Ogłoszenia duszpasterskie I Niedziela Adwentu 3.12.2023 r.

 1. Adwent roz­po­czy­na nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski. Hasło nowe­go roku dusz­pa­ster­skie­go: „Uczest­ni­czę we wspól­no­cie Kościo­ła” ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi przede wszyst­kim na potrze­bę oży­wie­nia Kościo­ła w codzien­no­ści wspól­no­ty oraz zdy­na­mi­zo­wa­nie wier­nych do świa­do­me­go uczest­nic­twa w życiu i misji Kościoła.

 2. Rora­ty będą od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 18.00 – zapra­szam dzie­ci, mło­dzież i doro­słych ‑w bla­sku świa­tła lam­pio­nów i świec, roz­budź­my w naszych ser­cach ocze­ki­wa­nie na przyj­ście Chrystusa.

 3. Adwent to czas szcze­gól­nej pra­cy nad sobą. Zachę­ca­my do pod­ję­cia oso­bi­stych wyrze­czeń, upo­rząd­ko­wa­nia swo­ich spraw, zatrzy­ma­nia się i głęb­szej reflek­sji nad swo­im postę­po­wa­niem, relacjami.

 4. W gro­cie po Mszy św. są do naby­cia świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas /duże w cenie 20 zł. i małe 10 zł./ opłat­ki wigi­lij­ne jako cegieł­ka na nowe nagło­śnie­nie w kościele. 

 5. Dzię­ku­ję mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w zeszłym tygo­dniu w spo­tka­niu w Czersku.

 6. Dzi­siej­sza kolek­ta prze­zna­czo­na na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej 

 7. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 4 grud­nia — św. Barbary

 • Śro­da 6 grud­nia — św. Miko­ła­ja, biskupa 

 • Czwar­tek 7 grud­nia – św. Ambro­że­go, bisku­pa i dok­to­ra kościoła 

 • Pią­tek 8 grud­nia – Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP – o 12 godzi­na łaski. Msze świę­te z Uro­czy­sto­ści o godzi­nie 8.15 i 17.00 i 18.00. Po Mszy o 18.00 poświe­ce­nie meda­li­ków NMP dzie­ciom do I komu­nii św. i spo­tka­nie dzieci.

To rocz­ni­ca Ingre­su bisku­pa Pepliń­skie­go Ryszar­da Kasyny.

 • Sobo­ta 9 grud­nia – NMP Loretańskiej

 1. W czwar­tek o 19.00 zapra­szam na ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakramentu. 

 2. W sobo­tę 9 grud­nia przy domu para­fial­nym od godz. 10 do 12 będzie moż­na skła­dać mate­ria­ły potrzeb­ne na remont dachu tego budyn­ku (potrzeb­ne są przede wszyst­kim bel­ki i deski ).

 3. Spo­tka­nie mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia w nie­dzie­lę 10 grud­nia po Mszy o 11.30

 4. Za tydzień modli­twą i zbiór­ką do puszek będzie­my wspie­rać Kościół na Wschodzie

 5. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na zgła­szać cho­rych do spo­wie­dzi i Komu­nii św. adwentowej. 

 6. Spo­wiedź adwen­to­wa w naszej para­fii z udzia­łem zapro­szo­nych księ­ży będzie 

w ponie­dzia­łek 18 grud­nia

 1. Zmarł + Jerzy Noga z Zim­nych Zdro­ji. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łe­go poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Inten­cje mszal­ne od 4 do 10 grud­nia 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (4.12.2023r.)

godz. 18:00

+ Bar­ba­rę, Hen­ry­ka i Dariu­sza Geł­don oraz
+ Feli­cję i Ber­nar­da Wielewickich 

Wto­rek (5.12.2023r.)

godz. 18.00

+ +Bene­dyk­ta i Zofię Cyza + zm. rodzi­ców i rodzeństwo
( w r. śm. Benedykta) 

Śro­da

(6.11.2023r.)

godz. 18.00

++Jana Klo­ska (w 5 r. śm.) rodzi­ców i dziad­ków i sio­strę Jolantę 

Czwar­tek

(7.12.2023r.)

godz. 18:00

++ Bar­ba­rę i Fran­cisz­ka Berendt ( w r. śm. Bar­ba­ry) oraz zm. rodzeństwo 

Pią­tek

(8.12.2023r.)

Nie­po­ka­la­ne Poczę­cie NMP

godz. 8.15

godz. 17.00

godz. 18.00

++ Geno­we­fy Piotrzykowskiej
++ zm. rodzi­ców Annę Józe­fa Gruchała

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Marii Łęgowskiej 

++ Aloj­ze­go Weso­łow­skie­go oraz rodzi­ców Kla­rę i Antoniego 

Sobo­ta

(9.12.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ Bro­ni­sła­wę Kie­drow­ską w 1 r. śm. 

++ Jadwi­gę i Teo­do­ra Łęgowskich 

Chrzest: Maja Kosecka 

Nie­dzie­la

(10.12.2023r.)

godz. 8:15

+ Ste­fa­nię West­fal ( w 20 r. śm) + rodzi­ców i rodzeństwo

godz. 10:00

+ + Ger­tru­dę i Ber­nar­da Galikowskich 

godz. 11:30

+ + Bogu­sła­wę Stel­mach, Mar­tę i Igna­ce­go Duszyń­skich ( w r. śm. Mar­ty)

Ogłoszenia duszpasterskie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  26.11.2023 r.

