Intencje mszalne Od 22 do 28 lipca 2024 r.

Ponie­dzia­łek

(22.7.2024.)

 

godz. 16.30

 

 

godz. 17.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Marii Skwarek 

+ Hele­ny Gor­no­wicz (z domu Wasi­nie­ska) w 4 r. śm.
+ męża Czesława 

Wto­rek (23.7.2024r.)

godz. 17.30

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jani­ny Onezorge 

+ Jana Glisz­czyń­skie­go + zm. z rodzi­ny Glisz­czyń­skich oraz zm. z rodzi­ny Ropkowskich 

Śro­da

(24.7.2024r.)

godz.17.30

 

 

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Jadwi­gi Cieślińskiej 

+ rodzi­ców Hele­ny i Dawi­da Sikor­skich oraz dziad­ków z ob. stron w r. śm. Heleny 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób z Będź­mie­ro­wic, Łąg – Kolo­nii pod Czersk i Łęga z ul. Choj­nic­kiej przyj­mu­ją­cych Maryi 

Czwar­tek

(25.7.2024r.)

 

godz. 17.00

 

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Jerze­go Berendt w 28 r. śm. 

Pią­tek

(26.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Annę Krzo­ska z ok. imie­nin i urodzin 

 

Sobo­ta

(27.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Moni­kę i Jana Gali­kow­skich i ich rodziców 

XVII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(28.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

 

godz. 11:30

+ Mar­ty, Leona, Bole­sła­wy Hoppe 

+ Urszu­li i Wła­dy­sła­wa Łengowskich
+ Hali­ny Malinowskiej 

+ Paw­ła Odya + rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

Sakra­ment Chrztu: Tobiasz Rostankowski 

Intencje mszalne od 7 do 14 lipca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(8.7.2024r.)

 

godz. 18.00

+ Janu­sza Kie­drow­skie­go w I r. śm. 

Wto­rek (9.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Marii, Mie­czy­sła­wa, Hen­ry­ka Leczek
+ zm. z rodzi­ny Leczek 

Śro­da

(10.7.2024r.)

godz. 18.00

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże dla Agniesz­ki i Janu­sza w 20 r. ślubu 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.7.2024r.)

godz. 17.00

godz.18:00

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu

+ Zofii i Alfon­sa Ossowskich 

Pią­tek

(12.7.2024r.)

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Kamińskiego
+ rodzi­ców i teściów oraz rodzeństwo 

Sobo­ta

(13.7.2024r.)

godz.8.00

 

 

 

 

godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Ire­ny Hallman

Róża­niec fatimski 

Z podz. za łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie dla Ali­cji i Sta­ni­sła­wa z oka­zji 48 r. ślubu 

+ Tere­sy i Aloj­ze­go Sztromowskich . 

Sakra­ment Chrztu św. : Oskar Wotkowski 

XV Nie­dzie­la

Zwy­kła

(14.7.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Sta­ni­sła­wa Meger w 36 r. śm. 

+ Józe­fę i Jana Połe­tek + zm. z rodziny 

+ Jana Narloch + jego rodzi­ców Hele­nę i Józe­fa oraz Łucję i Fran­cisz­ka Szyngwelskich 

Intencje mszalne od 23 do 30 czerwca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek

(24.6.2024.)

Naro­dze­nia św. Jana Chrzciciela 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Ojca Jana i bra­ta Lesz­ka Eber­tow­skich w 2 r. śm. Jana iw 7 r. śm. Leszka 

Z oka­zji imie­nin + Jana Bor­chardt i żony Gertrudy 

Wto­rek (25.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Jana i Marię Che­rek + rodzi­ców z ob. stron 

Śro­da

(26.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Andrze­ja Sprę­ga + rodzi­ców z ob. stron 

Czwar­tek

(27.6.2024r.)

Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy 

godz. 17.00

godz.18:00

+ Marii i Józe­fa Szulc 

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i róża­niec fatimski

+ rodzi­ców i teściów z rodzin Andrze­jew­skich i Jasińskich 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Lipek Dol­nych, Zawa­dy i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi

Pią­tek

(28.6.2024r.)

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa i syna Ada­ma z oka­zji uro­dzin Bolesława 

Sobo­ta

(29.6.2024r.)

Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła

godz.8.00

godz. 17.00

godz. 18.00

W inten­cji bycia uży­tecz­nym narzę­dziem Maryi oraz o dobrą śmierć z oka­zji wspo­mnie­nia patronów 

W int. Kami­li z podz. z proś­bą o bł. Boże i opie­kę Mat­ki Bożej z oka­zji 40 – tych urodzin 

+ Zbi­gnie­wa Sikor­skie­go z oka­zji urodzin 

XIII Nie­dzie­la

Zwy­kła

(30.6.2024r.)

godz.8:15

 

godz. 10:00

 

godz. 11:30

+ Józe­fa Wensier­skie­go w 6 r. śm. 

+ Paw­ła Cieślińskiego 

+ Sio­strę Zakon­ną Wła­dy­sła­wę Wasi­niew­ską oraz zm. z rodzi­ny Sztor­mow­skich i Wasiniewskich 

Intencje mszalne od 6 do 12 maja 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (6.045.2024.)

 

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Jana Wojak z ok. uro­dzin + rodzi­ców Zofię i Ludwika 

+ Bogu­sła­wy Stel­mach + Ojca Zbigniewa
+ babć i dziadków

Wto­rek (7.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Leonar­dę, Mak­sy­mi­lia­na, Bole­sła­wa Kliczkowskich 

Śro­da

(8.5.2024r.)

godz. 18.00

+ Ire­nę, Zdzi­sła­wę Krzo­ska oraz + rodzi­ców z ob. stron 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin, osób ze Złe­go Mię­sa, Sołec­twa Gotelp i Łęga przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(9.5.2024r.)

godz. 18:00

+ Marię i Edmun­da Bakhaus
+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron
+ Sta­ni­sła­wa i Sta­ni­sła­wę Świ­der oraz zm. z rodziny 

Pią­tek

(10.5.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa od Zakła­du Pogrze­bo­we­go za zmar­łych w kwietniu 

+ Marii i Edwar­da Libi­szew­skich i Ryszarda
( 10 r. śm. Marii) 

Sobo­ta

(11.5.2024r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śmier­ci i pogrzebu
+ Elż­bie­tę Magulską 

 

+ Mar­tę i Ana­sta­ze­go Fierek 

Chrzest: Han­na Pachulska 

VII Nie­dzie­la

Wiel­ka­noc­na Uro­czy­stość Wniebo-

wstą­pie­nia (12.5.2024r.)

godz.8:15

+ Ste­fa­nię i Ste­fa­na Czapieskich
+ Cecy­lię i Ber­nar­da Makowskich 

godz. 10:00

+ Leona Muszar­skie­go i rodzi­ców z ob. stron 

godz. 11:30

+ Marię Jarzom­bek w 1 r. śm. + rodzi­ców Jana i Wan­dę + sio­strę Krystynę 

Intencje mszalne od 8 do 14 kwietnia 2024 r.

Ponie­dzia­łek Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia NMP 

(8.04.2024.)

 

godz. 8.15

+ Fran­cisz­ki i Wła­dy­sła­wa Olszonowicz 

 

godz. 18.00

+ Roma­na Resz­ka w 1 r. śm. 

Wto­rek (9.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Marze­ny Pru­skiej w 1 r. śm. + Ojca Brunona 

+ Wale­rii i Edmun­da oraz zm. z rodzi­ny Pesik 

Śro­da

(10.4.2024r.)

godz. 8.00

O zdro­wie i bł. Boże dla Człon­ków Róży Zwia­sto­wa­nia NMP z Buko­wej Góry oraz o wytrwa­łość w modli­twie różańcowej

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w inten­cji rodzin z Złe­go Mię­sa przyj­mu­ją­cych Iko­nę Maryi 

Czwar­tek

(11.4.2024r.)

godz. 18:00

+ Edmun­da, Wan­dę i Zeno­na Redlar­skich w 12 r. śm. Edmunda. 

