Podziękowania

Autor stro­ny dzię­ku­je (kolej­ność zupeł­nie przypadkowa):

  1. Księ­dzu pro­bosz­czo­wi Jano­wi Kicz­ce za ini­cja­ty­wę utwo­rze­nia stro­ny www naszej parafii.
  2. Panu orga­ni­ście Rober­to­wi Szczy­giel­skie­mu za zdję­cia i inne materiały.
  3. Panu soł­ty­so­wi Andrze­jo­wi Kosec­kie­mu za zdjęcia.
  4. Mojej żonie Beacie, za zdjęcia.
  5. …tym co o nich zapomniałem.
  6. Wam wszyst­kim, któ­rzy tu zaglądacie.