 1. Kolej­ny rok litur­gicz­ny koń­czy­my uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Za publicz­ne odmó­wie­nie aktu poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Chry­stu­so­wi Kró­lo­wi może­my dziś uzy­skać odpust zupeł­ny. Trze­ba tak­że speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Po Mszy św. o 10.00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i poświe­ce­nie Nas Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa.
 2. Dzi­siaj o godz. 16.00 w koście­le para­fial­nym w Czer­sku II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciastku.
 3. Kolek­ta z dzi­siej­szej nie­dzie­li prze­zna­czo­na jest na Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Bóg zapłać za zło­żo­ne ofiary
 4. W litur­gii tego tygodnia:
 • Czwar­tek 30 listo­pa­da — św. Andrze­ja Apostoła
 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobo­ta miesiąca.
  • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej dla dzie­ci i mło­dzie­ży od godzi­ny 16.30
   i w tym cza­sie Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu .
  • w sobo­tę na Mszę św. o godzi­nie 8.00 i róża­niec zapra­szam Wszyst­kie Róże Różańcowe.
 1. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Będzie poświę­ce­nie opłat­ków wigi­lij­nych i świec, któ­re będzie moż­na kupić w gro­cie przez wszyst­kie nie­dzie­le Adwentu.
 2. Spo­tka­nie dzie­ci do I komu­nii świę­tej w pią­tek 8 grud­nia na Mszy św. o godzi­nie 18.00.
 3. Spo­tka­nie mło­dzie­ży do bierz­mo­wa­nia w nie­dzie­lę 10 grud­nia po Mszy o 11.30.
 4. W tym tygo­dniu ode­szli do wiecz­no­ści: + Maria Węsier­ska z ul. Choj­nic­kiej – pogrzeb odbył się we wto­rek; + Wacław Acker­mann z Sta­rych Prus – pogrzeb odbył się w pią­tek; + Alfons Hap­ka pocho­dzą­cy z Nowych Prus zamiesz­ka­ły w Pozna­niu – pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­ła + Jadwi­ga Sikor­ska z ul. Dłu­giej. Pogrzeb we wto­rek o 11.00. Róża­niec w nie­dzie­lę po Mszy św. w ponie­dzia­łek o 18.30 i we wto­rek o 10.30 w koście­le. Zmar­łych poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.
 5. Piel­grzym­ka – Sank­tu­aria Maryj­ne Europy.
 6. Jest nowy numer Pielgrzyma

Inten­cje mszal­ne od 27 listo­pa­da do 3 grud­nia  2023 r. 

Ponie­dzia­łek   (27.11.2023r.) godz.17.00

 

godz. 18:00

+mamę Marię Piankowską

 

+ Marię, Ger­tru­dę i Ber­nar­da  Rompkowskich

Wto­rek           (28.11.2023r.) godz. 18.00

 

++Anto­nie­go i Annę Wycin­ka oraz Sta­ni­sła­wa Żalikowskiego 

 

Śro­da

(29.11.2023r.)

godz. 18.00

 

+Jolan­tę Koło­dziej­czyk ( 5 r. śm.) 
Czwar­tek

(30.11.2023r.)

godz. 18:00 ++ Andrze­ja Jutrzen­ka ( w dniu imienin) 
Pią­tek

(1.12.2023r.)

godz. 18.00 ++ Jana i Cecy­lię Bie­sek ( w 31 rocz. ich śm.) 
Sobo­ta

(2.12.2023r.)

godz. 8.00

 

 

godz. 18:00

++ Wła­dy­sła­wę  i Jana Woj­dak oraz ich dzie­ci Annę, Pio­tra  i Janusza

 

++ Bar­ba­rę i Tade­usza oraz Marian­nę i Grze­go­rza Połom 

 Niedziela

 (3.11.2023r.)

godz. 8:15 + + Marię, Bene­dyk­ta, Macie­ja Kuch­ta oraz rodzi­ców  i rodzeń­stwo z oboj­ga stron
godz. 10:00 + + Wan­dę i Jana Jarzom­bek oraz ich cór­kę Marię 

 

godz. 11:30 + + Roma­na Pest­ka ( w dniu uro­dzin) + jego rodzi­ców  i rodzeństwo

Sakra­ment Chrztu: Iga Sowinska 

Ogłoszenia duszpasterskie XXXIII Niedziela Zwykła 19.11.2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

 • Ponie­dzia­łek 20 listo­pa­da – św. Rafa­ła Kali­now­skie­go, pre­zbi­te­ra.

 • Wto­rek 21 listo­pa­da — Ofia­ro­wa­nie NMP

 • Śro­da 22 listo­pa­da — św. Cecy­lii — modli­my się za orga­ni­stów, muzy­ków, chó­ry kościel­ne i scho­lie i dzię­ku­je­my za ich posługę.

 • Pią­tek 24 listo­pa­da- Św. Andrze­ja Dung-Lac i Towa­rzy­szy, męczenników
  z Wietnamu 

 • Sobo­ta 25 listo­pa­da — św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. Odpust Parafialny
  w Śli­wi­cach – Suma odpu­sto­wa o godz. 11.00.

 • Nie­dzie­la – św. Jana Berch­man­sa, patro­na ministrantów
 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry dzi­siaj skła­da­ne na kolek­tę remontowa.

 2. W przy­szłą nie­dzie­lę kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na Semi­na­rium w Pelplinie.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Po Mszy św. o 10.00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Akt poświe­ce­nia Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa

 4. Zmar­ła + Geno­we­fa Nie­sio­łow­ska Łęga — Kolo­nii. Pogrzeb odbył się w pią­tek. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 5. II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży odbę­dzie się w koście­le para­fial­nym w Czersku
  26 listo­pa­da o godz. 16.00. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciast­ku. Zapi­sy na wyjazd w zakry­stii po Mszach św. 

