Kronika

Kronika

9 kwiet­nia 2023 r. Świę­ta Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

Film autor­stwa Rober­ta Szczy­giel­skie­go (dzię­ku­ję)
 

1 listo­pa­da 2022 r. Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych.

27 wrze­śnia 2022 r. Jego Eks­ce­len­cja ks. Biskup Arka­diusz Okroj w łącz­no­ści z wie­czor­ną mszą świę­tą udzie­lił mło­dzie­ży z naszej para­fii sakra­men­tu bierzmowania.

11 wrze­śnia 2022 r. Odpust Para­fial­ny ku czci Naro­dze­nia N.M.P. Przy­by­li licz­nie wier­ni i goście modli­li się gor­li­wie przed cudow­nym obra­zem N.M.P. – Patron­ki naszej para­fii. W prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny, a zyska­ne odpu­sty ofia­ru­je­my za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej. 
Sumę odpu­sto­wą w int. para­fian i piel­grzy­mów, a tak­że o błog. Boże dla naszych rol­ni­ków, dzi­siaj cele­bru­je oraz gło­si Sło­wo Boże ks. kan. dr Jan Dop­p­ke Dyrek­tor Wydzia­łu Kate­che­tycz­ne­go z Pelplina.

Opra­wę muzycz­ną oprócz nasze­go pana orga­ni­sty Rober­ta Szczy­giel­skie­go zapew­nił zespół muzycz­ny S E M P R E ze Śliwic.

7 sierp­nia 2022 r. Odpust Para­fial­ny Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Dzi­siaj w naszej wspól­no­cie para­fial­nej zaczerp­nę­li­śmy z bogac­twa wspól­no­ty Kościo­ła obcho­dząc odpust para­fial­ny Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go. Wpa­trze­ni tego dnia w nie­bo, pro­śmy Chry­stu­sa o prze­mia­nę w naszym życiu we wszyst­kich jego wymia­rach. Pro­śmy o powrót Boże­go Pra­wa do nasze­go życia indy­wi­du­al­ne­go, rodzin­ne­go i narodowego.

Sło­wo Boże gło­sił i sumę cele­bro­wał ks. Kano­nik Andrzej Szo­piń­ski z Pelplina.
Suma odpu­sto­wa w inten­cji wszyst­kich para­fian i wszyst­kich piel­grzy­mów, a tak­że o bło­go­sła­wień­stwo Boże na pra­ce rol­ne dla naszych gospo­da­rzy. Po sumie odby­ła się pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na wokół kościo­ła z udzia­łem przy­by­łe­go na tę uro­czy­stość ducho­wień­stwa i wier­nych, po pro­ce­sji poświę­ce­nie dewocjonaliów.
W wol­nym cza­sie mię­dzy msza­mi odpra­wia­li­śmy tra­dy­cyj­ny pochód ofiar­ny wokół ołta­rza – modląc się z wia­rą do Chry­stu­sa Prze­mie­nio­ne­go w swo­ich intencjach.

 

 

16 czerw­ca 2022 r. Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. O godzi­nie 11:00 ks. pro­boszcz odpra­wił Mszę Świę­tą połą­czo­ną z pro­ce­sją Eucha­ry­stycz­ną uli­ca­mi naszej wsi. W pro­ce­sji licz­nie udział wzię­li wier­ni z naszej para­fii i przy­by­li goście. Ksiądz pro­boszcz wyra­ża ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję i udział w tej pięk­nej mani­fe­sta­cji nasze­go życia religijnego.

12 czerw­ca 2022 r. w naszej para­fii 31 dzie­ci po raz pierw­szy w życiu przy­ję­ło Naj­święt­szy Sakra­ment. Uro­czy­stą Mszę Świę­tą cele­bro­wał nasz ks. proboszcz.

22 maja 2022 r. To wiel­ki dzień dla naszej para­fii, jubi­le­usz 50-lecia kapłań­stwa nasze­go księ­dza pro­bosz­cza Jana Kicz­ki. Obcho­dy zaczę­ły się już wczo­raj, kie­dy to w Pel­pli­nie księ­ża z rocz­ni­ka odpra­wi­li dzięk­czyn­ną Mszę Świętą.

Do nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go na dzień swo­je­go świę­ta ks. pro­boszcz zapro­sił na mszę o godzi­nie 11:30 całą para­fię, a do ołta­rza księ­dza Roma­na Bru­skie­go i księ­dza Patry­ka Ważyńskiego.

Mszę uświet­ni­ła opra­wą muzycz­ną scho­la i p. orga­nist­ka Ania Ferens. Zaś po Mszy Świę­tej ksiądz pro­boszcz ode­brał życze­nia od para­fian i zapro­szo­nych ofi­cje­li, w tym rów­nież od pana bur­mi­strza naszej gminy.

Na koniec na podwó­rzu ple­ba­ni odbył się poczę­stu­nek dla wszyst­kich uczest­ni­ków Mszy Św. z kawą i tortem.

Księ­że Pro­bosz­czu redak­cja stro­ny para­fial­nej przy­łą­cza się do życzeń obfi­to­ści łask Bożych i zdrowia.

Dzię­ki uprzej­mo­ści p. Kry­stia­na Kni­ter mogli­śmy umie­ścić na stro­nie rela­cję fil­mo­wą i gale­rię zdjęć, za któ­re tu dzię­ku­ję. Podzię­ko­wa­nia rów­nież dla naszych dru­hów stra­ża­ków, za wkład w upo­rząd­ko­wa­nie miej­sca obchodów.

12 wrze­śnia 2021 r. w dniu nasze­go odpu­stu w naszym koście­le para­fial­nym odbył się kon­cert Tom­ka Kamiń­skie­go z zespo­łem. Kon­cert był fil­mo­wa­ny przez Video-Foto Kni­ter. Zapra­sza­my do oglądania.

28 sierp­nia 2021 odby­ły się w naszej para­fii w miej­sco­wo­ści Gotelp Dożyn­ki Gmin­ne. Roz­po­czę­ła je o godzi­nie 14:00 Msza Świę­ta odpra­wio­na przez nasze­go księ­dza pro­bosz­cza Jana Kicz­kę. Po Mszy Świę­tej nastą­þił czas rado­snej zaba­wy i rado­wa­nia się z zebra­nych plonów.
Ser­decz­nie dzię­ku­ję panu soł­ty­so­wi i auto­rom zdjęć za ich udo­stęp­nie­nie na potrze­by naszej strony.

24 maja 2020 r. Pry­mi­cje neo­pre­zbi­te­ra Patry­ka Ważyńskiego

Link do trans­mi­sji na Facebooku.

23 maja 2020 r. Świę­ce­nia nasze­go para­fia­ni­na księ­dza Patry­ka Ważyńskiego

Visits: 1408