Pią­tek

(12.4.2024r.)

godz. 18.00

+ Marian­nę i Leona Banach 

Sobo­ta

(13.4.2024r.)

godz. 17.00

godz. 18.00

+ Bole­sła­wa Babiń­skie­go w 1 r. śm. + rodzi­ców z ob. stron + wnucz­kę Oliwię 

+ Aloj­ze­go i Tere­sę Sztormowskich 

Nie­dzie­la Miłosierdzia
Boże­go (14.4.2024r.)

godz.8:00

+ Andrze­ja Narloch + Ojca Zyg­mun­ta w dniu urodzin 

godz. 10:00

+ Dama­ze­go i Zbi­gnie­wa Babińskich 

+ rodzi­ców i rodzeń­stwo z ob. stron 

godz. 11:30

+ Ksa­we­rię i Józe­fę Galikowskich 

Chrzest: Grze­gorz Wie­sław Orlikowski 

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024r

Apel Prze­wod­ni­czą­ce Epi­sko­pa­tu Pol­ski do modli­twy za ojczyznę

 1. Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na „Ad Gen­tes” pod hasłem „W Koście­le jeste­śmy wspól­no­tą misyj­ną”. Zbiór­ka do puszek na rzecz pol­skich misjonarzy.

 2. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zachę­ca, aby całe rodzi­ny i para­fie zaan­ga­żo­wa­ły się w akcję „Skar­bon­ka miło­sier­dzia”. W tym roku nasza jał­muż­na wspie­ra remont i wypo­sa­że­nie ochron­ki para­fial­nej dla dzie­ci w Gusap (die­ce­zja Madang) w Papui Nowej Gwi­nei, gdzie posłu­gę peł­ni pocho­dzą­cy ze Skar­szew ks. Michał Szulc.

 3. Cari­tas Die­ce­zji Pel­pliń­skiej zbie­ra 1,5% podat­ku razem z Cari­tas Pol­ska. Pro­si­my o prze­ka­zy­wa­nie 1,5% podat­ku docho­do­we­go na rzecz Cari­tas Pol­ska (któ­ra następ­nie prze­ka­że je naszej die­ce­zji). Numer KRS 0000198645. Zebra­ne środ­ki zosta­ną prze­zna­czo­ne na zakup łóżek rehabilitacyjnych.

 4. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek o 17.00.

 5. W czwar­tek o 18.30 spo­tka­nie Wspól­no­ty KSM – u pod wezwa­niem bł. Car­lo Acutisa. 

 6. Dro­ga Krzy­żo­wa w piątek: 

  • dla dzie­ci o godz. 16.00

  • dla wszyst­kich o 17.30 w łącz­no­ści z Mszą św. wieczorną 

Gorz­kie Żale w nie­dzie­lę po Mszy świę­tej o godz. 8.15

Znajdź­my czas, aby uczest­ni­czyć w tych nabo­żeń­stwach, albo­wiem dzię­ki nim może­my głę­biej prze­żyć tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia nasze­go Pana i lepiej rozu­mieć Jego nie­skoń­czo­ną miłość do każ­dej i każ­de­go z nas. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na zyskać odpust zupełny.

 1. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją Dni Eucha­ry­stycz­ne: I pią­tek i sobota:

 • W pią­tek ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i oka­zja do spo­wie­dzi od 16.30 do Dro­gi Krzy­żo­wej o 17.30. Będzie­my prze­pra­szać Ser­ce Jezu­sa za wszel­ki brak miło­ści, za lek­ce­wa­że­nie daru Boże­go miło­sier­dzia i pro­sić o łaskę nawró­ce­nia dla sie­bie i dla tych, któ­rzy Pana Boga prze­pra­szać nie chcą.