 6. Biu­ro Para­fial­ne w tym tygodniu:
     
  czyn­ne tyl­ko w pią­tek po wie­czor­nej Mszy
      i sobo­tę: rano 8.30 – 9.30.
     
  Spra­wy pil­ne pod nume­rem tele­fo­nu 52 3986827

 7. Piel­grzym­ka – Sank­tu­aria Maryj­ne Europy. 

 8. Jest jesz­cze nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Inten­cje mszal­ne od 20 do 26 listo­pa­da 2023 r.

Ponie­dzia­łek (20.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Ire­nę, Bru­no­na Duszyń­skich ( w r. śm. Brunona) 

Wto­rek (21.11.2023r.)

godz. 18.00

++Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka 

Śro­da

(22.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Zofię i Jana Macie­je­wicz (w r. śm. Zofii)
oraz zmar­łe rodzeństwo 

Czwar­tek

(23.11.2023r.)

godz. 18:00

++ zm. z rodzi­ny Sawic­kich + Andrze­ja Fiał (w 5 r. śm. Zygmunta) 

Pią­tek

(24.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Hele­nę Plu­ta (w 11 r. śm. Hele­ny) oraz
++ Józe­fa, Tere­sę i Zbigniewa 

Sobo­ta

(25.11.2023r.)

godz. 18:00

++ Andrze­ja Narloch (w 7 r. śm.) 

Nie­dzie­la

(26.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + rodzi­ców Sta­ni­sła­wa i Mar­tę Łan­gow­skich oraz rodzi­ców chrzestnych 

godz. 10:00

+ + Bole­sła­wa Klicz­kow­skie­go oraz rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Zofię i Józe­fa Oller oraz 
++ Tade­usza i Jerze­go

Ogłoszenia duszpasterskie XXXII Niedziela Zwykła 12.11.2023 r.

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiór­ka do puszek na pomoc chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wschodzie. 

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

  • Ponie­dzia­łek 13 listo­pa­da – świę­tych Bene­dyk­ta, Jana, Mate­usza, Iza­aka i Kry­sty­na pierw­szych męczen­ni­ków Pol­ski.

  • Śro­da 15 listo­pa­da – św. Alber­ta Wiel­kie­go, bisku­pa i dok­to­ra Kościoła

  • Czwar­tek 16 listo­pa­da — NMP Ostro­bram­skiej, Mat­ki Miło­sier­dzia oraz rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Pio­tra i Pawła. 

  • Pią­tek 17 listo­pa­da — św. Elż­bie­ty Węgier­skiej, zakonnicy 

  • Sobo­ta 18 listo­pa­da — bł. Karo­li­ny Kóz­ków­ny, patron­ki młodzieży

 1. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy trwa­li na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwartek.

 2. W czwar­tek po Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów 

 3. Za tydzień kolek­ta remontowa.

 4. Zmar­ła + Maria Łęgow­ska ze Złe­go Mię­sa. Pogrzeb odbył się w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu. 

 5. II Deka­nal­ne Spo­tka­nie Mło­dzie­ży odbę­dzie się w koście­le para­fial­nym w Czersku
  26 listo­pa­da o godz. 16.00. W pro­gra­mie kon­cert o Bożym Miło­sier­dziu, świa­dec­two wia­ry a po zakoń­cze­niu spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej przy her­ba­cie i ciast­ku. Zapi­sy na wyjazd w zakry­stii po Mszach św. 

 6. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

  • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

  • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne od 13 do 19 listopada 2023 r.

Ponie­dzia­łek (13.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

75 – lecie Koła Gospo­dyń Wiej­skich – Łężan­ki – z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i za zmar­łe członkinie 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go + rodzi­ców i teściów 

Wto­rek (14.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

++Marię Brzu­chal­ską w r. śm. + teścia Mieczysława 

+ + Józe­fa, Jani­nę, Sta­ni­sła­wa Lewandowskich 

Śro­da

(15.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Hen­ry­ka Gołuń­skie­go z Łęga
w mie­siąc po śmierci 

++ Edwar­da i jego rodzi­ców Ger­tru­dę i Anto­nie­go oraz dziadków 

Czwar­tek

(16.11.2023r.)

godz. 18:00

++ Lon­gi­na Zabroc­kie­go oraz Ger­tru­dę, Bronisława
i Kazimierza 

Pią­tek

(17.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych październiku 

++ Jana Narloch w 1 r. śm. 

Sobo­ta

(18.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

++ Cze­sła­wy i Edwar­da Pie­sik oraz Marię
(w 10 r. śm. Czesławy) 

++ Ewę i Win­cen­te­go Megger
+ Sta­ni­sła­wa i zm. z rodziny 

Nie­dzie­la

(19.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Lidię Hal­ler oraz rodzi­ców i rodzeństwo 

 

godz. 10:00

+ + Witol­da Zabroc­kie­go (44 r. śm.) dziad­ków Zabroc­kich i Oso­wic­kich oraz Andrze­ja Kropidłowskiego 

 

godz. 11:30

+ + Bru­no­na Pru­skie­go (4 r. śm.) oraz Jego rodzi­ców Fran­cisz­kę i Leona

Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 5.11.2023 r.

