADAJĄCE PEREGRYNACJĘ IKONY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Dro­dzy Kapła­ni; kocha­ni Diecezjalnie!

Od ponad 700 lat prze­ży­wa Kościół jako wier­ny Lud Boży cele­bra­cję Jubi­le­uszu Roku Świę­te­go, wyjąt­ko­we­go daru łaski, cza­su nawró­ce­nia i Boże­go Miłosierdzia.

Pra­gnie­my jako wspól­no­ta die­ce­zji pel­pliń­skiej przy­go­to­wać się do przy­szło­rocz­ne­go Roku Świę­te­go 2025, by stać się – zgod­nie z hasłem wybra­nym przez papie­ża Fran­cisz­ka – Piel­grzy­ma­mi nadziei, pośród zagu­bie­nia dzi­siej­sze­go świa­ta i czło­wie­ka. Chce­my umoc­nić naszą wia­rę, oży­wić nadzie­ję, stać się świad­ka­mi miło­ści oraz zna­kiem jed­no­ści, zgo­dy i pokoju.

Mary­ja Mat­ka Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, któ­ra sta­ła się z woli Sto­li­cy Apo­stol­skiej Głów­ną Patron­ką die­ce­zji pel­pliń­skiej, ma towa­rzy­szyć nam na dro­dze przy­go­to­wań do Jubi­le­uszu Roku Świę­te­go. Zapra­sza­my ją więc, aby odwie­dzi­ła nasze domy i rodzi­ny poprzez pere­gry­na­cję jej wizerunku.

Wspól­na modli­twa, zwłasz­cza w for­mie nowen­ny do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, będzie oka­zją do pro­sze­nia Jej w inten­cjach Kościo­ła powszech­ne­go i naszej wspól­no­ty die­ce­zjal­nej. Odda­my Jej w opie­kę para­fie, kapła­nów, oso­by zakon­ne i wier­nych świec­kich. W spo­sób szcze­gól­ny pra­gnie­my modlić się za nasze rodzi­ny: mał­żon­ków, dzie­ci i oso­by star­sze oraz zawie­rzać ludzi mło­dych, poszu­ku­ją­cych dro­gi wła­sne­go powo­ła­nia, tak­że do życia kapłań­skie­go i zakonnego.

W die­ce­zji roz­pocz­nie­my pere­gry­na­cję iko­ny Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy od świę­ta Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. W para­fiach i rodzi­nach może być to kil­ka dni lub tygo­dni póź­niej w zależ­no­ści od moż­li­wo­ści poszcze­gól­nych wspól­not para­fial­nych. O szcze­gó­łach poin­for­mu­ją Duszpasterze.

Pro­szę Was o przy­ję­cie Maryi w zna­ku jej iko­ny w domach i rodzi­nach. Powierz­cie jej to, co leży Wam na ser­cu i bła­gaj­cie o jej nie­ustan­ną pomoc. Niech ten czas zawie­rze­nia, czas przy­go­to­wa­nia do Jubi­le­uszu, czas dzięk­czy­nie­nia za dar Patron­ki Maryi nie­ustan­nie goto­wej nas wspo­ma­gać, będzie cza­sem prze­mia­ny serc, prze­ba­cze­nia i wzro­stu wza­jem­nej miło­ści, ku cze­mu z ser­ca błogosławię.

Wasz biskup Ryszard

PLAN KOLĘD 2024

DATA

DZIEŃ

Miej­sco­wość / ulica

Godzi­na

2.01.2024

Wto­rek

Gotelp i wybudowania

9.30

3.01.2024

Śro­da

ul. Dłu­ga od kościo­ła do ul. Chojnickiej

15.00

4.01.2024

Czwar­tek

Jastrzę­bie

10.00

5.01.2024

pią­tek

Nowe Pru­sy

10.00

6.01.2024

Sobo­ta

Klo­no­wi­ce, Zawada

13.30

7.01.2024

Nie­dzie­la

Szysz­cho­wiec

13.30

8.01.2024

Ponie­dzia­łek

Kęsza, Sza­ry Kesz

10.00

9.01.2024

Wto­rek

Zim­ne Zdro­je od rów­ka za rze­ką i wybudowania

16.00

10.01.2024

Śro­da

Lip­ki Górne

15.00

11.01.2024

Czwar­tek

Sta­re Pru­sy, Szałamaje

10.00

12.01.2024

pią­tek

ul. Choj­nic­ka od figury

12.00

13.01.2024

Sobo­ta

ul. Polna, od ul. Choj­nic­kiej — lewa str. oraz ul. Słoneczna

9.30

14.01.2024

Nie­dzie­la

Ul. Polna pra­wa str. od ul. Choj­nic­kiej oraz ul Cicha 

14.00