 • W sobo­tę zapra­szam na Mszę św. i róża­niec Róże Różańcowe.

 1. Spo­tka­nie z dzieć­mi do I Komu­nii Św. za tydzień w Nie­dzie­lę po Mszy św. o godzinie11.30

 2. Nasze para­fial­ne i szkol­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od IV Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu czy­li od 10 do 13 mar­ca. Pro­szę zapla­no­wać i zare­zer­wo­wać sobie czas. 

 3. Zmar­ła w minio­nym tygo­dniu + Oli­wia Babiń­ska pocho­dzą­ca z Łęga zamiesz­ka­ła w Gdań­sku Pogrzeb odbył w sobo­tę. Zmar­łą poleć­my Miło­sier­dziu Bożemu.

 4. Zapo­wiedź przedślubna: 

Inten­cje mszal­ne Od 25 lute­go do 3 mar­ca 2024 r.

 

Ponie­dzia­łek (26.2.2024r.)

godz. 18.00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Jana Langowskiego 

Wto­rek (27.2.2024r.)

godz. 18.00.

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu
+ Marii Wajdzik 

Śro­da

(28.2.2024r.)

godz. 18.00

+ Roma­na Redzim­skie­go z ok. urodzin
+ +rodzi­ców Apo­lo­nię i Augu­sty­na oraz rodzeństwo 

Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy – w int. rodzin przyj­mu­ją­cych Mary­ję w cza­sie peregrynacji 

Czwar­tek

(29.2.2024r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa w mie­siąc od śm. i pogrzebu

+ Zeno­na Żabińskiego 

Pią­tek

(1.3.2024r.)

godz.16.00

godz. 17.30

godz. 18.00

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 

+ Józe­fa Kurowskiego 

Sobo­ta

(2.3.2024r.)

godz. 8.00

godz. 16.00

godz. 18.00

+ Cze­sła­wa Waj­dzi­ka w 24 r. śm. oraz zm. z rodziny 

Z podz. za ode­bra­ne łaski z pr. o bł. Boże i zdro­wie z oka­zji 70 – tych uro­dzin Ali­cji i Stanisława 

+ Cze­sła­wa Krau­ze i rodzi­ców z ob. stron 

III Nie­dzie­la

Wiel­kie­go Postu (3.2.2024r.)

godz. 8:15

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go w 2 r. śm. 

GORZKIE ŻALE

godz. 10:00

+ Hali­ny i Sta­ni­sła­wa Sowiń­skich w 5 r. śm. Haliny 

godz. 11:30

+ Jadwi­gę i Józe­fa Połom + Marię Warczak
+ Ali­cji Hassa 

Chrzest: Han­na Gna­ciń­ska

Ogłoszenia duszpasterskie XXV Niedziela Zwykła — 24.09.2023 r.

 1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Modli­twą wspie­ra­my wszyst­kich, któ­rzy z powo­du woj­ny, prze­śla­do­wań i innych trud­no­ści musie­li opu­ścić rodzin­ny kraj, aby doświad­cza­li życz­li­wo­ści i odpo­wied­niej pomo­cy w nowych środowiskach.

 2. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • wto­rek 26 wrze­śnia – św. Kosmy i Damia­na, męczenników 

 • śro­da 27 wrze­śnia – św. Win­cen­te­go a Pau­lo, kapłana 

 • czwar­tek 28 wrze­śnia – św. Wacła­wa, męczen­ni­ka i bł. Micha­ła Sopoć­ki, spo­wied­ni­ka św. Faustyny 

 • pią­tek 29 wrze­śnia-Świę­tych Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła Archaniołów 

 • sobo­ta 30 wrze­śnia – św. Hie­ro­ni­ma, kapłana

 • nie­dzie­la 1 paź­dzier­ni­ka — św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus 

 1. We wto­rek po Mszy św. w koście­le zbiór­ka ministrantów. 

 2. W nie­dzie­lę 1 paź­dzier­ni­ka na Mszy św. o 11.30 poświę­ce­nie różań­ców dla dzieci
  do I komu­nii św. i potem spo­tka­nie rodziców. 