 1. Trwa­my w modli­twie za zmar­łych. Do 8 listo­pa­da (śro­da) duszom w czyść­cu może­my ofia­ro­wać dar odpu­stu zupeł­ne­go za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i zmó­wie­nie modli­twy w ich inten­cji, speł­niw­szy pozo­sta­łe zwy­kłe warun­ki odpu­stu, to zna­czy: stan łaski uświę­ca­ją­cej, przy­ję­cie Komu­nii Świę­tej, odmó­wie­nie modli­twy w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świę­te­go, wyzby­cie się przy­wią­za­nia do grze­chu. W łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. modli­my się też za zmar­łych na wypo­min­kach. Msze św. wspól­ne za zmar­łych w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek o 17.00 i w śro­dę o 18.00.

 2. W litur­gii tego tygodnia: 

  • Czwar­tek 9 listo­pa­da – rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka Late­rań­ska jest kate­drą bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża, i mat­ką wszyst­kich kościo­łów świa­ta.

  • Pią­tek 10 listo­pa­da — św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża i dok­to­ra kościoła 

  • Sobo­ta 11 listo­pa­da — Św. Mar­ci­na z Tours, biskupa

 1. W sobo­tę przy­pa­da Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści – Msze św. w naszym kościele
  o 8.15 i 10.00 Chce­my pamię­tać o tych, któ­rzy prze­le­wa­li swo­ją krew i odda­wa­li życie w obro­nie Ojczy­zny. Pro­szę o wywie­sze­nie Fla­gi na naszych domostwach.

 2. W czwar­tek zapra­szam na ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 19.00 do 20.00.

 3. W pią­tek po Mszy św. zbiór­ka mini­stran­tów i kandydatów 

 4. Przy­szłą nie­dzie­lę, będzie­my prze­ży­wa­li jako Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Zbiór­ka do puszek na pomoc chrze­ści­ja­nom na Bli­skim Wschodzie.

 5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godzi­nie 11.30 roz­wią­za­nie kon­kur­su na „Naj­pięk­niej­szy Róża­niec” uczniów z naszych szkół oraz spo­tka­nie dzieci
  do I komu­nii św. 

 6. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne od 6 do 12 listopada 2023 r. 

Ponie­dzia­łek (6.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

Msza św. wspól­na za zmarłych 

++ Ire­nę Lewan­dow­ską i rodziców 

Wto­rek (7.11.2023r.)

godz. 18:00

+ Hele­nę, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Wojak 

Śro­da

(8.11.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Mar­ka Góral z Lipek Górnych
w mie­siąc po śmierci 

Msza św. wspól­na za zmarłych

Czwar­tek

(9.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

+ Marii i Łuka­sza Geł­don + zm. z rodziny 

++ Cze­sła­wa Kamiń­skie­go + rodzi­ców i teściów oraz
+ Jerze­go Brzezińskiego 

Pią­tek

(10.11.2023r.)

godz.17.00

godz. 18.00

Z podz. za łaski z proś­bą o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo Boże i zdro­wie dla Zofii i Andrze­ja w 12 r. ślubu 

++ Bro­ni­sła­wa i Izy­do­ra Brańka 

Sobo­ta

(11.11.2023r.)

Świę­to Niepodległości

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 18:00

+ + Lon­gi­na Zabroc­kie­go oraz Ger­tru­dę, Bro­ni­sła­wa i Kazi­mie­rza ( w 5 r. śm. Longina) 

++ Dama­ze­go Babiń­skie­go + dziad­ków oraz rodzi­ców chrzestnych 

++ rodzi­ców Gwiz­da­ła i Acker­man + Ire­nę Salewitz
i syna Roberta 

Nie­dzie­la

(12.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Anto­nie­go i Edmun­da Pie­sik ( r. śm. Antoniego )

 

godz. 10:00

+ + Annę, Igna­ce­go i Hen­ry­ka Babiń­skich oraz rodzeń­stwo i rodzi­ców z ob. stron 

 

godz. 11:30

+ + rodzi­ców Łucję i Fran­cisz­ka Szyn­gwel­skich oraz zm. z rodzi­ny Szyn­gwel­skich i Jaż­dzew­skich

Ogłoszenia duszpasterskie XXX Niedziela Zwykła — 29.10.2023 r.

 1. Ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go para­fial­ne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzi­siaj dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj łączy­my się z naszym Bogiem i brać­mi. Z dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Boga. 

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy wytrwa­le codzien­nie w paź­dzier­ni­ku modli­li się na różań­cu w Koście­le. Dzi­siaj pro­wa­dzi Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i wto­rek o 17.30. Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 17.30 i wto­rek o 17.00 pod­su­mo­wa­nie różań­ca dla dzie­ci (dzie­ci przy­no­szą swo­je książeczki).

 3. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świę­ty­mi w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 4. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i 14.00, po któ­rej odbę­dzie się pro­ce­sja na cmen­ta­rzu i modli­twy za zmar­łych. (pro­szę o zacho­wa­nie cha­rak­te­ru modli­twy i porządku) 

 6. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych od godzi­ny 13.00 do 16.00 ruch jed­no­kie­run­ko­wy: WJAZD — ul. Dłu­ga , WYJAZD ul. Kościel­na – ruchem będą kie­ro­wać stra­ża­cy. PARKINGI: 

 • na ul. Cichej udo­stęp­nio­no dział­kę na prze­ciw­ko cmen­ta­rza (dzię­ku­je­my Panu 

Ada­mo­wi Śpi­ca i Panu Soł­ty­so­wi za przygotowanie) 

 • na ul. Polnej 13 dział­ka – pose­sja Pana Jana Jarząbka 

 • przy Ple­ba­nii

 1. W czwar­tek wspo­mi­na­my Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych, jest to tak zwa­ny Dzień Zadusz­ny. Msze świę­te o godz. 8.15, 10.00 i o 18.00. O 17.30 róża­niec za zmarłych.

