Kontakt

Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Łęgu

ul. Dłu­ga 35,

89–652 Łąg

Tele­fon: 52 398 68 27

Biu­ro para­fial­ne czynne:

Śro­da 8:30 – 9:30

 Oraz codzien­nie po mszy wie­czor­nej oprócz mszy sobotniej.

Visits: 1934