 3. W Nie­dzie­lę roz­po­czy­na się mie­siąc paź­dzier­nik. Nabo­żeń­stwa różań­co­we w nie­dzie­lę po Mszy św. 10.00. W tygo­dniu w łącz­no­ści z wie­czor­ną Mszą św. 

 4. Jest jesz­cze nowy numer Piel­grzy­ma i „Kalen­da­rze misyj­ne” na 2024 r.

 5. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślubu. 

Inten­cje mszalne 

od 25 wrze­śnia 1 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Ponie­dzia­łek (25.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Marię i Edmun­da Bac­khaus ( w r. uro­dzin Edmunda) 

Wto­rek (26.09.2023r.)

godz. 17.00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Zofię Fier­ke mie­siąc po śmierci 

+ Ste­fa­na Zabroc­kie­go ( 6 rocz­ni­ca śm.)

Śro­da

(27.09.2023r.)

godz. 18:00

++Tade­usza Oller, rodzi­ców i bra­ta Jerzego 

Czwar­tek

(28.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Wacła­wa Klicz­kow­skie­go ( w dniu imienin) 

Pią­tek

(29.09.2023r.)

godz. 18.00

+ Ali­cji Cza­piew­skiej w 5 r. śm. + Ojców z ob. stron + szwa­grów + cór­ki Urszul­ki Wiśniewskiej

 

Sobo­ta

(30.09.2023r.)

godz.8.00

godz. 18:00

+ Hele­ny Babiń­skiej od Człon­kiń Róży Żywe­go Różań­ca św. Anny z Łęga

++ Leoka­dię Fle­ming ( w 11 r. śm. ) + męża Kon­ra­da oraz synów Edmun­da i Tadeusza 

Chrzest : Fran­ci­szek Prill 

Nie­dzie­la

(1.10.2023r.)

godz. 8:15

+ + Ste­fa­nię i Wacła­wa Kujawskich 

godz. 10:00

godz. 11.00

+ + Danu­tę Sta­rus i Toma­sza Mazur oraz rodzi­ców z ob. stron 

Nabo­żeń­stwo Różańcowe 

godz. 11:30

++ Tere­sę i Aloj­ze­go Sztormowskich 

Ogłoszenia duszpasterskie Odpust parafialny narodzenia Najświętszej Maryi Panny 10.09.2023 r.

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my nasz para­fial­ny Odpust ku czci Naro­dze­nia N.M.P. Witam ser­decz­nie wszyst­kich para­fian i miłych gości. Niech Mary­ja, patron­ka naszej para­fii wsta­wia się za nami, wypra­sza potrzeb­ne łaski w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i parafialnym. 

 • Tra­dy­cyj­nie w prze­rwach mię­dzy Msza­mi św. obcho­dzi­my ołtarz z bła­gal­ną modli­twą w inten­cji naszej Ojczy­zny. Zyska­ne odpu­sty może­my ofia­ro­wać za pole­głych i pomor­do­wa­nych pod­czas II woj­ny światowej.

 • Po Mszy o godzi­nie 11.30 bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go i nasion. 

 1. Uro­czy­stej Sumie Odpu­sto­wej będzie prze­wod­ni­czył ks. Piotr Pru­ski — Prze­wod­nik pie­szej piel­grzym­ki na Jasną Górę – gru­py Kociewie. 

 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Pol­ska będzie świad­kiem histo­rycz­ne­go wyda­rze­nia – beaty­fi­ka­cji Józe­fa i Wik­to­rii Ulmów oraz ich sied­mior­ga dzie­ci, pol­skiej rodzi­ny, któ­ra zosta­ła zamor­do­wa­na w cza­sie II woj­ny świa­to­wej za ukry­wa­nie Żydów.