 2. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

 3. Podzię­ko­wa­nie:

 • Mło­dzie­ży, któ­ra uczest­ni­czy­ła w Reko­lek­cjach GPS, Pani Asi Kate­chet­ce i Szkole

 • Dzie­ciom i mło­dzie­ży z naszej Szko­ły wraz Nauczy­cie­la­mi za sprzą­ta­nie liści przy koście­le i na cmentarzu

 • Miesz­kań­com Gotel­pia i Przy­jaź­ni za posprzą­ta­nie kościoła 

 • Za deko­ra­cje w kościele 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca.

 • w czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z Mszami 

 • w pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej od godzi­ny 16.30 i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

 • w sobo­tę Msza św. i róża­niec z udzia­łem Róż Różańcowych.

 1. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę na opła­ce­nie wywo­zu śmie­ci z cmentarza

 2. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 3. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

Intencje mszalne

od 30 października do 5 listopada 2023 r.

 

Ponie­dzia­łek (30.10.2023r.)

godz.18.00

godz. 18:00

W I r. śm. Arka­diu­sza Kosec­kie­go + zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrowskich 

W inten­cji Para­fii i Parafian 

Wto­rek (31.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Fran­cisz­kę i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

Śro­da

(1.11.2023r.)

Uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych

godz. 8.15

godz. 10.00

godz. 14:00

+ rodzi­ców Zofię i Leona Fie­rek oraz + dziad­ków Wan­dę i Igna­ce­go Wąs 

+ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztor­mow­skich oraz zm. z rodzi­ny Wasi­niew­skich i Sztormowskich

 

W int. zmar­łych spo­czy­wa­ją­cych na naszym cmentarzu 

Czwar­tek

(2.11.2023r.)

DZIEŃ ZADUSZNY

godz. 8.15

godz.10.00

godz. 18:00

+ Urszu­lę i Wła­dy­sła­wa Łęgow­skich ( w r. śm. Urszu­li) + cór­ki Haliny 

+ rodzi­ców Wan­dę i Edmun­da Kaszu­bow­skich oraz Bogdana 

+ Tere­sę i Edmun­da Drew­czyń­skich (w 2 r. śm. Tere­sy) oraz za dziad­ków z ob. stron 

Pią­tek

(3.11.2023r.)

godz. 18.00

++ Marię i Leona Gełdon 

Sobo­ta

(4.11.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18:00

+ w 2 r. śm. Jana Rekow­skie­go i syna Adama 

++ Bru­no­na Chmie­lec­kie­go (w 16 r. śm.) rodzi­ców z ob. stron oraz za ks. Ana­sta­ze­go Lica 

Nie­dzie­la

(5.11.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leoka­dię i Jana Szmelter 

godz. 10:00

+ + Marię i Kazi­mie­rza Bor­kow­skich ( z oka­zji uro­dzin Kazi­mie­rza) oraz za Józe­fa Różek oraz dziad­ków z ob. stron 

godz. 11:30

+ Annę, Józe­fa Kreft oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron

Ogłoszenia duszpasterskie XXIX Niedziela Zwykła 22.10.2023 r.

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, w któ­rym będzie­my ota­czać modli­twą i wspar­ciem mate­rial­nym szcze­gól­nie tych, któ­rzy gło­szą Chry­stu­sa na wszyst­kich kon­ty­nen­tach świa­ta. Kolek­ta prze­zna­czo­na na misje.

 2. W kalen­da­rzu w tym tygodniu:

 • Pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka – 11 rocz­ni­ca nomi­na­cji Bisku­pa Pepliń­skie­go Ryszar­da Kasyny.

 • Sobo­ta 28 paź­dzier­ni­ka – Św. Szy­mo­na i Judy Tade­usza, Apostołów

 1. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (dzi­siaj pro­wa­dzą Róża św. Woj­cie­cha za tydzień Róża św. Jadwi­gi z Zim­nych Zdroi) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 (w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek o 16.30 w śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. W czwar­tek Mszy św. zbiór­ka ministrantów.

 3. Mło­dzież klas 8, przy­go­to­wu­ją­ca się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, będzie uczest­ni­czyć w Reko­lek­cjach Kereg­ma­tycz­nych w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Łęgu: 

 • W pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka od godz. 17.30

 • W sobo­tę 28 paź­dzier­ni­ka od godz. 9.00

Udział w reko­lek­cjach jest obowiązkowy

 1. Kolek­ta w przy­szłą nie­dzie­lę na opła­ce­nie wywo­zu kon­te­ne­ra śmie­ci z cmentarza.

 2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Wypo­min­ki za naszych zmar­łych – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w kościele.

 3. Sprzą­ta­nie kościo­ła w sobo­tę od 9.00 Pro­szę miesz­kań­ców Gotel­pia i Przyjaźni

 4. Cho­rych z sakra­men­ta­mi świę­ty­mi będę odwie­dzał przed Wszyst­ki­mi Świętymi
  w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka – pro­szę zgła­szać po Mszach św. 

 5. SPOWIEDŹ przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych będzie w ponie­dzia­łek 30 paź­dzier­ni­ka od 16.30 do 17.30.

 6. Porząd­ku­jąc gro­by naj­bliż­szych pro­szę pamię­tać o segre­ga­cji śmieci.
  Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO będzie moż­na skła­da od ponie­dział­ku na PRZYCZEPĘ. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go kon­te­ne­ra. Dzię­ku­ję za zrozumienie.

 7. Jest nowy numer Piel­grzy­ma oraz kalen­da­rze katolickie 

 • duże (z Mary­ją lub Papie­żem ) – 12 zł

 • małe – 6,50 — trój­dziel­ny — 12 zł. 

 1. Zmarł + Hen­ryk Gołuń­ski z Łęga l.73. Pogrzeb odbył się we wto­rek. Zmar­łe­go pole­caj­my Miło­sier­dziu Bożemu.

Intencje mszalne

od 23 do 29 października 2023 r.

Ponie­dzia­łek (23.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Anny Narloch w 7 r. śm.
+ rodzi­ców i rodzeństwa 

+ Jana Wojak ( w 3 r. śm.) oraz rodzi­ców z ob. str

Wto­rek (24.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc po śmierci
+ Miro­sła­wa Zblewskiego 

+ Bole­sła­wa, syna Ada­ma oraz rodzi­ców z ob. str ( z oka­zji rocz­ni­cy śm. Bolesława) 

Śro­da

(25.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Bogu­sła­wę Stel­mach ( w dniu urodzin)
oraz ojca Zbigniewa 

Czwar­tek

(26.10.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

+ Roma­na Grzen­kow­skie­go o łaskę życia wiecznego 

+ Tere­sy Duraj ( z oka­zji urodzin)

Pią­tek

(27.10.2023r.)

godz. 18.00

++ Mał­go­rza­tę i Leona Wal­kow­skich (w r. śm. Leona) 

Sobo­ta

(28.10.2023r.)

godz. 18:00

+ syna Ryszar­da, rodzi­ców z ob. stron i dziadków 

Chrzest : Szy­mon Fierek 

Nie­dzie­la

(29.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Jana Hal­l­man, synów Mar­ka i Witolda
( w 8 r. śm. Jana)

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Jadwi­gę Socha­czew­ską + rodzi­ców oraz teściów + Zyg­mun­ta i Cecy­lię Czapiewskich 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ + Aloj­ze­go i Tere­sę Leman ( w 7 r. śm. Aloj­ze­go)

Ogłoszenia duszpasterskie XXVIII Niedziela Zwykła 15.10.2023 r.

 1. Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 2. Dzi­siaj obcho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Wspie­ra­my naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek 16 paź­dzier­ni­ka – św. Jadwi­gi Ślą­skiej — dzień powo­ła­nia Jana Paw­ła II na Sto­li­cę Pio­tro­wą – Bogu dzię­ku­je­my za wie­lo­let­nią posłu­gę Papie­ża – Pola­ka, a jed­no­cze­śnie pro­si­my o jego wsta­wien­nic­two przed Bożym Tro­nem, aby­śmy wytrwa­li na wyty­czo­nej przez Nie­go drodze.

 • wto­rek 17 paź­dzier­ni­ka – Św. Igna­ce­go Antiocheńskiego

 • śro­da 18 paź­dzier­ni­ka — świę­to Świę­te­go Łuka­sza Ewan­ge­li­sty. Jest to dzień modlitw za pra­cow­ni­ków służ­by zdrowia.

 • czwar­tek 19 paź­dzier­ni­ka – bł. Jerze­go Popie­łusz­ki, kapłana 

Przy­pa­da Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych, jako wyraz hoł­du dla kapła­nów i innych osób duchow­nych, któ­re swo­ją posta­wą dały świa­dec­two męstwa i patriotyzmu.

 • pią­tek 20 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Kan­te­go, kapłana 

 • nie­dzie­la 22 paź­dzier­ni­ka — św. Jana Paw­ła II, 

 1. Przed nami kolej­ny różań­co­wy tydzień. Nie lek­ce­waż­my tego daru Opatrz­no­ści Bożej. Mat­ka Boża w swych obja­wie­niach wska­zu­je na róża­niec jako mistycz­ną broń i narzę­dzie Bożych zwy­cięstw. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (dzi­siaj pro­wa­dzą Roże z Jastrzę­bia a za tydzień Róża św. Woj­cie­cha) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 (w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję za ofia­ry skła­da­ne na kolek­tę remontową. 

 3. W czwar­tek zbiór­ka ministrantów.

 4. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 paź­dzier­ni­ka, w Koście­le będzie Nie­dzie­lą Misyj­ną. Naszą modli­twą i ofia­ra­mi na kolek­tę będzie­my wspie­rać misjonarzy.

 5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmarłych
  w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 6. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 7. Jest nowy numer Pielgrzyma. 

Inten­cje mszal­ne od 16 do 22 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (16.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Jana Hal­l­man w r. śm. + syna Mar­ka i Witolda 

Wto­rek (17.10.2023r.)

godz. 18:00

+ Zdzi­sła­wa Pry­chła (w I r. śm.) 

Śro­da

(18.10.2023r.)

godz. 18:00

++ zmar­łych Człon­ków z Róży Różań­co­wej p. w. Zwia­sto­wa­nia N.M.P z Buko­wej Góry oraz ich rodzin. Za zmar­łych: Zofie Hof­man, Joan­nę Rostan­kow­ską, Elż­bie­tę Narloch, Wan­dę Gref­ka, Zyg­mun­ta Gref­ka, Sta­ni­sła­wę Gór­no­wicz, Cecy­lię Paz­da, Łucję Andre­ar­czyk, Kry­sty­nę Czarnowską 

Czwar­tek

(19.10.2023r.)

godz.17.00

godz. 18:00

W 5 r. śm. Ojca Leona Kołat­ka i mamy Anny 

+ męża Janu­sza Goli­mow­skie­go z ok. r. śm.
+ Ire­ny Dysarz 

Pią­tek

(20.10.2023r.)

godz. 18.00

++ Jana i Cecy­lię Bie­sek + Sta­ni­sła­wa i Ire­nę Ważyń­skich oraz ich rodziców 