 3. W kalen­da­rzu liturgicznym:

 • wto­rek 12 wrze­śnia – Naj­święt­sze­go Imie­nia Maryi 

 • śro­da 13 wrze­śnia – św. Jan Chry­zo­stom, biskupa 

 • czwar­tek 14 wrze­śnia — świę­to pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Św. Krzyż to znak zba­wie­nia – znak mojej wia­ry. Czy za każ­dym razem, gdy go czy­nię, robię to z peł­ną świadomością? 

 • pią­tek 15 wrze­śnia –Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Bolesnej

 • sobo­ta 16 wrze­śnia – św. Kor­ne­liu­sza, papie­ża i Cyprian, biskupa 

 1. Za tydzień Dożyn­ki Die­ce­zjal­ne w Luba­niu. Msza św. o godz. 11.00

 2. W przy­szłą nie­dzie­le kolek­ta prze­zna­czo­na na wywóz śmie­ci z cmentarza. 

 3. We wto­rek po Mszy św. w koście­le spo­tka­nie kan­dy­da­tów na ministranta 

 4. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 11.30 w koście­le spo­tka­nie kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia ze szkół ponadpodstawowych. 

 5. Biu­ro para­fial­ne będzie czynne: 

  • Wto­rek – czwar­tek – sobo­ta – 8.30 – 9.30

  • Od wtor­ku do piąt­ku po wie­czor­nej Mszy św. 

 1. Jest jesz­cze nowy numer Pielgrzyma 

 2. Oso­by, któ­re pla­nu­ją zawrzeć mał­żeń­stwo sakra­men­tal­ne w roku przy­szłym, pro­szo­ne są, aby do koń­ca wrze­śnia zgło­si­ły się do biu­ra para­fial­ne­go w celu omó­wie­nia przy­go­to­wa­nia do ślu­bu. Zachę­ca­my narze­czo­nych, żeby uczest­ni­czy­li w jesien­nych ter­mi­nach Week­en­dów dla narze­czo­nych oraz Spo­tkań dla narze­czo­nych, rów­nież jeże­li ślub jest zapla­no­wa­ny na lato”

Intencje mszalne od 11 do 17 września 2023 r. 

 

Ponie­dzia­łek (11.09.2023r.)

godz. 18:00

++ Geno­we­fę i Cze­sła­wa Berendt oraz rodzi­ców z oboj­ga stron 

Wto­rek (12.09.2023r.)

godz.17:00

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa za + Mał­go­rza­tę Pozor­ską z Łąg – Kolo­ni mie­siąc po śmierci 

++ Ste­fa­nię i Hen­ry­ka Pestka 

Śro­da

(13.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Bar­ba­rę i jej męża Ada­ma i dzie­ci (w r. uro­dzin Barbary) 

Czwar­tek

(14.09.2023r.)

godz. 18:00

Msza św. zbio­ro­wa + Marię Geł­don z Gra­bo­wa Kościer­skie­go w mie­siąc po śmierci

Pią­tek

(15.09.2023r.)

godz. 18.00

++ Jerze­go Krzo­ska i Jana Wojdak 

Sobo­ta

(16.09.2023r.)

godz. 18:00

+ Jana Kurowskiego 

Nie­dzie­la

(17.09.2023r.)

godz. 8:15

+ Hen­ry­ka Kubisz (w rocz­ni­cę śm. i dniu urodzin)

godz. 10:00

+ + Leoka­dię i Bro­ni­sła­wa Klo­ska, syna Zbi­gnie­wa i Kazi­mie­rza Wesołowskiego 

godz. 11:30

+ Cecy­lię i Micha­ła Żali­kow­skich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.08.2023r.