Sobo­ta

(21.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

+ Ste­fa­nii i Wła­dy­sła­wa Ostrow­skich (w 15 r. śm. Wła­dy­sła­wa) + zm. rodzi­ców z ob. stron oraz
+ Cze­sła­wę Kwaśniewską 

Msza św. jubi­le­uszo­wa w 40 r. ślu­bu Tere­sy i Andrze­ja Wasi­niew­skich – z podz. za łaski z proś­bą o bł. Boże i zdrowie 

+ Mar­tę i Wan­dę Stor­mow­skich i ich rodziców 

Nie­dzie­la

(22.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Mar­tę, Leona i Bole­sła­wę Hoppe 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Agniesz­kę, Bro­ni­sła­wa i Jana Mokwa ( w 30 r. śm. Bro­ni­sła­wa) oraz
+ Wero­ni­kę i Tade­usza Znanieckich 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Ger­tru­dę Gali­kow­ską

Ogłoszenia duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2023 r.

 1. Róża­niec towa­rzy­szy nam w chwi­lach rado­ści i trud­nych doświad­czeń. Roz­wa­ża­jąc tajem­ni­ce z życia Jezu­sa i Maryi, w różań­co­we dzie­siąt­ki wpla­ta­my wszyst­kie nasze spra­wy oso­bi­ste, spra­wy naszych rodzin, naro­du, Kościo­ła, całej ludz­ko­ści. W ten spo­sób pro­sta modli­twa różań­co­wa pul­su­je naszym życiem. Nabo­żeń­stwa różańcowe
  w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00 (pro­wa­dzi Róża św. Anny z Łęga a 15 paź­dzier­ni­ka Roże z Jastrzę­bia) W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30 ( w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czą kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia). Dla dzie­ci w ponie­dzia­łek, śro­dę i pią­tek o 17.00.

 2. Dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy modli­li się na Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu
  w czwar­tek oraz dzię­ku­ję Różom Różań­co­wym za sobot­nią modli­twę i spotkanie. 

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • czwar­tek 12 paź­dzier­ni­ka – bł. Hono­ra­ta Koźmińskiego 

 • sobo­ta 14 paź­dzier­ni­ka — św. Mał­go­rza­ty Ala­co­que, dziewicy 

 • Nie­dzie­la 15 paź­dzier­ni­ka — św. Tere­sy od Jezusa 

 1. W sobo­tę, 14 paź­dzier­ni­ka, naszą pamię­cią obej­mu­je­my nauczy­cie­li, wychowawców
  i wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w dzie­ło wycho­wa­nia mło­de­go poko­le­nia. Wspie­raj­my ich naszą życz­li­wo­ścią, a przede wszyst­kim pły­ną­cą z ser­ca gorą­cą modlitwą.

 2. 15 paź­dzier­ni­ka — dzień ten obcho­dzo­ny jest jako Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Będzie­my wspie­rać naszą modli­twą wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li dzieci.

 3. W przy­szłą nie­dzie­lę, 15 paź­dzier­ni­ka, będzie­my prze­ży­wa­li kolej­ny Dzień Papie­ski pod hasłem „Jan Paweł II cywi­li­za­cja życia”. Modli­twą i ofia­ra­mi do puszek będzie­my mogli wes­przeć Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Zbiór­kę prze­pro­wa­dzi mło­dzież do bierz­mo­wa­nia pod­pie­ką Pani Katechetki.

 4. Po usta­le­niu z Radą Para­fial­ną kolek­ta 3 nie­dzie­li mie­sią­ca będzie tzw. kolek­tą remon­to­wą — szcze­gól­nie z prze­zna­cze­niem na remont dachu kościoła.

 5. We wto­rek po Mszy św. zbiór­ka ministrantów. 

 6. W nie­dzie­lę 15 paź­dzier­ni­ka po Mszy św. o godz. 11.30 spo­tka­nie dzie­ci do I komunii 

 7. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. Pra­gnie­my pamię­tać o naszych zmar­łych w modli­twie. Wypo­min­ki – jed­no­ra­zo­we, rocz­ne oraz na Msze św. wspól­ne za zmar­łych, a tak­że ofia­ry od gro­bu za cało­rocz­ne uży­wa­nie wody na cmen­ta­rzu — moż­na skła­dać przed Msza­mi św. w koście­le. Kart­ki wspo­min­ko­we wyło­żo­ne są na stoliku
  w środ­ko­wym ganku.

 8. Na cmen­ta­rzu zosta­ły usta­wio­ne koszę do segre­ga­cji śmie­ci. Do ZIELONEGO PROSZĘ wrzu­cać TYLKO SZKŁO a do ŻÓŁTEGO TYLKO PLASTIK. LIŚCIE, STARE KWIATY I WSZELKIE ODPADY NATURALNE tzw. BIO skła­da­my przy meta­lo­wym kon­te­ne­rze. Pozo­sta­łe deko­ra­cje z two­rzyw sztucz­nych wrzu­ca­my do meta­lo­we­go pojem­ni­ka. Pro­szę nie wrzu­cać do pojem­ni­ka na śmie­ci ele­men­tów beto­no­wych ze sta­rych pomni­ków, ani nie skła­do­wać ich przy ogro­dze­niu cmen­tar­nym. To rodzi­na zobo­wią­za­na jest wywieźć we wła­snym zakre­sie sta­re ele­men­ty nagrobków
  z cmentarza. 

 9. Jest jesz­cze Pielgrzym. 

Inten­cje mszalne 

od 9 do 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. 

 

Ponie­dzia­łek (9.10.2023r.)

godz. 18:00

++ Józe­fa i Wła­dy­sła­wę Prą­dzyń­skich oraz rodzi­ców i krew­nych z oboj­ga stron 

Wto­rek (10.10.2023r.)

godz. 18:00

+ żony Zdzi­sła­wy Krzo­ska (w VI r. śm.) 

Śro­da

(11.10.2023r.)

godz. 18:00

++Boże­nę Brzo­skow­ską (w 8 r. śm.) oraz rodzi­ców chrzest­nych Marię i Henryka 

Czwar­tek

(12.10.2023r.)

godz. 18:00

w I r. śm. + Jadwi­gi Glaner 

++ Win­cen­te­go i Edmun­da + wnu­ka Arkadiusza
+ zm. z rodzi­ny Gla­ner i Jamrockich 

Pią­tek

(13.10.2023r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa + Jadwi­gi Meca z Lipek Gór­nych — w mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(14.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 15.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Tere­sy Krzo­ska ze Złe­go Mię­sa w mie­siąc po śmierci 

Msza św. ślub­na: Beata Kosobucka 

Artur Beh­rendt

++ Euge­niu­sza Hel­ta cór­kę Ilonę
oraz zm. z rodzi­ny Hel­ta i Szczodrowskich 

Nie­dzie­la

(15.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Leona Muszar­skie­go ( w r.śm.) i rodziców

z oboj­ga stron 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Marię Che­rek ( 8 r. śm.) oraz męża Jana 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

+ Cze­sła­wa Sikor­skie­go ( w II r. śm.) 

Ogłoszenia duszpasterskie XXVI Niedziela Zwykła 1.10.2023 r.

 1. Dziś pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki, bio­rąc do rąk róża­niec, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00. W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. o 17.30. Dla dzie­ci w tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek i śro­dę o 17.00 i w pią­tek o 17.30.

 2. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi może nas Kościół obdarzyć.

 3. Dziś wspo­mnie­nie Świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, któ­ra jest patron­ką misji kato­lic­kich, w całym Koście­le obcho­dzi­my Dzień Misyj­ny Sióstr Zakon­nych. Są jesz­cze „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 4. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • ponie­dzia­łek — 2 paź­dzier­ni­ka — wspo­mnie­nie Świę­tych Anio­łów Stróżów

 • śro­da 4 paź­dzier­ni­ka – św. Fran­cisz­ka z Asyżu. 

 • czwar­tek 5 paź­dzier­ni­ka –św. Faustyny 

 • sobo­ta 7 paź­dzier­ni­ka – Naj­święt­szej Maryi Różań­co­wej — patro­nal­ne świę­to Róż Różańcowych. 

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca. 

 • W I czwar­tek modli­twy o powo­ła­nia i za kapła­nów w łącz­no­ści z modli­twą różań­co­wą o godzi­nie 17.30 . Od 19 do 20 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu ze św. Faustyną.

 • W pią­tek oka­zja do spo­wie­dzi I piąt­ko­wej dla dzie­ci i mło­dzie­ży od godzi­ny 16.00 i o 17.30 wspól­ny różaniec.

 • W sobo­tę na Mszę św. o godzi­nie 8.00 i róża­niec zapra­szam Wszyst­kie Róże Różańcowe.

 1. Para­fia p.w. św. Marii Mag­da­le­ny w Czer­sku orga­ni­zu­je wyjazd na Kon­gres Różań­co­wy w Pel­pli­nie 7 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Koszt wyjaz­du 20 zł. Wyjazd z Łęga ok 9.10 Infor­ma­cje i zapi­sy — ks. Mate­usz Prycz­kow­ski tel. 690 521 561 

 2. We wto­rek o 19.30 spo­tka­nie Rady Parafialnej. 

 3. Jest nowy numer Pielgrzyma 

Inten­cje mszalne 

od 2 do 8 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (2.10.2023r.)

godz. 18:00

++ rodzi­ców Kazi­mie­rę i Jana Krzo­ska (z oka­zji ur. Kazimiery ) 

Wto­rek (3.10.2023r.)

godz. 18:00

+ męża Zeno­na Stop­pa w 4 r. śm. + syna Pawła
+ Mamę Hele­nę Troka 

Śro­da

(4.10.2023r.)

godz. 18:00

++Ire­nę i Bru­no­na Duszyńskich
( w dniu ur. Brunona ) 

Czwar­tek

(5.10.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

+ Zofii Fie­rek – int. od Żywe­go Różańca
w św. Anny z Łęga 

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du pogrze­bo­we­go Babiń­ski za zmar­łych we wrześniu 

Pią­tek

(6.10.2023r.)

godz. 18.00

+ Msza św. zbio­ro­wa za + Hil­de­gar­dy Tra­wic­kiej mie­siąc po śmierci 

Sobo­ta

(7.10.2023r.)

godz.8.00

godz. 18:00

+ + zm. Człon­ki­nie Żywe­go Różań­ca z Kęszy 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z proś­bą o dal­sze bł. Boże w 50 – tą rocz­ni­cę małżeństwa 

Chrzest : Woj­ciech Piotr Gełdoń 

Nie­dzie­la

(8.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ger­tru­dę i Józe­fa Orent oraz Marię i Tomasza 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Jadwi­gę i Augu­sty­na Gieł­don oraz Tade­usza Błocińskiego 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

++ Artu­ra, Cecy­lię + Wła­dy­sła­wa, Zyg­mun­ta Paz­da oraz Regi­nę Przy­byl­ską i August­na Stro­mow­skie­go ( w 11 r. św. Artura ) 

Chrzest: Apo­lo­nia Augustyn