 1. Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy pomo­gli w przy­go­to­wa­niu kościo­ła do odpu­stu Prze­mie­nie­nia Pańskiego:
 • Pra­gnę podzię­ko­wać miesz­kań­com ul. Dłu­giej, Kościel­nej, Choj­nic­kiej i Jastrzę­bia któ­rzy pomo­gli przy sprzą­ta­niu naszej świą­ty­ni oraz pani Łan­gow­skiej ze Złe­go Mięsa,
 • Pani Mar­cie Acker­mann za deko­ra­cję w kościele,
 • Paniom nio­są­cym cho­rą­gwie pod­czas pro­ce­sji eucharystycznej,
 • Pani Krzo­ska z Zawa­dy za pięk­ną girlandę
 • Dru­hom OSP ze Złe­go Mię­sa, któ­rzy nie­śli baldachim.
 • Wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w przy­go­to­wa­nie pięk­nej opra­wy poże­gnal­nej, poczę­stun­ku dla para­fian , panom spon­so­rom, dele­ga­cjom, za wszel­kie dary i życzenia
 1. Uro­czy­stość dożyn­ko­wą w naszej para­fii, obcho­dzić będzie­my 3 wrze­śnia pod­czas Mszy św. o godz. 11.30 .
 2. Odpust w naszym deka­na­cie: we wto­rek – para­fia Odry – suma o godz. 12.00
 1. We wto­rek Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P. Msze św. w porząd­ku nie­dziel­nym: 8.15.,10.00, 11.30 .
 1. Cza­so­pi­sma:…………
 2. Pogrzeb śp. Marii Gieł­don z Gra­bo­wa Kościer­skie­go w ponie­dzia­łek o godz. 11.00

INTENCJE MSZY ŚW.

Ponie­dzia­łek

(14.08.2023r.)

godz.11.00

godz. 17.00

godz.18.00

+ Pogrzeb śp. Marii Giełdon 

- z podz. za 80 lat opie­ki Mat­ki Bożej i proś­bą o dal­sze zdro­wie i opie­kę – 80 rocz. uro­dzin Józefa 

++ Marię i Leona Giełdon

Wto­rek

Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia N.M.P.

(15.08.2023r.)

godz. 8.15

godz.10.00

godz.11.30

++ Józe­fę i Ber­nar­da Janu­szew­skich, Agniesz­kę, Marię, Tere­sę, Domi­ni­ka i Klemensa

++ Zofię i Józe­fa oraz Leoka­dię Nie­sio­łow­skich (w rocz. śm. Zofii)

++ dziad­ków: Cecy­lię i Alfon­sa oraz Hele­nę i Anto­nie­go Jażdżewskich

Śro­da

(16.08.2023r.)

godz. 17.00

godz.18.00

++ Joan­nę i Leona Rostan­kow­skich (100 rocz. uro­dzin Joanny)

++ bra­ci: Felik­sa i Paw­ła Łan­gow­skich, szwa­gra Alfon­sa i męża Witolda

Czwar­tek

(17.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Kle­men­sa Ger­wa­tow­skie­go ( w 5 rocz. śm.)

Pią­tek

(18.08.2023r.)

godz. 18.00

+ Zofię Nie­sio­łow­ską ( w 22 rocz. śm.) 

Sobo­ta

(19.08.2023r.)

godz. 8.00

godz. 18.00

- o błog. i zdro­wie dla rodzin z ul. Choj­nic­kiej i Polnej

++ Ire­ne­usza i Sta­ni­sła­wa Czapiewskich

Nie­dzie­la

(20.08.2023r.)

godz. 8.15

++ Emi­lię i Jana Jaż­dżew­skich oraz rodzi­ców i rodzeń­stwo z oboj­ga str.

godz. 10.00

++ rodzi­ców: Boże­nę i Mie­czy­sła­wa Dul­skich, bra­ta Artu­ra oraz dziad­ków z oboj­ga str.

godz.11.30

+ Jana Pokrzywińskiego

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 • Piotr Gieł­don , kawa­ler, Kla­ni­ny par. Łąg

Moni­ka Mar­ta Tobiań­ska, pan­na, par. Skórcz